Μουσικά Κείμενα (Κυριακή προ της Υψώσεως) Χερουβικόν σύντομον, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄- Άξιον εστίν, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄ (λέγετος)