Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων

Φανέντες ἐκ γῆς Μάρτυρες κεκρυμμένοι,
Αἴρουσι πᾶσαν ἐκ προσώπου γῆς βλάβην.
Εἰκάδα δευτερίην ἀνὰ σεπτὰ φάνη χθονὸς ὀστᾶ.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα