Ημερίδα: Επιστροφή στην ύπαιθρο (Βίντεο) – Μουζάκι Καρδίτσας 30/06/12

Πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο, 30/06/2012, στὸν χῶρο τοῦ ξενοδοχείου ‘Μουζάκι Palace’, ἡ ἡμερίδα μὲ θέμα «Ἐπιστροφὴ στὴν ὕπαιθρο», ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ σωματεῖο Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας.

Τὸ ἐγχείρημα τοῦ σωματείου -ποὺ ἦταν τὸ πρῶτο στὴν περιοχὴ τῆς Καρδίτσας- στέφθηκε μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία, παρὰ τὶς ἀντικειμενικὲς δυσκολίες ποὺ προέκυπταν ἀπὸ τὴν ἡμέρα καὶ τὸν καιρό, ποὺ θέτανε ἔντονα τὸ δίλημμα χωριὸ ἢ θάλασσα. Ὡστόσο ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ θέματος ποὺ καθίσταται ὁλοένα καὶ πιὸ ἐπίκαιρο, ὁλοένα καὶ πιὸ καυτὸ στὶς συνθῆκες κρίσης ποὺ διανύουμε, ἔστρεψε μεγάλο ἀριθμὸ συμπολιτῶν μας, ὄχι ἁπλὰ νὰ παραστοῦν ἀλλὰ νὰ παρακολουθήσουν μὲ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον ὅλες τὶς ὁμιλίες.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμερίδας διακεκριμένοι ἐπιστήμονες παρέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεῖα ποὺ ἀνέδειξαν μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τόσο τὰ πλεονεκτήματα τῆς ἐπιλογῆς γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν ὕπαιθρο, ὅσο καὶ τρόπους καὶ μοντέλα μὲ τὰ ὁποῖα αὐτὴ ἡ ἐπιστροφὴ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τὸν καλύτερο καὶ προσφορότερο γιὰ ὅλους τρόπο. Ταυτόχρονα ἀναδείχτηκαν ξεκάθαρα καὶ ἀδιαμφισβήτητα οἱ ἀνεξάντλητες δυνατότητες ποὺ προσφέρει ὁ τομέας τῆς γεωργικῆς καὶ κτηνοτροφικῆς παραγωγῆς γιὰ ὑπέρβαση τῆς κρίσης καὶ ἐξασφάλιση ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος γιὰ τὴν πατρίδα μας. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς ἐπιστροφῆς στὴν ὕπαιθρο παρατέθηκαν τόσο θεωρητικὰ μοντέλα καὶ προτεινόμενες πολιτικὲς ὑποδοχῆς τῶν παλιννοστούντων, ὅσο καὶ συγκεκριμένα ἐπιτυχημένα ἐγχειρήματα ποὺ ἐξασφαλίζουν ἀειφόρο ἀνάπτυξη καὶ ἄριστες συνθῆκες διαβίωσης γιὰ τοὺς κατοίκους ὅπως εἶναι τὰ μοντέλα τῆς Ἀνάβρας Μαγνησίας ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνόπυργου Καρδίτσας. Ταυτόχρονα ὁ Δῆμος Μουζακίου ἀνέλυσε ὅλες τὶς ἐφαρμοζόμενες ἀλλὰ καὶ τὶς σχεδιαζόμενες πολιτικὲς ποὺ θὰ ὠθήσουν περαιτέρω τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ νέου καὶ πλέον δυναμικοῦ κομματιοῦ τοῦ πληθυσμοῦ στὴν περιοχὴ καὶ στὴν ἐνασχόληση μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα παραγωγῆς. Ἐπιστήμονες καὶ ἐπαγγελματίες τοῦ χώρου -ποὺ μάλιστα συνδυάζουν ἄριστα καὶ τὶς δύο αὐτὲς ἰδιότητες- παρέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ κρίση εἶναι σὲ σημαντικότατο ποσοστὸ ἀποτέλεσμα τῆς ὑποβάθμισης τοῦ πρωτογενῆ τομέα παραγωγῆς, ὅτι οἱ δυνατότητες ἀνάπτυξης μέσα ἀπὸ αὐτὸν τὸν τομέα εἶναι ἀνεξάντλητες, ὅτι αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ τομέας μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἀποτελέσει ἕναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς μοχλοὺς ὑπέρβασης τῆς κρίσης. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση, ὅπως τονίστηκε ἀπὸ ὅλους ἀνεξαιρέτως, εἶναι ἡ, τὸ δυνατὸ ἀμεσότερη, ἀλλαγὴ τῶν στρεβλῶν Ἐθνικῶν πολιτικῶν τῆς ἐπιδοτούμενης γεωργίας καὶ κτηνοτροφίας καὶ ἡ στροφὴ πρὸς ἕνα πρωτογενῆ τομέα ποὺ θὰ δίνει ἔμφαση στὴν ποιότητα καὶ στὴν ἐπαρκῆ ποσότητα. Προτάθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, τόσο ἁπλὲς καὶ λογικὲς στὴ σύλληψή τους ὥστε νὰ καθίσταται φανερὸ ὅτι ἡ ἀλλαγὴ εἶναι θέμα βούλησης καὶ μόνο, τόσο ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς συντεταγμένης πολιτείας ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν κάθε, ἐνεργὸ ἢ δυνητικό, ἀσχολούμενο μὲ τοὺς ἐν λόγω τομεῖς.

Ἐν κατακλείδι ἡ ἡμερίδα πρόσφερε τόσο γνώση ὅσο καὶ ἀφορμὴ γιὰ περαιτέρω δημιουργικὸ προβληματισμό. Ὅπως διαβεβαίωσαν τὰ μέλη τοῦ σωματείου Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα δὲν εἶναι μία φωτοβολίδα ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ μίας συντονισμένης καὶ ἄοκνης προσπάθειας γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν Ἑλλήνων.

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ» – ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.00 — 11.20: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

11.20 — 11.35: «ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ;» Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΥΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

11.40 — 11.55: «ΣΕΝΑΡΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ.» Κ. ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓ. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

12.00 — 12.15: «ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ.» κα. ΦΑΝΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ — ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ — ΓΕΩΠΟΝΟΣ.

12.20 — 12.35: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.» ΔΡ. ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΖΩΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ.

12.40 — 12.55: «Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ». κ. ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ.

13.00 — 13.15: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13.20 — 13.35: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ (ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ)» Κ. ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.

13.40 — 13.55: «ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΥΡΑΣ» Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΥΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

14.00 — 14.15: «ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.» κ. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ.

14.20 — 14.35: «ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ» Κ. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ.

14.40 — 14.55: «Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
(ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ AGRINO)» κ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΤΗΣ AGRINO ΑΕ.

15.00 — 15.30: ΣΥΖΗΤΗΣΗ — ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: κα. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Κ. ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΤΕ LEASINGΚ.
ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ