Δέν ἀντέχουν οὔτε στά κόμικς τήν ἑλληνική σημαία

Λογόκριναν σκιτσογράφο σέ φεστιβάλ κόμικ πού διοργανώνεται σέ χῶρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων – Τόν ἀπέβαλαν ὡς «φασίστα» καί ἐθνικιστή, ἐπειδή ἔχει περιλάβει στά ἔργα του τήν Γαλανόλευκη, τούς ἥρωες τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῆς Κύπρου, τόν στρατηγό Γεώργιο Γρίβα – Στό ἔλεος τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως – Τί λέγει στήν «Ἑστία» ὁ δημιουργός Κωνσταντῖνος Παππᾶς

ΚΑΙ ΟΜΩΣ αὐτά συμβαίνουν σήμερα στήν Ἑλλάδα… Ὑπάρχει λογοκρισία. Πραγματική, σκληρή, ἀντιδημοκρατική λογοκρισία! Λογοκρισία πού στρέφεται ἐναντίον κάθε φωνῆς καί κάθε προσπαθείας γιά τήν προβολή τῆς Πατρίδος, τῆς Σημαίας, τῆς Ἱστορίας, τῶν ἰδανικῶν. Καί δέν μιλᾶμε γιά ἀοριστίες, ὅπως τό γεγονός ὅτι χλευάζονται θεμέλια τῆς κοινωνίας ὅπως τό τρίπτυχο Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια. Μιλᾶμε γιά πολύ συγκεκριμένη περίπτωση ἀποκλεισμοῦ ἑνός νέου Ἕλληνος δημιουργοῦ ἀπό ἐκδήλωση σέ χῶρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί μέ χορηγούς τήν Περιφέρεια Ἀττικῆς καί τήν ΕΡΤ. Ὀνομάζεται Κωνσταντῖνος Παππᾶς, καί τό «ἔγκλημά» του εἶναι ὅτι ἀναδεικνύει μέσα ἀπό τά κόμικς πού δημιουργεῖ, τήν Ἑλλάδα, τήν Σημαία, τήν Ἱστορία καί τό πνεῦμα θυσίας. Στήν συγκεκριμένη περίπτωση ὁ τίλος τοῦ ἔργου του ἦταν «60 χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τήν Ἄγκυρα» καί ἀνεφέρετο στόν ἡρωισμό τῶν Ἑλλήνων κατά τήν μικρασιατική ἐκστρατεία. Ὁ ἴδιος στό ἔργο του “EOKA Heroes” ἀναδεικνύει τήν ἑλληνική σημαία, τούς πεσόντες κατά τόν ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγῶνα τῆς Κύπρου καί τόν ἡγέτη στρατηγό Γεώργιο Γρίβα, τόν θρυλικό Διγενῆ. Πλέον ἐμβληματικό δημιούργημά του εἶναι τό κόμικ «Ἐκ τῆς κόνεως», ἐμπνευσμένο ἀπό τήν θυσία τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στό Δραγατσάνι. Ἀπό τό πρῶτο αἷμα πού πότισε τό δένδρο τῆς λευτεριᾶς τό 1821.

Ὅμως αὐτές οἱ μνῆμες καί αὐτό τό αἷμα δέν ἔχουν θέση στήν Τεχνόπολη τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ὅπου προγραμματίζεται νά γίνει ἡ 17η ἐκδήλωσις φεστιβάλ γιά κόμικς Comicdom στά μέσα τοῦ προσεχοῦς Μαΐου. Θεωροῦνται φασιστικά καί ἐθνικιστικά. Καί ὡς ἐκ τούτου ἐξοβελιστέα. Αὐτό ἐπιβάλλουν ἡ «νέα τάξις πραγμάτων» καί ἡ «πολιτική ὀρθότης».

Ὁ Κωνσταντῖνος Παππᾶς ἀπεκλείσθη ἀπό αὐτήν. Ἡ συμμετοχή του ἀνεκλήθη ἀπό τούς ὀργανωτές, οἱ ὁποῖοι μέ ἰδιαίτερο θράσος αἰτιολογοῦν τήν ἀπόφασή τους ὡς ἑξῆς: «Ὑπέπεσε στήν ἀντίληψή μας ὅτι ἔργα δημιουργοῦ πού συμμετέχει στόν τομέα αὐτοεκδόσεων Artists Alley τοῦ φετινοῦ Comicdom Con Athens, εἶναι φορεῖς ἰδεῶν πού δέν συνάδουν μέ τίς ἀρχές τῆς διοργάνωσης καί ξεφεύγουν ἀπό τό πλαίσιο τῆς ἱστορικῆς ἀναφορᾶς γεγονότων ὅπως εἶχε ἀφήσει νά ἐννοηθεῖ ἀπό τό δεῖγμα τοῦ ἔργου πού ἔστειλε, προκειμένου νά κριθεῖ γιά τή συμμετοχή του. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ διοργάνωση ἀνακαλεῖ τή θέση τοῦ ἐν λόγῳ καλλιτέχνη στό Artists Alley. Εὐχαριστοῦμε ὅσους μᾶς ἐπέστησαν τήν προσοχή στό συγκεκριμένο ζήτημα».

Ποιές εἶναι οἱ ἰδέες πού «δέν συνάδουν μέ τίς ἀρχές τῆς διοργάνωσης»; Ἡ Ἑλλάς; Ἡ Σημαία μας; Τό πρόσωπο τοῦ Διγενῆ; Ξεφεύγει ἡ μικρασιατική ἐκστρατεία καί ὁ ἀγών τῆς ΕΟΚΑ, ἡ θυσία τῶν μαχητῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου «ἀπό τό πλαίσιο τῆς ἱστορικῆς ἀναφορᾶς γεγονότων»;

«Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους μᾶς ἐπέστησαν τήν προσοχή στό συγκεκριμένο ζήτημα» καταλήγει ἡ ἀνακοίνωσις τῶν ὀργανωτῶν. Ποιοί εἶναι αὐτοί καί ποιά εἶναι ἡ συμμετοχή τους στήν διοργάνωση τοῦ συγκεκριμένου φεστιβάλ πού ἐδικαιοῦντο νά ἐπιστήσουν τήν προσοχή τῶν ὀργανωτῶν; Οἱ ὁποῖοι, λίγο παραπάνω, γράφουν ὅτι «ὑπέπεσε στήν ἀντίληψή τους»… Ὅτι εἶδαν «δεῖγμα τοῦ ἔργου του». Τί ἀπό τά δύο ἰσχύει; Μόνοι τους τό ἀντελήφθησαν ἤ «κάποιος τούς ἐπέστησε τήν προσοχή»;

Πρόκειται βεβαίως γιά ρητορικά ἐρωτήματα, ἀφοῦ τίς ἀπαντήσεις μπορεῖ εὐκόλως νά τίς ὑποθέσει κανείς. Θά ἀρκεσθοῦμε στά γεγονότα. Ὁ Κωνσταντῖνος Παππᾶς εἶχε μετάσχει στό φεστιβάλ Comicdom Con Athens τῶν παρελθόντων ἐτῶν.

Πρό τριμήνου ὑπέβαλε τήν ἐργασία του γιά τήν συμμετοχή στό ἐφετινό φεστιβάλ, ἡ ὁποία ἐνεκρίθη ἀπό τούς ὀργανωτές καί περιελήφθη στόν κατάλογο τῶν συμμετεχόντων, πού ἐδημοσιοποιήθη τήν 28η παρελθόντος Φεβρουαρίου. Τό πρωί τῆς 19ης Ἀπριλίου, προχθές δηλαδή, ἡ συμμετοχή καί τό βιογραφικό του ἀνηρτήθησαν κανονικά στήν ἱστοσελίδα τοῦ φεστιβάλ. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἀρχίζει ἡ παρέμβασις.

Ὁ ἴδιος ὁ Κωνσταντῖνος Παππᾶς μιλῶντας στήν «Ἑστία» λέγει ὅτι τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης κάθε ἀναφορά σέ αὐτόν καί στό ἔργο του εἶχε διαγραφεῖ, καί μάλιστα χωρίς καμμία προειδοποίηση.

«Δέν μέ ἐνημέρωσαν. Ἁπλά μέ πέταξαν ἔξω» εἶπε χαρακτηριστικῶς. Καί μετά δύο ὧρες καί ἀφοῦ εἶχε ἐντόνως ἀναζητήσει νά μάθει τί ἔγινε, ἐπληροφορήθη τήν προαναφερθεῖσα ἀνακοίνωση τῶν ὀργανωτῶν.

Μᾶς εἶναι δύσκολο νά ἀποτυπώσουμε τό μέγεθος τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀγανακτήσεως πού μᾶς διακατέχουν, καθώς βλέπουμε τίς λεπτομέρειες τοῦ θέματος. Ἀποκλείουν δημιουργούς πού ἀναδεικνύουν τίς θυσίες τῶν Ἑλλήνων, ἐνῷ σέ τέτοια φεστιβάλ ἔχουμε δεῖ ἀπαράδεκτες εἰκόνες προσβολῆς καί χλευασμοῦ ἡρώων καί μαρτύρων τῆς θρησκείας τοῦ ἔθνους. Καί διαχρονικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν. Ὅλα αὐτά φαίνεται ὅτι «συνάδουν» μέ τίς ἀρχές τέτοιων διοργανώσεων. Ἤ τοὐλάχιστον ἐπιτρέπονται χάριν «τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως». Ἡ ἀνάδειξις τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ὅμως δέν συνάδει. Ἡ ἀπεικόνισις τῆς σημαίας δέν συνάδει. Ἡ προβολή τῶν ἡρώων δέν συνάδει.

Τά «πρότυπα» πού προβάλλονται πρέπει νά εἶναι ὑποτακτικά καί «κακομοίρικα». Αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ πολιτική ὀρθότης, στήν ὁποία ὑποτάσσεται ὁ κάθε ὀργανωτής μικρῆς ἤ μεγάλης ἐκδηλώσεως ἤ φεστιβάλ.

Τίθεται ὅμως ἐδῶ ἕνα ζήτημα ἀξιοπρεπείας γιά τόν Δῆμο Ἀθηναίων πού φιλοξενεῖ τό φεστιβάλ κόμικς στήν Τεχνόπολη. Περιμένουμε νά ἐπιδείξει ἀξιοπρεπῆ στάση καί νά ἀπαιτήσει τήν ἄρση τῆς λογοκρισίας στά ἑλληνικά κόμικς. Διαφορετικά νά τούς ἀποβάλει ἀπό τήν Τεχνόπολη. Τό ζήτημα πρέπει νά ἀπασχολήσει ἐπίσης τούς χορηγούς.

Τήν Περιφέρεια Ἀττικῆς καί τήν ΕΡΤ. Ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ χορηγία τους στηρίζει πρακτικές λογοκρισίας; Τί σκοπεύουν νά πράξουν τώρα πού τό γνωρίζουν;

Καί, τέλος, οἱ λάτρεις τῶν κόμικς ἄς μήν παρασυρθοῦν καί ἄς καταδικάσουν στήν ἀφάνεια ἕνα φεστιβάλ, πού ἔχει ἀποβάλει δημιουργούς πού προβάλλουν τήν ἑλληνική σημαία.

https://www.estianews.gr