Ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – Ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων

Ωρα Πρώτη

«Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου…», ήχος πλάγιος του δ’

«Τάδε λέγει Ἰωσὴφ…», ήχος πλάγιος του δ’

Ωρα Τρίτη

«Ούτος ο Θεός ημών…», ήχος πλάγιος του β’

«Ἰωσὴφ, ειπέ ημίν…», ήχος γ’