Ερχόμενος ο Κύριος

[Μεγάλη Δευτέρα]

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – «Ερχόμενος ο Κύριος…»,

Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας, στιχηρό των Αίνων, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος α’

Στίχ: Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού· αινείτε αυτόν κατά τό πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τοις αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ· ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα και συζήσωμεν αυτώ, και ακούσωμεν βοώντος αυτού, ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθείν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών, και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, εν τη Βασιλεία των ουρανών