ΤΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ TON AΘΛΗΤΙΣΜΟ

ANABOLIKA

Σι­σμα­νί­δη Παύ­λου

Κα­θη­γη­τοῦ Φυ­σι­κῆς Ἀ­γω­γῆς

 

Ἡ συγ­κλο­νι­στι­κὴ ἀ­πο­κά­λυ­ψη ἑ­νὸς πα­τέ­ρα ὅ­τι ὁ θά­να­τος τοῦ γιοῦ του ἦ­ταν ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἀ­να­βο­λι­κῶν οὐ­σι­ῶν, ξα­νά­φε­ρε στὸ φῶς ἕ­να γνω­στὸ πρό­βλη­μα τῶν και­ρῶν.

«Ἡ χρή­ση ἀ­να­βο­λι­κῶν πε­ρι­έ­χει πολ­λοὺς κιν­δύ­νους, ἀ­κό­μη καὶ τὸν θά­να­το. Ἡ λή­ψη ἀ­να­βο­λι­κῶν ὁ­δη­γεῖ σὲ πρό­ω­ρη γή­ραν­ση τῶν ἀρ­τη­ρι­ῶν, οἱ ὁ­ποῖ­ες σκλη­ραί­νουν καὶ αὐ­ξά­νουν μὲ τὴν σει­ρὰ τους ὑ­περ­βο­λι­κὰ τὴν ἀρ­τη­ρια­κὴ πί­ε­ση προ­κα­λών­τας καρ­δια­κά, πνευ­μο­νι­κὰ καὶ νε­φρι­κὰ προ­βλή­μα­τα», ἀ­να­φέ­ρει ὁ Δρ. Πά­νος Εὐ­στα­θί­ου, Ὀρ­θο­πε­δι­κὸς χει­ροῦρ­γος, Πρό­ε­δρος Συν­το­νι­στι­κοῦ Ὀρ­γά­νων Ὑ­γεί­ας τῶν Ὀ­λυμ­πια­κῶν Ἀ­γώ­νων 2004.

Τὰ ἀ­να­βο­λι­κὰ προ­έρ­χον­ται ἀ­πὸ τὴν ἀν­δρι­κὴ ὁρ­μό­νη τε­στο­στε­ρό­νη. Αὐ­ξά­νουν τὴν πο­σό­τη­τα μυ­ῶν στὸ σῶ­μα, ἐ­νῶ πα­ράλ­λη­λα μει­ώ­νουν τὴν πο­σό­τη­τα λί­πους.

Ὄ­χι μό­νο ΝΤΟΠΙΝΓΚ στὰ ἀ­γω­νι­στι­κὰ ἀ­θλή­μα­τα, ἀλ­λὰ καὶ στὰ μὴ ἀ­γω­νι­στι­κὰ ἀ­θλή­μα­τα (λι­γό­τε­ρο κό­πο).

Τὰ συγ­κε­κρι­μέ­να προ­ϊ­όν­τα προ­ω­θοῦν­ται ὄ­χι ἀ­πὸ πλα­σι­ὲ μὲ γρα­βά­τα καὶ κου­στού­μι, ἀλ­λὰ ὁ «φί­λος», ὁ «πα­λιός», ἢ ἀ­κό­μα χει­ρό­τε­ρα, ὁ προ­πο­νη­τὴς ἢ ἀ­κό­μα καὶ ὁ γο­νιός.

Ἄλ­λω­στε νὰ μὴ ξε­χά­σου­με πο­τὲ ὅ­τι ἀ­θλη­τὲς ‘’­ἔ­φυ­γαν‘’ τό­σο γρή­γο­ρα, ὅ­σο γρή­γο­ρα ἔ­φθα­σαν στὶς ἐ­πι­τυ­χί­ες.

 ΝΤΟΠΙΝΓΚ εἶ­ναι ἡ χο­ρή­γη­ση σὲ ἀ­θλη­τὴ ἢ ἡ χρή­ση ἀ­πὸ αὐ­τὸν ἑ­νὸς ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νου μέ­σου (ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νη οὐ­σί­α ἢ ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νη μέ­θο­δος) μὲ σκο­πὸ τὴν τε­χνη­τὴ βελ­τί­ω­ση τῆς ἀ­θλη­τι­κῆς του ἀ­πό­δο­σης κα­τὰ τὴν διά­ρκεια τῶν ἀ­γώ­νων ἢ κα­τὰ τὸ στά­διο τῆς προ­ε­τοι­μα­σί­ας του. Σύμ­φω­να μὲ τὸν Παγ­κό­σμιο κώ­δι­κα Ἀν­τι-ντό­πινγκ, τὸ ντό­πινγκ προσ­δι­ο­ρί­ζε­ται ἀ­πὸ μί­α σει­ρὰ πα­ρα­βά­σε­ων, ὅ­πως ἡ πα­ρου­σί­α κά­ποι­ας ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νης οὐ­σί­ας ἢ τῶν με­τα­βο­λι­τῶν της ἢ κά­ποι­ου δεί­κτη τῆς χρή­σης της σὲ βι­ο­λο­γι­κὸ δεῖγ­μα ἀ­θλη­τῆ, ἡ χρή­ση ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νων οὐ­σι­ῶν ἢ με­θό­δων, ἡ ἄρ­νη­ση ὑ­πο­βο­λῆς σὲ ἔ­λεγ­χο, ἡ μὴ ὑ­πο­βο­λὴ πλη­ρο­φο­ρι­ῶν ἐν­το­πι­σμοῦ (whereabouts) ἀ­πὸ ἀ­θλη­τὲς ποὺ ἔ­χουν τὴ σχε­τι­κὴ ὑ­πο­χρέ­ω­ση, ἡ κα­το­χὴ ἀ­πὸ ἀ­θλη­τὴ ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νης οὐ­σί­ας καὶ τέ­λος, ἡ δι­α­κί­νη­ση ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νων οὐ­σι­ῶν καὶ με­θό­δων.

 Ἡ λέ­ξη ΄΄ντό­πινγκ΄΄ προ­έρ­χε­ται ἀ­πὸ τὴν ἀγ­γλι­κὴ γλῶσ­σα ΄΄doping΄΄ καὶ τὸ ρῆ­μα ΄΄dope΄΄ ποὺ ση­μαί­νει τὴν χρή­ση ναρ­κω­τι­κῶν καὶ ἄλ­λων πα­ρό­μοι­ων οὐ­σι­ῶν.

 

ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ  ΚΑΝΟΥΝ  ΧΡΗΣΗ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ  ΟΥΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ:

 

–         Ἐ­πι­θυ­μί­α αὔ­ξη­σης ἢ μεί­ω­ση τοῦ σω­μα­τι­κοῦ βά­ρους [π.χ. ἄρ­ση βα­ρῶν].

–         Αὔ­ξη­ση τῆς  μυϊκῆς δύ­να­μης καὶ τῆς μυϊκῆς μά­ζας.

–         Αὔ­ξη­ση τῆς ἐ­κρη­κτι­κό­τη­τας.

–         Ἐ­πι­βρά­δυν­ση καρ­δια­κῆς συ­χνό­τη­τας γιὰ νὰ ἐ­πέλ­θει ἡ ἠ­ρε­μί­α [π.χ. σκο­πο­βο­λὴ].

–         Ἐ­πι­θυ­μί­α νὰ κα­θυ­στε­ρή­σει ἡ ἐμ­φά­νι­ση τῆς ἐ­φη­βεί­ας.

–         Νὰ πα­ρα­μεί­νει κα­νεὶς ξύ­πνιος (ὁ­δη­γοὶ ντα­λί­κας).

–         Αὔ­ξη­ση ἀν­το­χῆς τοῦ ὀρ­γα­νι­σμοῦ στὴν προ­πο­νη­τι­κὴ ἐ­πι­βά­ρυν­ση.

–         Αὔ­ξη­ση ἀν­το­χῆς.

 

                         ΟΙ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ

–         Οἱ ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νες οὐ­σί­ες τα­ξι­νο­μοῦν­ται ἀ­νά­λο­γα μὲ τὴ φαρ­μα­κο­λο­γι­κή τους δρά­ση σέ:

–         Ἀ­να­βο­λι­κοὺς πα­ρά­γον­τες (ἐ­ξω­γε­νοῦς χο­ρη­γού­με­να καὶ ἐν­δο­γε­νῆ ἀ­να­βο­λι­κὰ ἀν­δρο­γό­να στε­ρο­ει­δῆ π.χ. να­δρο­λό­νη, τε­στο­στε­ρό­νη).

–         Πε­πτι­κὲς ὁρ­μό­νες (π.χ. ἐ­ρυ­θρο­ποι­η­τί­νη, με­τα­φο­ρὰ ὀ­ξυ­γό­νου στοὺς ἱ­στοὺς αὐ­ξη­τι­κῆς ὁρ­μό­νης).

–         Β2 – ἀ­γω­νι­στι­κὲς (π.χ. κλου­βου­με­ρό­λη), π.χ. ἄ­σθμα.

–         Β – ἀ­να­στο­λεῖς (π.χ. το­ξο­βο­λί­α, σκο­πο­βο­λή).

–         Ἀν­τι­οι­στρο­γό­νους πα­ρά­γον­τες.

–         Ἀμ­φε­τα­μί­νες, ἐ­φε­δρί­νη.

–         Ναρ­κω­τι­κά, ἀ­ναλ­γη­τι­κά.

–         Καν­να­βι­νο­ει­δῆ.

–         Γλυ­κο­κορ­τι­κο­στε­ρο­ει­δῆ (Ε.Χ.Θ.Σ.) – Θε­ρα­πευ­τι­κοὺς σκο­πούς.

–         Δι­ου­ρη­τι­κὰ καὶ πα­ρά­γον­τες συγ­κά­λυ­ψης.

–         Ντό­πινγκ αἵ­μα­τος (αὔ­ξη­ση με­τα­φο­ρᾶς ὀ­ξυ­γό­νου στοὺς ἱ­στούς).

–         Γο­νι­δια­κὸ ντό­πινγκ.

–         WADA (κα­τά­λο­γος ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νων οὐ­σι­ῶν).

            Πρέ­πει νὰ το­νι­σθεῖ ὅ­τι στὶς πε­ρι­πτώ­σεις ντο­πα­ρί­σμα­τος οἱ δοσολο-

            ­γί­ες εἶ­ναι 10-40 φο­ρὲς ὑ­ψη­λό­τε­ρες ἀ­πὸ τὰ φυ­σι­ο­λο­γι­κὰ ὅ­ρια.

            (Body-bulinig).

 

                            ΕΛΕΓΧΟΙ  ΝΤΟΠΙΝΓΚ

 

Ε.Σ.Κ.Α.Ν :  Ἱ­δρύ­θη­κε τὸν  Ἰ­ού­λιο τοῦ  2003 στὴν  Ἀ­θή­να.

WADA: Ἱ­δρύ­θη­κε τὸ 1999 στὸ ΜΟΝΤΡΕΑΛ.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

(Κα­τα­τάσ­σον­ται σὲ 2 κα­τη­γο­ρί­ες).

Ἐν­τὸς ἀ­γώ­νων.

Ἐ­κτὸς ἀ­γώ­νων (στὴν διά­ρκεια τῆς προ­ε­τοι­μα­σί­ας).

Τε­λευ­ταῖα, δί­νε­ται ἔμ­φα­ση στὴν δι­ε­νέρ­γεια ἐ­λέγ­χων ἐ­κτὸς ἀ­γώ­νων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Κα­τά­λο­γος ἐ­λεγ­χό­με­νων ἀ­θλη­τῶν, στὰ ἀ­το­μι­κὰ καὶ ὁ­μα­δι­κὰ ἀ­θλή-

­μα­τα (whereadouts) στὸ Ε.Σ.Κ.Α.Ν γιὰ αἰφ­νι­δι­α­στι­κοὺς ἐ­λέγ­χους.

Ε.Σ.Κ.Α.Ν – Κ.Ε.Α – ἀ­να­νέ­ω­ση καὶ ἔ­λεγ­χος ἐ­κτὸς Κ.Ε.Α.

 

     ΝΤΟΠΙΝΓΚ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

 

–         Φη­μο­λο­γί­α ὅ­τι χω­ρὶς ντό­πινγκ δὲν κά­νεις ὑ­ψη­λὸ πρω­τα­θλη­τι­σμὸ  (νε­ρὸ στὸ μύ­λο τῶν κυ­κλω­μά­των ντό­πινγκ), εἶ­ναι ἡ εὔ­κο­λη λύ­ση.

–         Ἀ­θλη­τι­κὴ ἐ­πι­στή­μη.

–         Σω­στὴ δι­α­τρο­φή.

–         Κα­τάλ­λη­λες προ­πο­νη­τι­κὲς μέ­θο­δοι μὲ χι­λιά­δες κα­θα­ροὺς ἀ­θλη­τές.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΝΤΟΠΙΝΓΚ  ΑΘΛΗΤΩΝ

 

–         Τραυ­μα­τι­σμοί, ἀρ­ρώ­στεια (φαρ­μα­κευ­τι­κὴ ἀ­γω­γή).

–         Ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μὲ για­τρὸ καὶ Ε.Σ.Κ.Α.Ν. γιὰ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ὑ­πο­βο­λὴ αἴ­τη­σης στὴν «Σε­λί­δα τοῦ ἀ­θλη­τῆ» στὸ Ε.Σ.Κ.Α.Ν.).

–         Ἔ­λεγ­χος γιὰ νὰ συμ­βα­δί­ζει ἡ ἀ­γω­γὴ μὲ τὴν ἀ­νι­χνευ­θεῖ­σα οὐ­σί­α (π.χ. εἰ­σπνε­ό­με­να γιὰ τὸ ἄ­σθμα).

–         Κά­θε ἀ­θλη­τὴς ἔ­χει τὸ δι­καί­ω­μα νὰ συ­νο­δεύ­ε­ται στὸ κέν­τρο ἐ­λέγ­χου ντό­πινγκ ἀ­πὸ ἐκ­πρό­σω­πο, ὁ ὁ­ποῖ­ος μπο­ρεῖ νὰ εἶ­ναι ὁ προ­πο­νη­τής.

–         Ὅ­ταν ζη­τη­θεῖ νὰ ἐ­λεγ­χθεῖ ὁ ἀ­θλη­τὴς μπο­ρεῖ μὲ τὴν συγ­κα­τά­θε­ση τοῦ ὑ­πεύ­θυ­νου τοῦ ἐ­λέγ­χου ντό­πινγκ, νὰ πα­ρα­βρε­θεῖ σὲ μί­α τε­λε­τὴ ἀ­πο­νο­μῆς με­ταλ­λί­ων γιὰ ἀ­πο­θε­ρα­πεί­α, νὰ δε­χτεῖ ἰ­α­τρι­κὴ βο­ή­θεια ἀρ­κεῖ νὰ συ­νο­δεύ­ε­ται καὶ πα­ρα­κο­λου­θεῖ­ται δια­ρκῶς.

 

                                              WHEREABOUTS

 Ἐ­ναλ­λα­κτι­κὸ πρό­σω­πο ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας γιὰ νὰ μὴν χρε­ω­θεῖ ὁ ἀ­θλη­τὴς

 «ἄ­καρ­πο ἔ­λεγ­χο».

 Στοὺς 3 ἄ­καρ­πους ἐ­λέγ­χους θε­ω­ρεῖ­ται ὁ ἀ­θλη­τὴς «ντο­πέ».

 

                                        ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Ἀ­να­πλή­ρω­ση οὐ­σι­ῶν ποὺ δὲ λαμ­βά­νον­ται σὲ ἀρ­κε­τὲς πο­σό­τη­τες μέ

τὴν τρο­φή.

Ἀ­νε­πάρ­κεια βα­σι­κῶν οὐ­σι­ῶν (ρύθ­μι­ση δί­αι­τας).

Ἐ­πι­κίν­δυ­νη ἡ ὑ­περ­φόρ­τω­ση «ἀ­πο­θη­κῶν» τοῦ ὀρ­γα­νι­σμοῦ (κίν­δυ­νος

ντο­πέ).

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ἡ  ἰ­σορ­ρο­πη­μέ­νη δι­α­τρο­φὴ εἶ­ναι ἡ κα­λύ­τε­ρη λύ­ση.

 

ΤΙΜΩΡΙΑ

 

Τὸ ντό­πινγκ εἶ­ναι ποι­νι­κὸ ἀ­δί­κη­μα καὶ ἐ­πι­σύ­ρει πει­θαρ­χι­κὲς κυ­ρώ­σεις γιὰ ἀ­θλη­τές, προ­πο­νη­τές, πα­ρά­γον­τες καὶ για­τρούς.

Ποι­νές: προ­σω­ρι­νὴ ἢ ἰ­σό­βια ἀ­πα­γό­ρευ­ση συμ­με­το­χῆς σὲ δι­ορ­γα­νώ­σεις, πρό­στι­μο, ἀ­πα­γό­ρευ­ση εἰ­σό­δου σὲ ἀ­γω­νι­στι­κοὺς χώ­ρους.

 

                      ΠΟΙΟΣ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 

–         Με­γά­λη ἐ­πιρ­ρο­ὴ στὸν ἀ­θλη­τὴ-τρι­α.

–         Δι­α­μόρ­φω­ση προ­σω­πι­κό­τη­τας τοῦ ἀ­θλη­τῆ-τριας.

–         Πρό­τυ­πο γιὰ τοὺς ἀ­θλη­τὲς.

–         Προ­ά­σπι­ση τῆς ὑ­γεί­ας τοῦ ἀ­θλη­τῆ. Ἄλ­λω­στε ὅ­λοι οἱ ἀ­θλη­τὲς ἀ­ξί­ζουν ἕ­ναν προ­πο­νη­τὴ ποὺ νὰ τοὺς σέ­βε­ται.

–         Γνώ­σεις γιὰ  ὁ­δη­γί­ες στοὺς ἀ­θλη­τές-τρι­ες.

–         Ἐμ­πλου­τι­σμὸς γνώ­σε­ων, ἐ­νη­μέ­ρω­ση καὶ στὶς τρέ­χου­σες προ­πο­νη­τι­κὲς ἐ­ξε­λί­ξεις.

–         Ἐ­πα­φὴ μὲ τὸ πε­ρι­βάλ­λον τοῦ ἀ­θλη­τῆ (γο­νεῖς, σχο­λεῖ­ο).

–         Ἠ­θι­κή τοῦ ἀ­θλη­τι­σμοῦ.

–         Ἐ­πί­γνω­ση τῶν  κιν­δύ­νων (π.χ. ἐ­ξω­τε­ρι­κὸ).

 

                     Η ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ  ΣΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

 

–         Κα­θι­στι­κὴ ζω­ὴ (ἀ­πο­φυ­γή).

–         Βελ­τί­ω­ση ὑ­γεί­ας.

–         Ἀν­τι­με­τώ­πι­ση δυ­σκο­λι­ῶν.

–         Συ­νερ­γα­σί­α.

–         ΄΄Ἀ­γα­θὰ κό­ποις κτῶν­ται΄΄.

–         Ὄ­χι μό­νο νί­κες καὶ με­τάλ­λια.

 

                      ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΝΤΟΠΙΝΓΚ

 

         1ον  Προ­ά­σπι­ση καὶ δι­α­φύ­λα­ξη τῆς ὑ­γεί­ας τῶν ἀ­θλη­τῶν.

         2ον  Ἄ­δι­κο πλε­ο­νέ­κτη­μα ἀ­πέ­ναν­τι στοὺς ἄλ­λους.

 

                                   ΝΤΟΠΑΡΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΑΛΛΟΙ

–         Ἀ­νο­μί­α.

–         Συ­νέ­πει­ες στὴν ὑ­γεί­α.

–         Ἀ­νυ­πο­λη­ψί­α (π.χ. Ἀ­να­το­λι­κὴ Γερ­μα­νί­α).

 

                        ΥΠΟΨΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ  ΝΤΟΠΙΝΓΚ

 

–         Δι­ά­λο­γος με­τα­ξὺ παι­δι­ῶν καὶ γο­νέ­ων.

–         Ἐ­νη­μέ­ρω­ση γιὰ τοὺς κιν­δύ­νους χρή­σης.

–         Συ­νερ­γα­σί­α μὲ τὸ τε­χνι­κὸ καὶ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ ἐ­πι­τε­λεῖ­ο τοῦ ἀ­θλη­τι­κοῦ σω­μα­τεί­ου ἢ ὁ­μο­σπον­δί­ας.

 

                                                  ΠΑΙΔΕΙΑ

Ἐ­νη­μέ­ρω­ση στὰ  Σχο­λεῖ­α ὅ­λης τῆς χώ­ρας γιὰ τὶς πα­ρε­νέρ­γει­ες ἀ­πὸ τὴν λή­ψη ἀ­να­βο­λι­κῶν.

 

                               Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

–         ΥΨΗΛΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.

–         ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ ΤΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ.

–         Ε­ΝΗ­ΜΕ­ΡΩ­ΣΗ Α­ΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟ­ΝΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙ­ΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε­ΠΙ­ΔΟ­ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΟ­ΠΙΝΓΚ

–         ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΜΙΛΛΑ.

–         ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

–         ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

 

         ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ

 

ΑΝΔΡΕΣ

 

–         ΘΑΝΑΤΟΣ (αἰφ­νί­διος).

–         ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

–         ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ.

–         ΑΚΜΗ.

–         ΥΠΕΡΤΑΣΗ.

–         ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

–         ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ.

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

–         ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ [π.χ. ἔν­το­νη τρι­χο­φυ­ΐ­α, ἀλ­λοί­ω­ση φω­νῆς].

–         ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

–         ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

 

                   ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ

 

–         Ἀ­φυ­δά­τω­ση.

–         Ἀρ­τη­ρια­κὴ πί­ε­ση.

–         Αὐ­ξη­μέ­νος κίν­δυ­νος καρ­δια­κῶν πα­θή­σε­ων.

Συ­νε­χεῖς με­ταγ­γί­σεις αἵ­μα­τος.

Αἰφ­νί­διοι, ἀ­νε­ξή­γη­τοι θά­να­τοι ἀ­πὸ καρ­δια­κὴ ἀ­να­κο­πὴ στὸν ὕ­πνο ἢ τὴν

ἀ­νά­παυ­ση (π.χ. Ὀλ­λαν­δοὶ πο­δη­λά­τες).

 

          ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ

 

–         ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ.

–         ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.

–         ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ.

–         ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ.

 

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΑΠΟ  ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ

     

–         Θά­να­τος (σὲ ἀ­κραῖ­ες πε­ρι­πτώ­σεις).

–         Αὐ­ξη­μέ­νη ἐ­πι­θε­τι­κό­τη­τα.

–         Ἀ­ϋ­πνί­α.

–         Στη­θάγ­χη.

–         Δι­α­τα­ρα­χὲς καρ­δια­κοῦ ρυθ­μοῦ καὶ ἀρ­τη­ρια­κῆς πί­ε­σης.

–         Κοι­λια­κὰ ἄλ­γη.

–         Ἀ­νο­ρε­ξί­α.

 

                                    ΝΤΟΠΙΝΓΚ – ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

–         165 πρώ­ην πο­δο­σφαι­ρι­στὲς ἔ­χουν πε­θά­νει τὰ τε­λευ­ταῖ­α 30 χρό­νια «ἀ­φύ­σι­κα», πα­ρου­σι­ά­ζον­τας πε­ρί­ερ­γες καὶ σπά­νι­ες μορ­φὲς καρ­κί­νου.

–         Τὸ 1989 κα­τα­σκευ­ά­σθη­κε στὸ ἐρ­γα­στή­ριο τε­χνη­τὰ ἡ ἐ­ρυ­θρο­ποι­η­τί­νη ποὺ πα­ρά­γει ὁ ἴ­διος ὁ ὀρ­γα­νι­σμὸς καὶ προ­κα­λεῖ αὔ­ξη­ση τῶν ἐ­ρυ­θρῶν αἰ­μο­σφαι­ρί­ων καὶ ὡς ἐκ τού­του βελ­τι­ώ­νει τὴν ἀν­το­χή.

–         Τὸ 1991 πέ­θα­ναν 11 Δυ­τι­κο­ευ­ρω­παῖ­οι πο­δη­λά­τες ἀ­πὸ ἐ­ρυ­θρο­ποι­η­τί­νη.

–         Στὴν δε­κα­ε­τί­α τοῦ ᾿70  Ἕλ­λη­νες πρω­τα­θλη­τὲς πέ­θα­ναν ἀ­πὸ καρ­κί­νο στὸ συ­κώ­τι.

–          Δα­νὸς πο­δη­λά­της Ὀ­λυμ­πι­ο­νί­κης τοῦ 1960 στὴ Ρώ­μη καὶ ὁ νι­κη­τὴς πρω­τα­θλη­τὴς τοῦ γύ­ρου Γαλ­λί­ας τὸ 1967  πέ­θα­ναν τὴν ὥ­ρα τοῦ ἀ­γῶ­να ἀ­πὸ χρή­ση ἀμ­φε­τα­μι­νῶν.

–         Τὸ 1994 σὲ ἡ­λι­κί­α 34 ἐ­τῶν βρέ­θη­κε ντο­πα­ρι­σμέ­νος ἕ­νας ἀ­πὸ τοὺς κο­ρυ­φαί­ους πο­δο­σφαι­ρι­στὲς στὸν κό­σμο μὲ ἐ­φε­δρί­νη γιὰ νὰ χά­σει γρή­γο­ρα τὰ κι­λά του.

–         Ἡ χρή­ση ἀ­να­βο­λι­κῶν στε­ρο­ει­δῶν μπο­ρεῖ σὲ διά­ρκεια 8-12 ἑ­βδο­μά­δων νὰ αὐ­ξή­ση τὴν μυϊκὴ μά­ζα τοῦ σώ­μα­τος 10 -12 κι­λά.

–         Δι­α­κί­νη­ση μέ­σῳ δι­α­δι­κτύ­ου, συ­να­θλη­τές, προ­πο­νη­τές, σκευ­α­σμά­των ἀ­παι­τοῦν προ­σο­χὴ.

Γέ­ρον­τας Πα­ΐ­σιος: Ἡ ἀ­δι­κί­α μα­ζεύ­ει τὴν ὀρ­γὴ τοῦ Θε­οῦ:

Με­γά­λη ὑ­πό­θε­ση νὰ ἔ­χει ὁ ἄν­θρω­πος τὴν εὐ­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ! Πλοῦ­τος εἶ­ναι! Ὅ,τι ἔ­χει εὐ­λο­γί­α, στέ­κει, δὲν γκρε­μί­ζε­ται. Ὅ­τι δὲν ἔ­χει εὐ­λο­γί­α, δὲν στέ­κει. Ἡ ἀ­δι­κί­α εἶ­ναι με­γά­λη ἁ­μαρ­τί­α.

Ὅ­λες οἱ ἁ­μαρ­τί­ες ἔ­χουν ἐ­λα­φρυν­τι­κά, ἡ ἀ­δι­κί­α δὲν ἔ­χει. Μα­ζεύ­ει τὴν ὀρ­γὴ τοῦ Θε­οῦ. Φο­βε­ρό! Αὐ­τοὶ ποὺ ἀ­δι­κοῦν, βά­ζουν φω­τιὰ στὸ κε­φά­λι τους.

Ἀ­πὸ τὴν μί­α με­ριὰ βλέ­πεις νὰ κά­νουν μί­α ἀ­δι­κί­α καὶ ἀ­πὸ τὴν ἄλ­λη νὰ πε­θαί­νουν δι­κοί τους ἄν­θρω­ποι καὶ νὰ μὴ δί­νουν ση­μα­σί­α.

Πῶς νὰ κά­νουν προ­κο­πὴ οἱ ἄν­θρω­ποι μὲ τό­σες ἀ­δι­κί­ες; Κά­νουν αὐ­τὰ ποὺ κά­νουν, δί­νουν δι­και­ώ­μα­τα καὶ στὸν δι­ά­βο­λο, γι᾿ αὐ­τὸ με­τὰ περ­νοῦν δο­κι­μα­σί­ες, τοὺς βρί­σκουν ἀρ­ρώ­στει­ες κ.λπ. καὶ σοῦ λέ­νε: «Κάνε προ­σευ­χὴ νὰ γί­νω κα­λά».

Τὰ πε­ρισ­σό­τε­ρα κα­κὰ ποὺ συμ­βαί­νουν εἶ­ναι ἀ­πὸ ἀ­δι­κί­ες. Ὅ­ταν λ.χ. μα­ζεύ­ε­ται μὲ ἀ­δι­κί­α ἡ πε­ρι­ου­σί­α, ζοῦν οἱ ἄν­θρω­ποι λί­γα χρό­νια σὰν ἀρ­χον­τό­που­λα καὶ με­τὰ τὰ δί­νουν, ὅ­σα μά­ζε­ψαν, στοὺς για­τρούς.

Τί λέ­ει ὁ Ψαλ­μός; «Κρεῖσ­σον ὀ­λί­γον τῷ δι­καί­ῳ ὑ­πὲρ πλοῦ­τον ἁ­μαρ­τω­λῶν πο­λύν». «Ἀ­νε­μο­μα­ζώ­μα­τα, ἀ­νε­μο­σκορ­πί­σμα­τα». Ὅ­σα μα­ζεύ­ουν, φεύ­γουν. Ὅ­λα ἐ­ξα­νε­μί­ζον­ται. Σπά­νια, σὲ πο­λὺ λί­γους συμ­βαί­νει νὰ εἶ­ναι οἱ ἀρ­ρώ­στει­ες, οἱ χρε­ω­κο­πί­ες κ.λπ. μί­α δο­κι­μα­σί­α τοῦ Θε­οῦ. Αὐ­τοὶ θὰ ἔ­χουν κα­θα­ρὸ μι­σθό. Σ᾿ αὐ­τὴν τὴν πε­ρί­πτω­ση συ­νή­θως γί­νον­ται ὕ­στε­ρα πιὸ πλού­σιοι, σὰν τὸν Ἰ­ώβ. Ἀλ­λὰ καὶ πολ­λοὶ ἄν­θρω­ποι ποὺ βγαί­νουν ἄ­λοι­ω­τοι εἶ­ναι καὶ ἀ­πὸ αὐ­τό. Κά­ποι­α ἀ­δι­κί­α ἔ­χουν κά­νει.

 

Γέ­ρον­τος Πα­ϊ­σί­ου Ἁ­γι­ο­ρεί­του

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

 

-Βι­βλί­ο : ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ Α΄ «Μὲ πό­νο καὶ ἀ­γά­πη γιὰ τὸν σύγ­χρο­νο ἄν­θρω­πο».
-Ε.Σ.Κ.Α.Ν.

-OΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ [Μega TV].

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα