ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Περιοδικού Ε.ΡΩ. Τεύχος 35 – Το Δημογραφικό Πρόβλημα της Ελλάδος

    Ὁ λαός, εἶναι τό πιό πολύτιμο κεφάλαιο ἑνός κράτους, διότι ἐνσαρκώνει καί συγκροτεῖ τήν ἔννοια καί τήν συνέχεια ἑνός ἔθνους, προωθεῖ τήν παραγωγή, τήν οἰκονομική καί κοινωνική πρόοδο, καί ἐγγυᾶται τήν ὕπαρξη καί τήν ἀσφάλειά του. Εἶναι, ἑπομένως, πολύ σημαντικές οἱ δημογραφικές ἐξελίξεις καί προοπτικές πού καταγράφονται, ὡς ἀντικείμενο μελέτης γιά τό μέγεθος, τήν δομή καί τήν ἀνάπτυξη τῶν ἀνθρωπίνων πληθυσμῶν. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, τά δημογραφικά προβλήματα ὀξύνονται σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, μέ διαφόρου βαθμοῦ συνέπειες καί  ἐπιπτώσεις. Εἶναι δέ αὐτά τά προβλήματα ἐξαιρετικά πολύπλοκα, διότι ἐπηρεάζονται ἀπό πολλούς παράγοντες (οἰκονομικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, μεταναστευτικούς κ.ἄ.) καί γι ̓ αὐτό ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερη διερεύνηση καί ἀντίστοιχο προβληματισμό ὡς πρός τήν, κατά τό δυνατόν,
ἀντιμετώπισή τους.

    Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, ὄχι μόνο δέν μπορεῖ νά παραβλέψη τό τόσο σημαντικό αὐτό πρόβλημα, ἀλλά ἔχει πλήρη ἐπίγνωση ὅτι ἡ δημογραφική ἐξασθένιση καί γήρανση τῶν πληθυσμῶν τῆς κλασσικῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Βυζαντίου, σύμφωνα μέ ἔγκριτες μαρτυρίες, ἐπέφερε στόν Ἑλληνισμό τήν ὑποταγή αἰώνων καί τόν, παρ ̓ ὀλίγον, κίνδυνο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἀφανισμοῦ.
    Στήν χώρα μας, στήν ὁποία σήμερα ἡ γεννητικότητα εἶναι ἀπό τίς χαμηλότερες στήν Εὐρώπη καί ὅπου ἔχουν προστεθῆ καί τόσοι ἄλλοι ἄκρως δυσμενεῖς παράγοντες (λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως καί τῆς ἐλλείψεως συγγενικῶν λαῶν), τό δημογραφικό πρόβλημα παίρνει τεράστιες ἐθνικές διαστάσεις, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά ἀπειλήσουν τήν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία, τήν πολιτισμική μας συνέχεια καί τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα. Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, σ ̓ αὐτό τό τεῦχος τοῦ Ἐρῶ, συγκεντρώθηκαν καί παρουσιάζονται τά οὐσιαστικά καί τεκμηριωμένα κείμενα πολλῶν ἐγκρίτων συγγραφέων.
    Μέ γνώσεις καί πολύτιμη μακροχρόνια ἐμπειρία, ἔχουν προσεγγίσει τό δημογραφικό πρόβλημα τῆς πατρίδος μας ἀπό τίς διάφορες καί πολύπλευρες διαστάσεις του, προκειμένου νά προβληθῆ ξανά ἡ σοβαρότητα, ὅπως καί οἱ σύγχρονες αἰτίες του, ἀλλά καί νά ὑπάρξουν προτάσεις γιά ἀντίστοιχες ἐνέργειες, πού θά συμβάλλουν στήν ἀντιμετώπισή του. Οἱ θερμές εὐχαριστίες μας γιά τήν πολύτιμη συμβολή τους εἶναι ἐγκάρδιες.

Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι, ὁ Παντοδύναμος Θεός θά βοηθήση στήν εὐόδωση αὐτῆς τῆς προσπάθειας, ἄς ἑνώσουμε ὅλοι τίς προσευχές μας.