Γέρων Χρυσόστομος: Το Άγιο Πνεύμα

Τό Σάββατο 28 Αὐγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε ἡ μηνιαία ὁμιλία ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου π. Χρυσόστομο. Ὁ κύκλος τῶν ὁμιλιῶν αὐτῆς τῆς περιόδου ἀναφέρεται στά Δέκα Δόγματα (4η Κατήχηση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων – ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ).

Ἡ σημερινή Κατήχηση ἐξέτασε τό δόγμα γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος (Θεός-Πατέρας, Υἱός καί Ἅγιο Πνεῦμα). Ἡ Ἁγία Τριάς εἶναι μιά ἀδιάσπαστη ἑνότητα τριῶν ἰσοτίμων Προσώπων, τά ὁποῖα ἔχουν κοινή οὐσία ἤ φύση καί κοινή ἐνέργεια ἤ δόξα.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα (ὁ «Παράκλητος») ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί ἀποστέλλεται στόν κόσμο διά τοῦ Υἱοῦ. (Οἱ παπικοί εἰσάγοντας στή διδασκαλία τῆς Παπικῆς «ἐκκλησίας» τό filioque – δηλ. «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» ¬- , ὅτι δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ὄχι μόνον ἀπό τόν Πατέρα ἀλλά καί ἀπό τόν Υἱό, τό ὑποτίμησαν καί τό ὑποβίβασαν). Κατά τόν ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, μοναδικός σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά ἀγωνισθεῖ μέ ὅλες τίς δυνάμεις του γιά νά τό ἀποκτήσει. Τότε ἐκεῖνο θά προετοιμάσει στήν ψυχή καί στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου τήν κατοικία του, γιά νά ἐκπληρωθεῖ ἔτσι ὁ ἀψευδής λόγος τοῦ Κυρίου, ὅτι «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστίν» (Λουκ. 17,21). Ἔτσι, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό ἀπό αὐτή τή ζωή, θά παραμείνει κοντά Του αἰωνίως.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα