Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου: “…ὁ Οἰκουμενισμός θέλει νά καταστρέψει τή Μία καί μόνη Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια…”

Τέτοιες ἐποχές, ὅπως ἡ σημερινή, πού ὁ Οἰκουμενισμός θέλει νά καταστρέψει τή Μία καί μόνη Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια, ἐμεῖς ὀφείλουμε νά προάγουμε τήν Ἀλήθεια καί τήν Ὀρθοδοξία, σύμφωνα μέ τή διδαχή τοῦ ὁσίου πατρός Ἰουστίνου Πόποβιτς.
Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ἔλεγε: “Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ γενική ὀνομασία γιά ὅλες τίς ψευδο-χριστιανικές θεωρίες, γιά ὅλες τίς ψευδο-εκκλησίες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης χωρίς νά λογαριάσουμε τήν ὀρθή ὁδό τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, χωρίς νά ἀκολουθήσουμε αὐτήν τήν ὁδό πρός Ἐκεῖνον, πού εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός τῶν ἀπάντων καί ἀκόμα χωρίς νά προσκυνοῦμε τόν Μόνο, τόν Ἀληθινό καί Ἀΐδιο Θεό, τόν Θεάνθρωπο καί Σωτῆρα Χριστό, τότε εἶναι ἀναμφίβολο ὅτι, ὁ ἄνθρωπος θά βυθισθεῖ στή νεκρή θάλασσα τῆς εὐρωπαϊκῆς ‘εἰδωλολατρίας’. Καί ἀντί νά προσκυνᾶ τόν Ζῶντα καί Ἀληθινό Θεό, θά προσκυνᾶ τά ψεύτικα εἴδωλα αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, ὅπου δέν ὑπάρχει σωτηρία, οὔτε ἀνάσταση…” 
 
Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου
 
“Ζωή Θυσιαζόμενης Ἀγάπης”, Ἐκδόσεις ΑΘΩΣ
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα