Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου – Οργή

Μαλώσατε μέ τόν Ν.Ν. Καί δέν συμφιλιωθήκατε; Προσπαθῆστε νά διευθετῆτε πάντοτε τά πράγματα μέ πνεῦμα πραότητος καί νά διαγράψετε ἀπό τό λεξιλόγιο σας τήν φιλονικία.

Στόν κόσμο μας τίποτε δέν ὑπάρχει ἄξιο λόγου γιά νά φιλονικεῖ κανείς παρά μόνο γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

Συχνά νά ἐπαναλαμβάνετε τά λόγια του Κυρίου: «Τί γάρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδίσῃ, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῇ;» (Ματθ. 16, 26). Πρέπει πολύ ν’ ἀγωνισθῆτε κατά τοῦ πάθους τῆς ὀργῆς.

Νά προσεύχεσθε θερμά στόν Κύριο νά σᾶς εὐσπλαγχνισθῇ καί νά σᾶς θεραπεύσῃ. Γιά νά ἐξαλειφθῇ μιά τόσο εὔφλεκτη ἐρεθιστικότητα δέν ἀρκοῦν οἱ ἀνθρώπινες δυνάμεις.

Χρειάζεται νά βοηθήσῃ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἀλλά γιά νά ἐπέμβῃ ὁ Θεός πρέπει νά δῇ καί τήν δική μας ἐπίμονη ἀγωνιστική προσπάθεια. Ἀγωνισθῆτε λοιπόν καί εὐχηθῆτε καί γιά μένα.

***

Μοῦ θέτετε δύο ἐρωτήματα πολύ λεπτά καί ὁμολογῶ ὅτι δυσκολεύομαι ν΄ ἀπαντήσω ἱκανοποιητικά.

Α΄. Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τίς θλίψεις. Στό ψαλτήριο ἀφθονοῦν οἱ σχετικές ἱκεσίες. Νά προσεύχεσθε καί σεῖς γιά ν’ ἀπαλλαγῆτε ἀπ’ αὐτές. Πρέπει ὅμως νά ξέρετε ὅτι οἱ θλίψεις παίζουν ἕνα σημαντικό ρόλο στήν ὑπόθεσι τῆς σωτηρίας μας. «Μέ πολλές θλίψεις θά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Πράξ. 14, 22).

Ὅταν λοιπόν δοκιμάζεσθε ἀπ’ αὐτές, θυμηθῆτε ὅτι σᾶς προετοιμάζουν τόν δρόμο γιά τήν σωτηρία. Ἔτσι δέν θά ταράζεσθε, ἀλλά θά τίς ὑπομένετε μέ θάρρος καί μέ καρτερία.

Β΄. Ἡ φιληδονία καί ἡ ὀργή δέν ἀνήκουν στήν φύσι μας. Εἶναι ἀποτελέσματα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Ὅποιος λοιπόν ἀγωνίζεται καί ὑπερνικᾶ τά πάθη αὐτά, δέν καταπιέζει τήν φύσι, ἀλλ’ ἀναχαιτίζει τήν φθορά της καί ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στήν προπτωτική του κατάστασι.

Σέ μερικούς ἡ φιληδονία καί ἡ ὀργή ἐμφανίζονται ταπεινωμένες, σέ ἄλλους μοιάζουν μέ ἄγρια θηρία. Οἱ πρῶτοι πού ἔχουν σχετική ἀπάθεια, δέν θά ἔχουν καί μεγάλο μισθό στόν ἀγώνα τους.

Ἐνῶ οἱ δεύτεροι, ἐάν νικήσουν τά θηρία αὐτά, θά κοσμηθοῦν μέ μαρτυρικό στεφάνι. Σ’ αὐτό λοιπόν τό στεφάνι ἀποβλέποντας ἀγωνισθῆτε γενναῖα καί σεῖς».

Ἀπό τό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ», Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου,
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΤΙΚΟΝ