Ἀνάληψις εὐθύνης προσωπικῶν ἁμαρτιῶν. Ἡ ἀδιάλειπτη παρουσία τῶν πειρασμῶν