Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄από του Πάσχα – Των Αγίων 318 Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) Δογματικόν Θεοτοκίον Εσπερινού, μέλος Ιερομ. Ιεροθέου, Ήχος πλ. Β΄- Δοξαστικόν Αίνων, Των Αγίων Πατέρων ο χορός, μέλος Γ. Ραιδεστηνού, Ήχος πλ. Δ΄

Δογματικόν Θεοτοκίον Εσπερινού, μέλος Ιερομ. Ιεροθέου, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλει το Βυζαντινό Μουσικό σύνολο «Δοξολογία» υπό την διεύθυνση του Ιερομονάχου π. Χερουβείμ Τσίνογλου.

Δοξαστικόν Αίνων, Των Αγίων Πατέρων ο χορός, μέλος Γ. Ραιδεστηνού, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός «Τροχός».