Βιβλιοπαρουσίαση – Σειρά “Λογοτεχνικά” – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ κυκλοφόρησε ἀπό τήν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ τό πρῶτο βιβλίο στήν σειρά «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ» μέ τόν τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ. Μιά ματιά στή ζωή καί τό ἔργο του». Συγγραφέας τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ ἀρχιμ. Χρῖστος Κυριαζόπουλος, Δρ. Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Μ. Α. Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, πρ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ἀνατολικῆς Θεσσαλονίκης.

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης· ὁ σεβάσμιος καί γλυκύτατος. Βλέποντας τά ἐγκόσμια μέ τό βάθος τῆς προοπτικῆς τῆς αἰωνιότητος, κατόρθωσε καί συνέζευξε τόν ἀσκητισμό τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν ὀμορφιά τῆς ἀρχαιότητος, τόν κόσμο τῆς ψυχῆς μέ τόν κόσμο τῶν αἰσθήσεων, τήν δύναμη τοῦ πνεύματος μέ τήν ἀδυναμία τοῦ σώματος, τήν ἀρχοντική ἀξιοπρέπεια μέ τήν φτωχή ζωή, τούς ἀνοιχτούς ὁρίζοντες τῆς τέχνης μέ τούς μικρόκοσμους πού περιγράφει, τόν βυζαντινό μυστικισμό μέ τήν ψυχική τρυφεράδα, τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος μέ τά ἀσφυκτικά δεσμά τῆς βιοπάλης.

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ὑπῆρξε γιά τά ἑλληνικά γράμματα ἕνας ταλαντοῦχος ἀπόλυτα γνήσιος καί ἀληθινός. Ἕνας μεγάλος Ἕλληνας βαθύτατα προσηλωμένος στήν ἑλληνική παράδοση. Εἶναι ὁ τελευταῖος κλασικός μας. Κι ὅπως ἔγραφε ὁ Φώτης Κόντογλου, ὁ Παπαδιαμάντης ὅσο περνοῦνε τά χρόνια «γίνεται ὁλοένα πιό ζωντανός, πιό ἀληθινός, πιό ἀγαπημένος, πιό ζωογόνος μέσα στίς ψυχές… Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ἡ Ἑλλάδα κι ἡ Ὀρθοδοξία, πού ἡ δύναμή της πληθαίνει μέ τήν φτώχεια, μέ τήν ἀγωνία, μέ τά μαρτύρια».

Στίς σελίδες τοῦ βιβλίου μνημονεύεται ἁπλά καί ἀπέριττα ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Δίνεται δέ ἀπό τόν συγγραφέα συνεχῶς ὁ λόγος στόν ἴδιο τόν Παπαδιαμάντη σέ μιά προσπάθεια νά εἶναι ἡ περιγραφή, ὅσο φυσικά αὐτό εἶναι ἐφικτό, μέ τά δικά του λόγια.

Τό βιβλίο, 192 ἔγχρωμων σελίδων, εἶναι πλούσιο σέ φωτογραφικό ὑλικό καί αὐθεντικά κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη. Σκοπός τῆς ἔκδοσης αὐτῆς εἶναι νά γνωρίσουν οἱ ἀναγνῶστες βασικά στοιχεῖα τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη, νά παρακινηθοῦν σέ μελέτη τῶν συγγραμμάτων του καὶ νὰ ἀντλήσουν πνευματική ὠφέλεια.