Άγιον Όρος: Α΄ Ωδή Κανόνος Αναλήψεως, Ήχος Δ΄- Αργό Στιχηρό Προσόμοιο Αίνων της Αναλήψεως, Ήχος Α΄