“ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ” – ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Περιοδικού Ε.ΡΩ. Τεύχος 38

  Ἕνα φαινόμενο πού ἐντάθηκε ἰδιαίτερα ἀπό τήν ἀρχή τῆς εἰσόδου τῆς χώρας μας στό καθεστώς τῶν Μνημονίων ἦταν ἡ ἀνάδειξη καί διάδοση στόν χῶρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαφόρων Προφητειῶν, πραγματικῶν καί μή, πού ἀποδίδονται σέ Ἁγίους καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

   Ὁ ζῆλος καί ὁ ἐνθουσιασμός πολλῶν Ἑλλήνων πάνω στό θέμα ἔδωσε πολλάκις ἀφορμή γιά σκανδαλισμό, καθώς στά χρόνια πού ἀκολούθησαν ἀπό τό 2009 ἕως σήμερα, πολλές ἡμερομηνίες καί «ἐπικείμενα» συμβάντα διαψεύσθηκαν. Παράλληλα, διαχύθηκαν ἀκόμη καί μέ πρόθεση ψευδοπροφητεῖες ἀποδιδόμενες σέ Ἁγίους Πατέρες μας ὅπως ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὥστε μέ τήν διάψευση αὐτῶν τῶν ψευδοπροφητειῶν νά πληγῆ καί τό κῦρος τῶν πραγματικῶν λόγων καί προρρήσεων τοῦ Ἁγίου.

   Ἄλλοι πάλι σπεύδουν μέ βάση τίς προφητεῖες αὐτές νά κάνουν ἀποθέματα ἀγαθῶν καί τροφίμων «γιά τά δύσκολα
χρόνια» μέ ἀποτέλεσμα ὁ νοῦς τους νά στρέφεται ἀκριβῶς στά ὑλικά ἀγαθά καί ὄχι στήν πνευματικότητα πού θά
πρέπη νά μᾶς διακρίνη. 

  Τό χειρότερο ἀπό ὅλα ὅμως εἶναι ὅτι οἱ Προφητεῖες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας χρησιμοποιήθηκαν ἀπό πολλούς ἀπό ἐμᾶς ὡς λόγος ἀπόσεισης τῶν εὐθυνῶν μας ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πολιτῶν. Συχνά – πυκνά ἀκοῦμε λογισμούς τοῦ τύπου «Δέν χρειάζεται νά διαμαρτυρηθοῦμε γιά τά σχέδια πού προωθοῦν σέ βάρος τῆς χώρας μας. Θά ἔρθη ὁ Πόλεμος ἤ ἡ Πείνα ἤ τά Ἔσχατα καί θά τελειώσουν ὅλα». Πρόκειται γιά μία μή χριστιανική ἀντίληψη πού μᾶλλον ταιριάζει σέ μουσουλμάνους μοιρολάτρες τοῦ κισμέτ.

  Σύμφωνα μέ τόν Ἱερό Χρυσόστομο, οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς δόθηκαν ὥστε ὅταν ἐπαληθεύωνται τά προφητευθέντα γεγονότα, νά ξέρουμε ὅτι τά γεγονότα αὐτά εἶναι ἐκ Θεοῦ καί νά ἐνισχύεται ἡ Πίστη μας καί ἡ ὁμολογιακή μας στάση. Ἀντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ὅτι στίς προκλήσεις τῶν ἡμερῶν πού ζοῦμε εἶναι καθῆκον μας νά δείχνουμε Ρωμαίϊκο φιλότιμο καί νά ὁμολογοῦμε γιά τήν Πατρίδα καί τήν Πίστη μας καί ὄχι νά προσμένουμε τήν ἔλευση τοῦ Ποθούμενου ὑπνωτισμένοι στήν βολή μας!

  Οἱ Ἰσραηλίτες χρειάστηκαν 40 χρόνια περιπλανούμενοι στήν ἔρημο γιά νά φθάσουν στό δικό τους Ποθούμενο. Ἐξαρτᾶται ἀπό τήν δική μας πνευματική κατάσταση τό νά ἕλξουμε τήν Βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὥστε τό Γένος μας νά ξανασάνη πολύ νωρίτερα.

 

Περιοδικό Ε.ΡΩ. Τεύχος 38