Καρπὸς τῆς Ἀναστάσεως τὸ Ἅγιο Πνεῦμα

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Ἀνάμεσα στοὺς πολλοὺς καὶ ἐκλεκτοὺς καρποὺς τῆς Ἀναστάσεως κορυφαία θέση κατέχει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτὸ κατέρχεται, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, καὶ φωτίζει ὁλοκληρωτικὰ πλέον τοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ γίνουν ἀπόστολοι τῆς εἰρήνης καὶ τῆς χαρᾶς, ποὺ βίωσαν κοντὰ Του, καὶ σὰν περιστέρια τοῦ οὐρανοῦ νὰ φέρουν τὸ μήνυμά Του στὰ πέρατα τῆς γῆς. «Ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος … ὅτι ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο», λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (Α’, 16).

Πράγματι, μόνον ὁ πληρωμένος θείας χάριτος Κύριός μας καὶ Θεὸς μπορεῖ νὰ μετοχετεύσῃ τὴν χάρη Του στοὺς μαθητές Του, ὥστε λαμβάνοντες «χάριν ἀντὶ χάριτος», πλούσιες δηλαδὴ τὶς δωρεές Του, νὰ φωτίζωνται καὶ νὰ γίνωνται καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά των δοχεῖα καὶ φορεῖς τῆς θείας χάριτος.

Κατ’ ἐπέκταση, ὅλοι ἐμεῖς οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ποὺ δεχόμαστε πλούσιες τὶς χάριτες καὶ τοὺς καρποὺς τῆς Ἀναστάσεως καί, στὴν συνέχεια, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχομε μὲ τὴν σειρά μας χρέος νὰ διαλαλήσωμε τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, νὰ γίνωμε δηλαδὴ τὰ σύγχρονα περιστέρια τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι προϊόντα τῆς πίστεως στὸν Ἀναστημένο Κύριο.

Ἐὰν θέλωμε, ἑπομένως, νὰ γευώμαστε εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς καρποὺς τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ παραμένωμε ἄνω στημένοι, χρειάζεται νὰ σταυρώνωμε διαρκῶς τὰ ἁμαρτωλά μας πάθη καὶ νὰ θυσιάζωμε τὸ ἀτομικό μας θέλημα πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ πρὸς ὄφελος τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι ξεκάθαρος: «Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῶ, τὰ ἄνω φρονεῖτε, τὰ ἄνω ζητεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς.» (Κολ. Γ’, 1-2).

Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη δυσκολία, τὴν ὁποία καλούμαστε νὰ ξεπεράσωμε. Εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτο νὰ ἐπιδιώκωμε ὡς ἀναστημένοι ἄνθρωποι οὐρανόδρομη πορεία, διατηρῶντας συγχρόνως τὶς ψυχοφθόρες ἐξαρτήσεις μας καὶ παραμένοντας συχνὰ ἀγκυλωμένοι σὲ ἀντίθεες καὶ ἀντικοινωνικὲς ἰδεολογίες καὶ στοὺς μὴ ἀναστημένους ἐκπροσώπους των.

Μόνον ἡ πίστη στὸν ἀναστημένο καὶ δυνάμενο νὰ ἀναστήσῃ καὶ ἐμᾶς Κύριό μας μπορεῖ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ τὴν αἰώνια ζωή, ὥστε, ἀληθινὰ χαριτωμένοι, νὰ ἀπολαμβάνωμε ἀδιαλείπτως τοὺς γλυκεῖς καρποὺς τῆς Ἀναστάσεως μαζί Του καὶ μὲ τοὺς συναναστημένους ἀδελφούς μας! Γένοιτο!

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα