ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ*

TROFES

Κατσῆ Θεοδώρου

Γεωπόνου

 

ναρωτηθήκατε ποτ γιατ τ σμα μας καταπονεται τόσο εκολα σή­μερα, ν κάποτε ξυπνούσαμε ρες πρν τν νατολ κα βλέπαμε τ στιγμ τς ξεκούρασης λίγο μετ τ δύση το λίου; Τ κορμ ντεχε πε­ρισσότερο γιατ μασταν πι νέοι, θ λεγε κάποιος. ποτελε κα ατ ­ναν παράγοντα, λλ τί εναι ατ μως πού χει τ μεγαλύτερο βάρος τς εθύνης; Τί λλο χει λλάξει π τότε; πάντηση βρίσκεται στς διατροφικές μας συνήθειες.

Ἐντάσσετε στὴν καθημερινότητά σας τὶς ἴδιες τροφὲς, ὅπως τότε; ἀ­λήθεια εἶναι πὼς ὄχι. παραπάνω εἰκόνα περιπλέκεται ἐπιπλέον ἀπτὴν προσθήκη χημικῶν ἐνώσεων στὶς τροφὲς ὥστε νἐνισχυθ γεύση τους. Τνισχυτικὰ γεύσης δημιουργοῦν ἐθισμστὶς συνθετικὲς γεύσεις (“Δὲν μπορεῖς νὰ φς μόνον ἕνα!”) ποκάνει τὶς φυσικὲς ἀκατέργαστες τροφὲς νφαίνονται ἄνοστες. ἀπομάκρυνση ἀπτφυσικὸ τρόπο δια­τροφῆς μᾶς ὁδηγεσὁλοένα καχειρότερες συνήθειες, ἔλλειψη ἐνέργει­ας μᾶς κάνει πιὸ μαλθακούς, νἔχουμε λιγότερη διάθεση καδύναμη καἔτσι ξεκιν μία πτώση τοἐπιπέδου τς ὑγείας μας ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο ντσταματήσουμε.

λύση εἶναι νμετακινηθοῦμε σὁλοένα καπιὑγιεινὲς καφυσικὲς συνήθειες. Οτροφές μας νεἶναι “ζωντανὲς” καὶ νἔχουν ὑποστετὴν λιγότερη δυνατ ἐπεξεργασία. διόρθωση τοἐλλείμματος σθρεπτικὰ συστατικὰ εἶναι ζωτικῆς σημασίας. Ὁλοένα καπερισσότερες ἔρευνες συνδέουν χρόνια νοσήματα μἐλλείψεις σβασικὰ θρεπτικὰ συστατικκαἐπιβάρυνση ἀπὸ τοξικὲς νώσεις.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχει αὐξηθεἡ διάρκεια ζωῆς το σύγχρονου ἀνθρώ­που, κυρίως λόγῳ βελτιωμένων συνθηκῶν ζωῆς. ποιότητα ζωῆς ὅμως κακατάσταση τῆς ὑγείας μας χειροτερεύουν σταθερά. ραγδαία αὔ­ξηση τῶν χρόνιων νοσημάτων, ἔλλειψη ἐνέργειας κακακὴ διάθεση, περιγράφουν τὴν εἰκόνα τοσύγχρονου ἀνθρώπου.

τροφικλυσίδα παρουσιάζει ἐλλείψεις σσημαντικὰ θρεπτικὰ συ­στατικκαπιβαρύνεται σημαντικμτοξικὲς οὐσίες. διαταραχτῆς βιοχημικῆς ἰσορροπίας στὸ σῶμα μας λόγτῶν παραπάνω, εἶναι δραμα­τική. ἐπιβάρυνσή μας ἀπὸ τοξικὲς νώσεις ἔχει λάβει πλέον τεράστιες διαστάσεις. Βιομηχανικὰ χημικά, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, συντη­ρητικκαἄλλα, συσσωρεύονται κάθε μέρα στὸν ὀργανισμό μας ἐν γνώ­σει μας. ἐπιρροὴ αὐτῶν τῶν νώσεων δημιουργεῖ τεράστια διατάραξη στμεταβολισμό μας. Φανταστεῖτε μία μηχανποὄχι μόνο δὲν ἔχει τἀπαραίτητα γινλειτουργήσ, ὅπως εἴδαμε παραπάνω, ἀλλὰ παράλλη­λα ἐπιβαρύνεται ἀπὸ συστατικποὺ δὲν πρέπει νβρίσκονται ἐκεκαδι­αταράσσουν τὴν ὁμαλὴ λειτουργία της.

Ἂν παρομοιάσουμε τσῶμα μας μὲ τμηχανἑνὸς αὐτοκινήτου, κα­κὴ διατροφθἦταν σὰν νὰ τὴν τροφοδοτοῦμε μνερωμένη βενζίνη καὶ οτοξικὲς νώσεις σὰν ζάχαρη στντεπόζιτο τῆς βενζίνης. Σίγουρα κι­νητήρας του θκολλοῦσε ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες! Κάτι παρόμοιο συμβαί­νει καὶ στσμα μας, μόνο ποατἐπιβάρυνση γίνεται ὕπουλα, γιατ εἶναι ἀόρατη κασυμβαίνει σιγά–σιγά. ἐνίσχυση τῶν μηχανισμῶν ἀπο­τοξίνωσης τοὀργανισμοῦ εἶναι μία ἀπτς πιὸ σημαντικὲς ἐνέργειες γιά τὴν ἀποκατάσταση τομεταβολισμοκαὶ τῆς ὑγείας μας.

Μετ ἀπὸ πολλὲς συνεχόμενες ὧρες ἐργασίας, συνήθως ἀργτἀπό­γευμα, νεαρὸς γιατρὸς πήγαινε μία βόλτα στλιμάνι. Λίγο καιρἀργό­τερα ἀνέπτυξε φιλίες μὲ τοὺς τοπικοὺς ψαράδες καἦταν πλέον συχνὲς οσυζητήσεις μεταξύ τους. Ἕνα βράδυ ρώτησε ἕναν ψαρ τἑξῆς: «Ὅλη τὴν ἡμέρα βλέπω ἀσθενεῖς ποπάσχουν ἀπὸ διάφορες ἀρρώστιες. Τψάρια πού πιάνετε ἐσεῖς, συνήθως ἀπὸ ποιὰ νόσο προσβάλλονται;». ψαρὰς τοἀπάντησε, ὅτι στὰ 40 χρόνια ποψαρεύει δὲν συνάντησε ποτἄρρω­στο ψάρι. Γιατ δὲν ἀρρωσταίνουν τψάρια;

παραπάνω συζήτηση ἦταν τἔναυσμα ποἔσπρωξε τνεαρὸ τότε γιατρνἀφιερώσ τζωή του στὴν ἀνεύρεση τοπαράγοντα ποπρο­σφέρει ἀνοσία στοὺς θαλάσσιους ὀργανισμούς. θαλασσινὴ πέστροφα γιὰ παράδειγμα, δὲν προσβάλλεται ἀπὸ καρκίνο, ἐνπέστροφα τογλυκοῦ νεροῦ προσβάλλεται ἀπὸ αὐτὸν μετἀπ5,5 χρόνια ζωῆς, κατὰ μέσο ρο.

ἔρευνα τοῦ Maynard Murray στάθηκε βάση γιτὴν ἀνάπτυξη μεθό­δων ἐμπλουτισμοτοἐδάφους μμεταλλικὰ στοιχεῖα ἀπτὴν θάλασσα. Παρτγεγονὸς ὅτι τκοινὸ ραφιναρισμένο λάτι εἶναι θανατηφόρο γιτφυτκαἐπιβλαβὲς γιτὸν ἄνθρωπο, τθαλασσινἁλάτι σσυγκε­κριμένες ἀραιώσεις, πιταχύνει σἐντυπωσιακὸ ρυθμτὴν ἀνάπτυξη τό­σο τῶν φυτῶν ὅσο καὶ τῶν ζώων ποτρέφονται μαὐτά.

Τμεγαλύτερο διατροφικὸ λάθος δέ, βρίσκεται πάλι στὴν ἀκούσια ἀπο­φυγὴ λήψης κάποιων πολὺ σημαντικῶν οσιῶν λόγ συνήθειας. Πρόκει­ται γιτὴν βιταμίνη 17, γνωστὡς ἀμυγδαλίνη.

ἀμυγδαλίνη εἶναι τπικρὸ συστατικτῶν ἀμυγδάλων καμία πιθα­νὴ τοξίνη, ἀφοῦ μπορενἀπελευθερώσ κυανίδη στὸν ὀργανισμό. Θεω­ρεται ὅτι ἔχει ἀντικαρκινικὲς ἰδιότητες, ἀλλὰ αὐτδὲν ἔχει ἀποδειχθεἐ­πιστημονικά.

χει ὑποστηριχθεὅτι, μὲ τὸν ἀποκλεισμτῶν πικρῶν οὐσιῶν-μόνο ἡ­δονκαεὐχαρίστηση στλάρυγγά μας εἶναι τσύνθημά μας-ἀποκλείσα­με μία ἀπτὶς 4 βασικὲς γεύσεις: ἁλμυρό, ξυνό, πικρό, γλυκό. Πολλοἔ­χουν ἀπορρίψει καὶ τξυνκαἔχουν ἐπιλέξει τἁλμυρκαὶ τγλυκό. Ἔτσι ἔχει χαθεἰσορροπία. Ἱπποκράτης τόνιζε τὴν ἰσορροπία, ἐπηρεα­σμένος ἀπτὸν πατέρα τῆς ἑλληνικῆς ατρικῆς τὸν γιατρἈλκμαίωνα. Αὐτὸς θεωρεῖται κορυφτῆς ἑλληνικῆς ατρικῆς γιατ πρτος ατὸς ἀ­σχολήθηκε μὲ τὴν ἀνατομία καφυσιολογία καδιατύπωσε ὡς ἑξῆς τὶς ἀντιλήψεις του γιτὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀρρώστια, πουἱοθέτησε καἹπ­ποκράτης: «Ἐκεῖνο ποδιατηρετὴν ὑγεία εἶναι ἰσομερὴς κατανομκαἀ­κριβὴς μείξη μέσα στσῶμα τῶν δυνάμεων (=ἰσονομία) τοξηρο, τοὑ­γρο, τοκρύου, τογλυκο, τοπικρο, τοξυνοκαὶ τοἁλμυρο. Τὴν Ἀρρώστια τὴν προκαλεἐπικράτηση τοἑνὸς (=μοναρχία). θεραπεία ἐ­πιτυγχάνεται μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς διαταραχθείσας ἰσορροπίας, μὲ τμέθοδο τῆς ἀντίθετης ἀπτὴν πλεονάζουσα δύναμη».

Τὶς ἀντιλήψεις αὐτὲς τὶς βρίσκουμε ἀκέραιες στὸν Ἱπποκράτη. ἀκρι­βὴς μίξη, ἰσονομία, συμμετρία, ἁρμονία, βρίσκονται στβάση τῶν δογμάτων τῶν Πυθαγορείων καὶ τοἹπποκράτη. Γράφει χαρακτηριστικἹπποκράτης: «Μέσα στὸν ἄνθρωπο ὑπάρχει καὶ τπικρκαὶ τἁλμυρό, τγλυκό, τξυνό, τστιφκαὶ τἄνοστο καὶ τσυστατικὰ αὐτὅταν ἀνα­μειγνύονται καἑνώνονται μεταξύ τους, οὔτε φαίνονται οὔτε βλάπτουν τν ἄνθρωπο. Ὅταν ὅμως κάποιο ἀπ᾿ ὅλα διαχωριστ καμείνει μόνο του τότε φαίνεται νπροκαλ βλάβη».

Ἂν τρῶμε πολλὰ γλυκκαὑδρογονάνθρακες καἔχει γίνει τσῶμα μας σοκολάτα καΖαχαροπλαστεῖο, ἔχει ἐπέλθει ἀνισορροπία. ἐπικρά­τηση τῶν γλυκῶν σβάρος τοπικροθὰ τπληρώσουμε καμάλιστα ἀ­κριβά. Οὄγκοι εἶναι γεμτοι ἀπὸ ζάχαρη. Αὐτἀπέδειξε ὁ Warburg. Τὸ 2001 ἕνα ἰατρικὸ Συνέδριο στὴν Καρλσρούη τῆς Γερμανίας, ἐπιβεβαίωσε τὴν παροιμία: «ὅτι εἶναι πικρστστόμα, εἶναι καλστστομάχι». Τονί­στηκε ὅτι οπικρὲς οὐσίες, συμβάλλουν ἀποφασιστικστσυνολικὴ δια­δικασία τῆς πέψης. Οκινήσεις τοστομάχου καὶ τοἐντέρου ἐντείνονται καἐπιταχύνεται προώθηση τῆς τροφῆς. Διεγείρουν τὴν ἔκκριση χολῆς καπαγκρέατος, βελτιώνουν τὴν πέψη τῶν λευκωμάτων, πρωτεϊνῶν καλιπῶν. Μειώνεται αἴσθηση τοφουσκώματος καἐμποδίζονται οδιαδι­κασίες ζύμωσης κασήψης ποσυντελοῦνται στἔντερο. Μέσ τῆς βελτί­ωσης ἀπορρόφησης τῆς βιταμίνης Β12, οπικρὲς οὐσίες ὑποστηρίζουν τὴν παραγωγὴ αἵματος, προάγουν τὴν ἀπορρόφηση τῶν λιποδιαλυτῶν στοι­χείων, ὅπως καὶ τοσιδήρου. Οπικρὲς οὐσίες ὑποστηρίζουν καὶ τδημι­ουργία βάσεων (ἀλκαλικὑψηλpΗ) στὸν ὀργανισμό. Καὶ δροῦν μαὐττὸν τρόπο ἐνάντια στὴν ὑπεροξείδωση τοαἵματος.

Σπερίπτωση συστηματικῆς λήψης τῶν πικρῶν οὐσιῶν δυναμώνει τσυκώτι. Τσυκώτι θέλει πικρὰ γινλειτουργήσ. χολποπαράγε­ται στσυκώτι εἶναι πικρή. Πῶς λοιπὸν θἔχουμε παραγωγὴ πρώτης ποι­ότητας χολῆς, νδιαλύ τλίπη, ἂν δὲν τρῶμε πικρά; Τροφοδοτντας μζάχαρη τσυκώτι δὲν παράγουμε πικρὴ χολή. Βελτιώνεται μεταβολι­σμὸς καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μειώνεται καχοληστερίνη. Μὲ τπικρὰ μειώνονται καὶ οτιμὲς τοσακχάρου. καθένας τκαταλαβαίνει. Τσάκχαρο προέρχεται ἀπτὴν κατάχρηση ὑδατανθράκων, ὄχι ἀπτὴν κα­τάχρηση πικρῶν οὐσιῶν καθεραπεία γίνεται μὲ τἀντίθετα, ἔλεγε Ἱπποκράτης.

ἄμυνα κατερματοφύλακας τοὀργανισμοἐναντίον τοκαρκίνου βρίσκονται στσυκώτι, καὶ τσυκώτι θέλει πικρὰ γινλειτουργήσ σω­στά, νἀποθηκεύσ τὶς βιταμίνες. Γιατ δὲν παρουσιάζεται καρκίνος στλεπτἔντερο; Ρωτῆστε κάποιο γιατρό. Πολλοδγνωρίζουν. Ἄλλοι ἀπαν­τοῦν τὸ pΗ, μεγάλη ποσότητα γ-σφαιρίνης (ἐπηρεάζεται ἀπτσελήνι­ο), λόγ τῆς ταχείας διέλευσης. ἀπάντηση βρίσκεται στγεγονός, ὅτι– σύμφωνα μὲ τφυσιολογία- στλεπτἔντερο χύνονται οἐκκρίσεις τῆς χολῆς καὶ τοπαγκρέατος ποκάνουν ἀλκαλικτὸ pΗ τολεπτοἐντέρου. Τπαγκρεατικἔνζυμα (θρυψίνη, χυμοθρυψίνη) καχολή, εἶ­ναι βασικῆς σημασίας γιτπερίεργο γεγονός, ὅτι στλεπτἔντερο δὲν ἐμφανίζεται σχεδὸν ποτὲ καρκίνος. Τδυνατὸ συκώτι διώχνει τὸν καρκίνο νῶ ζαχαροποιημένο κασοκολατοποιημένο συκώτι, ἴσον καρκίνος.

Ὅσον ἀφορ ὅμως τὴν πρόληψη νόσων ποσχετίζονται μὲ τγήρανση βιταμίνη Ε ἔχει τὸν πρῶτο λόγο. βιταμίνη Ε, γνωστκαὡς τοκοφε­ρόλη, εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ λιποδιαλυτἀντιοξειδωτικό, ποκαταπολεμ τβλαβερὴ δράση τῶν ἐλευθέρων ριζῶν. Πρὸς αὐτν τὴν κατεύθυνση, βι­ταμίνη Ε συνεργάζεται καὶ μἄλλα ἀντιοξειδωτικά, ὅπως βιταμίνη C καὶ τσελήνιο. Μλίγα λόγια, ἐμποδίζει τὶς ἀντιδράσεις τῶν χημικῶν ἐ­κείνων ἑνώσεων, ποὀξειδώνουν τλιπαρὀξέα στὸν ἐγκέφαλο καὶ σταἷμα, σταματοῦν τφυσιολογικὴ λειτουργία τῶν κυττάρων καἐπιταχύ­νουν τγήρανση τῶν ἱστῶν. συγκεκριμένη βιταμίνη προσφέρει τὴν προστασία της μποικίλους τρόπους:

  • ·   βιταμίνη Ε ἐμποδίζει τὴν ἀρτηριοσκλήρωση, δηλαδτσταδιακἀπόφραξη τῶν ἀρτηριῶν, ποἐπέρχεται καθὼς μεγαλώνουμε.
  • ·   Ἀναζωογονεκαδυναμώνει τἀνοσοποιητικὸ σύστημα.
  • ·   Ὡς ἰσχυρἀντιοξειδωτικό, βιταμίνη Ε προστατεύει τὶς νες κολλα­γόνου ἀπτὴν καταστροφικὴ δράση τῶν ἐλευθέρων ριζῶν ποὁδηγοῦν στὶς ρυτίδες, ἀνακουφίζει τὴν ξηρότητα τοδέρματος καπροάγει τὴν ἁ­παλότητά του.
  • ·   βιταμίνη Ε προσφέρει σημαντικὴ προστασία καττοκαρκίνου.
  • ·   Τέλος, μετἀπἔρευνες, πολλοἐπιστήμονες κατέληξαν στσυμ­πέρασμα ὅτι βιταμίνη Ε, μέσ τῆς βελτίωσης τῆς κυκλοφορίας τοαἵμα­τος στὸν ἐγκέφαλο, συμβάλλει στὴν ἐπιβράδυνση καπαρεμπόδιση τῆς ἀ­πώλειας πνευματικῶν καἐγκεφαλικῶν λειτουργιῶν, ὅπως προσβολἀ­πτνόσο Ἀλτσχάϊμερ.

Ποβρίσκουμε ὅμως τβιταμίνη Ε; λιποδιαλυτὴ βιταμίνη Ε βρίσκε­ται σμεγαλύτερες ποσότητες στὶς λιπαρὲς τροφές, μκυριότερη πηγτφυτικἔλαια (κυρίως στσογιέλαιο, ἡλιέλαιο κακαλαμποκέλαιο), τοὺς ξηροὺς καρποὺς (κυρίως στἀμύγδαλα, φουντούκια κακαρύδια), προ­σφέροντας ω-3 λιπαρὀξέα στὸν ὀργανισμό μας, τοὺς σπόρους καὶ τὰ μἐπεξεργασμένα δημητριακά, τσιτάρι, ὁρισμένα λαχανικά, τἀβοκάντο καὶ τθαλασσινά. ρα πολὺ βασικὸ εἶναι νἐντάξουμε κάποιες ἀπὸ αὐ­τὲς τὶς τροφὲς στὴν καθημερινή μας διατροφή!

Μ μία ἰσορροπημένη διατροφὴ μποροῦμε εὔκολα ἐπίσης νκαταπολε­μήσουμε καὶ τ ἄγχος. τρόπος διατροφῆς μας ἀπὸ μόνος του δὲν μπορενἀποβάλλ τ γχος ἀπτὴν ζωμας ἀλλὰ μπορενβελτιώσ τὴν ἀντοχή μας σαὐτό, νὰ μᾶς δώσ τδυνατότητα νὰ τξεπερνμε εὐκο­λότερα καὶ νἐλαττώσουμε τὶς μακροχρόνιες ἐπιδράσεις του. Ὅταν ὑπο­βαλλόμαστε σστρεσσογόνες συνθῆκες (κάτι τὁποῖο συμβαίνει καὅταν παραλείπουμε κάποιο γεῦμα) τσῶμα μας ἐκκρίνει ἀπὸ κάτι μικροὺς ἀδέ­νες, τἐπινεφρίδια, ποβρίσκονται πάνω ἀπτοὺς νεφροὺς τὴν ὁρμόνη “κορτιζόλη” σταἷμα ἀλλιῶς ὁρμόνη τοῦ στρές.

Σαὐτὲς τὶς καταστάσεις κορτιζόλη εἶναι ,τι χρειάζεται ὀργανι­σμός. Δίνει μία γρήγορη καἰσχυρὴ δόση ἐνέργειας, αὐξάνει τἀμυντικὸ σύστημα καμειώνει τὴν εὐαισθησία μας στὸν πόνο. Στὴν περίπτωση ὅ­μως (ἀρκετὰ συχν) ὅπου εἴμαστε συνεχῶς ἐκτεθειμένοι σπολὺ στρεσ­σογόνες καταστάσεις, τἐπίπεδα τς κορτιζόλης μπορενγίνουν μόνι­μα ὑψηλὰ δημιουργώντας προβλήματα ὑγείας. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ εἶναι: ὑ­πέρταση, διαταραχὲς γαστρεντερικοῦ συστήματος (Σύνδρομο εὐερέθιστου ἐντέρου, δυσκοιλιότητα, διάρροια, ἕλκος), μειωμένη πνευματικὴ δραστηρι­ότητα (μειωμένη συγκέντρωση, προβλήματα μνήμης), μειωμένη ἰνσουλι­νοαντοχ(διαβήτης, αὔξηση βάρους) κακαρδιαγγειακά. Τέλος καταστέλ­λει τἀνοσοποιητικό μας σύστημα. Σκεφτεῖτε πόσες φορὲς κρυολογήσατε κολλήσατε κάποια ἴωση, ὅταν εἴχατε μεγάλο φόρτο ἐργασίας στὴν δου­λειά μετἀπὸ μία μεγάλη ἔνταση, ὅπως μετακόμιση ταξίδι καἄλλα;

Σἕναν τέλειο κόσμο θμπορούσαμε ἁπλνκλείσουμε τὴν πόρτα στ ἄγχος, ἀλλδὲν εἶναι κατόσο εὔκολο εἰδικμὲ τοὺς σύγχρονους ρυθ­μοὺς τῆς ζωῆς στὴν πόλη. Ὑπάρχουν ὅμως ἀποδεδειγμένοι τρόποι στὴν ἐπιστήμη τῆς διατροφῆς ὅπου βοηθοῦν τὸν ὀργανισμό μας νπαρά­γει λιγότερες στρεσσογόνες ὁρμόνες.

Τό ἄγχος μειώνει τσυγκέντρωση καἐπηρεάζει τμνήμη. Ξεκινῆστε τμέρα σας μἕνα πλούσιο πρωϊν, τὁποῖο μπορενἔχ ὁλικῆς ἀλέσε­ως δημητριακψωμί, φροῦτα ἐποχῆς, καγιαούρτι γάλα δίνοντας καύ­σιμα στν ἐγκέφαλο, δημιουργντας ἔτσι ἰδανικὲς συνθῆκες γιὰ σκέψη καἐπίλυση προβλημάτων. Τ ἄγχος ἐπιδρ στὴν γλυκόζη τοαἵματος μἀποτέλεσμα ννοιώθετε κακοδιάθετοι εὐερέθιστοι. σταθερὴ παροχἐνέργειας μέσ τακτικῶν καἰσορροπημένων γευμάτων (2/ήμερα) καδε­κατιανπρωϊν(3/ήμερα) διασφαλίζει πιὸ σταθερἐπίπεδα γλυκόζης στὸν ὀργανισμό σας.

Ἀντιθέτως, ὅταν παραλείπετε γεῦμα ὀργανισμός σας συμπεριφέρεται σὰν νὰ βρίσκεται σὲ συνθῆκες ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ αὐξάνει τἐπίπεδα το στρὲς ἀκόμα περισσότερο. Ἐπίσης εἶναι σημαντικὸ νὰ τρῶτε, πίνετε, κανὰ καταπίνετε τὸ φαγητό σας ἀργὰ καὶ καλά, νἀφιερώνετε χρόνο γι᾿ αὐτό. Αὐτὸ σς βοηθ νὰ μπορεῖτε εὔκολα νὰ γυρίσετε στὴ μὴ-στρεσ­σογόνο κατάσταση καὶ νἀπολαύσετε καλύτερα τὶς γεύσεις τοῦ γεύμα­τος.

Τὸ τσάϊ ἔχει ἀποδειχθεἀπὸ διάφορες μελέτες στὸν κόσμο ὡς τὸ πρῶτο “ἀντι-στρές” τρόφιμο λόγ τῆς ἠρεμιστικῆς ἰδιότητάς του στὸ μυαλὸ καὶ τῆς μείωσης τῶν ἐπιπέδων κορτιζόλης. Σύμφωνα μάλιστα καὶ μὲ μία νέα ἔρευνα στὸ American Journal of Clinical Nutrition: ἡ κατανάλωση πέντε φλυτζανιῶν τσαγιοῦ τὴν ἡμέρα μπορεῖ ν μειώσ τὸ στρς μέχρι καὶ 20%.

Ἕνα ποτήρι γάλα δὲν εἶναι μόνον ἕνα φυσικὸ δυναμωτικὸ γιὰ τὸν ὕπνο ἀλλὰ βάσει ἐρευνῶν τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Maastricht, ἔχει συσχετισθεῖ μὲ αὐξημένη ἑτοιμότητα τὴν ἑπόμενη μέρα. ἐπίδραση τοῦ γάλακτος στὸν ὕπνο ἀποδίδεται στὴν λακταλβουμίνη, ὁποία περιέχει τὴν τρυ­πτοφάνη, πρόδρομος τῆς σεροτονίνης.

Ἔρευνα ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο Swiburne τῆς Μελβούρνης ἔδειξε ὅτι ἡ μάσηση μίας τσίχλας μπορεῖ νὰ μειώστἄγχος, νὰ αὐξήσει τὴν ἑτοιμό­τητα καὶ νὰ βελτιώσ τὶς ἐπιδόσεις.

Ἡ περιεκτικότητα τοῦ σωλομοῦ σὲ ω-3 λιπαρὀξέα μπορεῖ νὰ κάνουν τοὺς ἀνθρώπους πιὸ θετικοὺς καὶ χαρούμενους, σύμφωνα μἐρευνητὲς τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Pittsburgh.

Τὸ κόκκινο κρασὶ μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτονόητο ὅτι μᾶς βοηθ νὰ χαλαρώ­σουμε, ἀλλὰ μελέτη τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Toronto ἀποδεικνύει ὅτι τὀ­φέλη στὴν ὑγεία μας σταματοῦν στὸ πρῶτο ποτήρι. ἴδια μελέτη μᾶς δεί­χνει ὅτι τἕνα ποτήρι μᾶς δίνει ὀφέλη καὶ στὴ λειτουργία τῆς καρδιᾶς, ἀλ­λὰ μετέπειτα τὰ δύο μς ἀνεβάζουν τοὺς χτύους τῆς καρδιᾶς σξι χτύ­πους τὸ λεπτἐπιπλέον. Ἐπίσης ἡ αὐξημένη κατανάλωση ἀλκοὸλ ἔχει ἀντίθετα ἀποτελέσματα προκαλντας μελαγχολία.

Ἂς φροντίσουμε λοιπὸν τὴ σωματικὴ καὶ τὴν πνευματική μας ὑγεία δίνοντας στὸν ὀργανισμό μας αὐτὸ ποὺ χρειάζεται πραγματικ, ὅταν πει­νά καὄχι ὑποκατάστατα βασικῶν τροφῶν. «Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιε».

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

 

http://www.diatrofi.gr/index.php/diaita/kathimerini-diatrofi

http://www.drtsoukalas.com/

http://www.antigiransi.com/vitamins2.html

 

*ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘ρ’ , ΙΑ΄ ΤΕΥΧΟΣ, ΙΟΥΛ.-ΣΕΠΤ. 2012

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα