ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ*

PLHRONOMIKOTHTA KAI THEOS

Ἀρχιμ. Νικοδήμου Κανσίζογλου

Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μητροπόλεως

Ἐδέσσης, Πέλλης καἈλμωπίας

 

Α. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ.

 

α. Ἀσκεἐπάνω σὅλους μας μία δυνατὴ γοητεία ἡ σκέψη πὼς εἴμαστε ἐλεύθεροι ἤ πὼς ἀγωνιζόμαστε νὰ κάνουμε τὸ πᾶν γιὰ νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι. Ἄν, ὅμως, σκεφθοῦμε κάπως βαθύτερα, θὰ δοῦμε πὼς ἀπὸ τὴ γέννησή μας ἀκόμη, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἀμέσως ἀρχομένη ψυχοσωματική μας ἐξέλιξη φέρουμε ἀκουσίως ἕνα πλῆθος ἀπὸ γενετικὲς καταβολὲς πού μᾶς προσδιορίζουν καὶ μᾶς περιορίζουν λίγο ἤ πολύ. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ κληρονομοῦμε, κατἀδήριτο καὶ καθοριστικὸ νόμο τῆς φύσεως, εἶναι οἱ καρποί, τἀποτελέσματα τοῦ λεγόμενου προπαταρικοἁμαρτήματος   δηλαδἀρρωστημένη ἀνθρώπινη φύση καὶ οἱ καρποὶ αὐτῆς τῆς ἀσθένειας. Ἐπίσης, κληρονομοῦμε καἄλλα πάθη καὶ ροπὲς μἀδιάβλητο χαρακτήρα, ὅπως εἶναι τὰ διάφορα ἔνστικτα αὐτοσυντηρήσεως, ἐρωτικἐπιθυμία κ.ἄ. Γιὰ παράδειγμα, νἀναφέρουμε αὐτὸ ποὺ λέει ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, πὼς τὶς σαρκικὲς κινήσεις καὶ ροπὲς μποροῦμε νὰ τὶς διακρίνουμε στὰ παιδιὰ «ὑπομαζίοις ἔτι οὔσι», δηλ. ὅταν ἀκόμη θηλάζουν. Τὶς φροϋδικὲς   ἀνακαλύψεις  οἅγιοι τὶς εἶχαν ἐντοπίσει καὶ γνωρίσει ἀπὸ πολὺ παλαιότερα.

β. Προσοχὅμως! Δὲν κληρονομοῦμε ἐπ᾽ οὐδενὶ κάποια ἐνοχή. Κληρονομοῦμε τἀσθενὲς σῶμα τοἈδάμ, ὄχι ὅμως καὶ τὴν ἐνοχή του. Φέρουμε μόνον τὴν ἀσθένεια τῆς φύσεως ἀφοἡ φύση μας προέρχεται ἀπὸ τὴ φύση τῶν γεννητόρων μας.  Καὶ γενικἰσχύει τὅτι δὲν μπορεἄλλος νἁμαρτάνει καἄλλος νὰ πληρώνει. Καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὸ φερόμενον ὡς ἀξίωμα: «Ἁμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα» πρέπει νὰ τὸ κατανοοῦμε μὲ αὐτὴν τὴν προοπτική. Τὰ παιδιὰ παιδεύονται ὄχι διότι πληρώνουν τὶς ἁμαρτίες τῶν γονέων τους, ἀλλὰ διότι οἱ καρποὶ τῆς ἀσθενείας ἤ τῆς ἁμαρτίας τῶν γονέων κληρονομοῦνται ἀπὸ τὰ παιδιὰ διὰ τῆς φύσεως ἤ τῆς ἕξεως (συνηθείας).

γ. Διὰ τῆς ἕξεως δηλαδὴ τῆς συνήθειας ἀποκτοῦμε ἰδιώματα λόγῳ τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν γονέων ( καὶ γενικά τοῦ περιβάλλοντος) ποἐπιδρἰσχυρῶς ἐπάνω μας. ἐπίδραση αὐτὴ εἶναι τόσο καταλυτικὴ ποὺ στὴν Ἁγία Γραφἀποδίδεται μὲ τὴν ἑξῆς παρομοίωση: «Εἀλλάξεται Αἰθίοψ τὸ δέρμα αὐτοῦ καὶ πάρδαλις τὰ ποικίλματα αὐτῆς, καὑμεῖς δυνήσεσθε εὖ ποιῆσαι μεμαθηκότες τὰ κακά» (Ἰερεμ. ιγ, 23). ἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος (μεμαθηκότες) μπορεῖ νἀποβεῖ τόσο ἰσχυρὅσο καὶ τῆς φύσεως. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ  Μ. Βασίλειος, ὅτι τὰ πάθη μέσα μας ἀποκτοῦν δύναμη δευτέρας φύσεως δηλ.  μᾶς γίνονται σὰν δεύτερη φύση. Ἀρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ λέει πὼς οἱ γονεῖς γεννοῦν τέκνα ἀναλόγως μὲ τὸν αὐτοπροσδιορισμό τους, ἐὰν δηλ. εἶναι μόνον σάρκες, θὰ γεννοῦν τέκνα μόνον κατὰ σάρκα, ἂν ζοῦν κατὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, θὰ γεννοῦν παιδιὰ μὲ τὸ Πνεῦμα Θεοῦ. Τονίζει πώς, ἐπειδὴ οἱ γονεῖς τῆς ἐποχῆς μας ἔχασαν τὴν ὑψηλὴ συνείδηση τῆς ἀποστολῆς τους, «ἄρχισαν νὰ γεννοῦν προπαντὸς κατὰ σάρκα». Γι ᾽ αὐτ τὸ λόγο «τὰ παιδιά μας ἔγιναν ἀνίκανα γιὰ τὴν πίστη». Ἐμεῖς μἀβασάνιστη εὐκολία ἐντοπίζουμε τὴν αἰτία τῆς σημερινῆς γενικῆς ἀπιστίας καἀποστασίας πάντοτε σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις   καὶ σἄθεα συστήματα. Ἴσως, ὅμως, θἔπρεπε ὀρθότερα νἐξηγήσουμε τὴν κατάσταση μὲ τὸ πρίσμα τῆς παραπάνω σκέψεως τοἈρχιμ. Σωφρονίου. Δημιουργήσαμε σαρκικὸ περιβάλλον καὶ τρόπο ζωῆς. Γίναμε σάρκες καὶ γεννοῦμε σάρκες.

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 

α. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐξηγεῖ τὴν κατάσταση κάποιου ποἁμαρτάνει πέφτοντας στὴν ἀνηθικότητα μὲ τὴν ἑξῆς θέση: «πονηροῖς ἤθεσι τἐξ ἀρχῆς ἐντεθραμμένος· καὶ γὰρ ὑπὸ γονέων ἀσελγῶν εἰς τὸν βίον παρήχθη, καὶ συνανεστράφη τ περὶ τὰ φαῦλα συνηθεῖᾳ, μέθαις καὶ κώμοις καὶ αἰσχροῖς διηγήμασιν» (Εἰς τὸν Ζ Ψαλμόν, Ε.Π.Ε. 5, 54). Τὸ πρῶτο ποὺ γεννᾶ μέσα μας ἔντονες ἀρνητικὲς ροπὲς εἶναι, ὅταν γεννιόμαστε ἀπἀσελγῶν γονέων καὶ στὴ συνέχεια,  ὅταν μεγαλώνουμε ἀρρωστημένα, τὰ περὶ τὰ φαῦλα συνηθεῖᾳ   δηλ. μὲ φαῦλες συνήθειες.

β. Τὴν ἰδιοσυγκρασία μας, λοιπόν, δηλ. τὸν ἰδιαίτερο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐκδηλώνει ὁ καθένας μας τὸν ψυχικό του κόσμο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κληρονομικότητα, γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε λόγος παραπάνω, βασικὰ τὴν διαμορφώνουν ὡς δεδομένα τοῦ περιβάλλοντος: πρῶτον ἡ οἰκογένεια, ἀφοὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε τὶς οἰκογενειακὲς ἐπιρροὲς στὸν ψυχισμό μας. Δεύτερον ἡ κοινωνία, μία καὶ σὲ εὐρύτερο ἐπίπεδο τἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τὴν κοινωνία ὅπου ἐξελισσόμαστε. Τρίτον ἡ παιδεία καἐκπαίδευση: ποὺ   παίζουν παρὰ πολὺ σημαντικὸ ρόλο στὴ διαμόρφωσή μας. Τέταρτον ἐθνικότητα δηλ.  ἐθνική, πολιτιστική, καὶ θρησκευτικὴ παράδοση μέσα στὴν ὁποία κινούμαστε. Τέλος, ἀκόμη καἡ φυσιολογία καὶ μετεωρολογία ἐπηρεάζουν τὸν ψυχισμό μας δηλ. τὰ  ἄγρια, ψυχρά, θερμὰ κλίματα κ.ο.κ.

γ. Οἱ παραπάνω παράγοντες, καὶ πολλοἄλλοι δευτερεύοντες, δημιουργοῦν διάφορα περικαλύμματα ποἐπενδύουν τὸν πυρήνα τῆς προσωπικότητος τοῦ καθενός μας, τὸν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπο, καἄλλοτε τὸν παραμορφώνουν οἰκτρἐνἄλλοτε τοῦ χαρίζουν μία ἰδιαίτερη καἀνεπανάληπτη ὀμορφιά. Ὅλοι εἴμαστε εἰκόνες τῆς ἀρρήτου δόξης τοῦ Θεοῦ (αὐτς εἶναι ὁ πυρήνας μας), «εἰ καὶ στίγματα φέρομεν πταισμάτων», ἂν καὶ φέρουμε πάνω μας ρυπαρὲς ἐπενδύσεις τῆς φθορᾶς καὶ τῶν παθῶν. Ἄν, βεβαίως, μὲ καλὲς γενετικὲς καταβολὲς καἐπιρροὲς τοῦ περιβάλλοντος βοηθηθοῦμε, δημιουργοῦμε καλύτερες προϋποθέσεις «ἵνα τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν» ἀσφαλῶς κατὰ τὴν μετὰ τὴν κρίση δωρεὰ τοῦ Θεοῦ.

 

Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 

α. ἐκτίμηση τῶν παραγόντων ποὺ διαμορφώνουν τὸ πρόσωπό μας, τὴν προσωπικότητά μας, ὅπως συνήθως λέμε,  γίνεται μὲ διαφορετικὸ τρόπο ἀπό: ἀνθρωπολόγους, φιλοσόφους, ψυχολόγους, θεολόγους κλπ. Ἔτσι ἔχουμε μονομέρειες καἀπολυτοποιήσεις. Κάποιοι ὑποστηρίζουν τὴν ἀποκλειστικἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος στὸν ἄνθρωπο καὶ παραθεωροῦν τὴ σπουδαιότητα τῶν γενετικῶν καταβολῶν καὶ τῆς ἐλευθερίας τοἀνθρώπου. Ἄλλοι θεωροῦν προσδιοριστικὲς μονάχα τὶς κληρονομικὲς καταβολὲς καὶ λησμονοῦν τὶς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἐλεύθερη διάθεση τοἀνθρώπου. Καἄλλοι, τέλος,  νομίζουν πὼς ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοἀνθρώπου εἶναι τὸ πᾶν, ποἐκμηδενίζει τὴν κληρονομικότητα καὶ τὸ περιβάλλον. ἀλήθεια, ὅμως, βρίσκεται μᾶλλον στὸ συνδυασμὸ τῶν τριῶν αὐτῶν παραγόντων.

β. «Καἔτι καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι»: Θὰ πρέπει μὥριμη χρήση τῆς ἐλευθερίας μας νὰ προσκαλέσουμε τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ θεραπεύσει τὶς ἀρνητικὲς κληρονομικὲς – γενετικὲς καταβολὲς καὶ τὶς κακὲς ἐπιρροὲς τοῦ περιβάλλοντος καὶ νὰ φωτίσει τὸ βάθος τῆς ὑπάρξεώς μας μὲ τὸ φῶς τῆς Θεογνωσίας. Ἔτσι θἀνακαινισθοῦμε. Λέει ὁ μακαριστὸς Γέρων Παΐσιος:  «Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει κληρονομικὲς καταβολὲς καλὲς καὶ κακές. Πρέπει νἀγωνισθεῖ νἀπαλλαγεἀπὸ τἐλαττώματά του καὶ νὰ καλλιεργήσει τὰ καλὰ ποἔχει, γιὰ νὰ γίνει μία ἀληθινή, χαριτωμένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ…Οἱ κακὲς κληρονομικὲς καταβολὲς δὲν εἶναι ἐμπόδιο γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο. Γιατί, ὅταν ἀγωνίζεται κανείς, ἔστω καὶ λίγο ἀλλὰ μὲ πολὺ φιλότιμο, τότε κινεῖται στὸν πνευματικὸ χῶρο, στὸ θαῦμα, καὅλα τἄσχημα καὶ κληρονομικὰ τὰ διαλύει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ».

γ. Ἕνας μύθος τῆς Ἀνατολῆς λέει πὼς κάποτε ἕνας σκορπιὸς ἤθελε νὰ περάσει στὴν ἀπέναντι ὄχθη ἑνὸς ποταμοῦ. Βρῆκε ἕνα βάτραχο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν περάσει ἀπέναντι πάνω στὴν πλάτη του. Ὁ βάτραχος ἀρνήθηκε δικαιολογούμενος πὼς φοβόταν μήπως ὁ σκορπιὸς τὸν τσιμπήσει καθὼς θὰ τὸν κουβαλοῦσε στὴν πλάτη του. Ὁ σκορπιὸς ἀντέτεινε πὼς ἀποκλείεται νὰ τὸ κάνει αὐτό, διότι ἔτσι θὰ πνίγονταν καὶ οἱ δυὸ μαζί. Πείσθηκε ὁ βάτραχος. Στὴ μέση, ὅμως, τοῦ ποταμοὁ σκορπιὸς τὸν τσίμπησε. Προτοῦ πεθάνουν μαζί, ἕνας ἀπὸ τὸ τσίμπημα καἄλλος ἀπὸ πνιγμό, ὁ βάτραχος ρώτησε τὸν σκορπιό: «μὰ γιατὶ τἔκανες αὐτό;» Καὁ σκορπιὸς ἀπάντησε: «δὲν μποροῦσα νὰ κάνω ἀλλιῶς, διότι εἶμαι σκορπιός». Πολλοἀπό ἐμᾶς εἴμαστε σκορπιοί, εἴτε γιατί γεννηθήκαμε σκορπιοὶ εἴτε διότι ἔτσι μᾶς διεμόρφωσε τὸ περιβάλλον μας, καὶ κάποιες στιγμὲς τὸ καταλαβαίνουμε (μᾶς δίνει ὁ Θεὸς τέτοιες εὐκαιρίες). Τότε πρέπει νὰ παρακαλέσουμε Αὐτὸν ποὺ μόνον μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ μετατρέψουμε τὴν ὕπαρξή μας, ἀπὸ σκορπιοὶ ποὺ φονεύουμε καἐν ταυτῷ φονευόμαστε, νὰ μετατραποῦμε σἀνθρώπους ἐλεύθερους ἀπὸ τὰ πάθη τὰ φυσικἤ τἐπίκτητα καὶ τότε νὰ μποροῦμε ἐλεύθερα μόνο νἀγαποῦμε γιὰ νὰ κατασταθοῦμε εἰκόνες γνήσιες καὶ πρόσωπα ὅμοια μὲ τὸν Χριστό.

 

*ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘ρ’ , Θ΄ ΤΕΥΧΟΣ, ΙΑΝ.-ΜΑΡΤ. 2012