Δελτίο τύπου (ὁμιλία Αθανασίου Ρακοβαλῆ εἰς ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου)

Μία ἐξαιρετική εὐλογία εἶχαν ὅσοι προσῆλθαν τήν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, τό ἀπόγευμα, στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπό ἀποπεράτωση καθώς συνεχίζεται ἡ προσπάθεια ἁγιογράφησης τοῦ ναοῦ.

Ὁ ἱερός ναός φιλοξενεῖ ἀπό 12 ἕως καί 17 Νοεμβρίου 2019 τό ἱερό λείψανο τῆς Ἁγίας Προμήτορος Ἄννης ἤτοι τήν ἄφθαρτη ἀριστερά χεῖρα τῆς Ἁγίας προερχομένη ἀπό τήν Ἱερά Μονή Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅλοι οἱ ἀδελφοί εἶχαν τήν εὐλογία νά προσκυνήσουν τό ἱερό λείψανο καί νά λάβουν ἔλαιο ἀπό τήν κανδήλα της.

Κατόπιν ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, σέ συνεργασία πάντα μέ τόν ὡς ἄνω ἱερό ναό τῆς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ ὀργάνωσαν ἐκδήλωση- ὁμιλία μέ θέμα ‘’Ὁ Ὅσιος Παΐσιος μοῦ εἶπε…’’ καί ὁμιλητή τόν Ἀθανάσιο Ρακοβαλῆ, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἀπό τήν Θεσσαλονίκη γιά νά μᾶς μιλήσει σχετικά.

Ὁ κ. Ἀθανάσιος Ρακοβαλής, ὁ ὁποῖος εἶχε γνωρίσει καί συναναστραφεῖ τόν Ὅσιο ἐπί 12 χρόνια σημείωσε μεταξύ ἄλλων τά ἐξῆς:

-Εἶναι θαυμαστό γεγονός ἡ φήμη πού ἀπέκτησε πολύ σύντομα ὁ Ὅσιος, ἡ διάδοση τῶν λόγων του μέσῳ τῶν βιβλίων καί ἡ ἀγάπη πού χαίρει ἀπό εὐσεβεῖς ἀδελφούς ἀπό τήν Κορέα ὡς τήν Βουλγαρία, ἀπό χῶρες τῆς Ἀφρικῆς ἕως τήν Ρωσία καί ἀπό τήν Ἑλλάδα ὡς τίς ΗΠΑ καί τήν Αὐστραλία, σέ δεκάδες χῶρες. Μόνον στήν Ρωσία ἔχουν πωληθεῖ, ἕως τώρα 20 ἑκατομμύρια ἀντίτυπα τῶν βιβλίων μέ τούς λόγους του. Καί ὅλα αὐτά, ἄν ἀναλογιστοῦμε ὅτι ὁ Ὅσιος ἐπιδίωξε τήν ἀφάνεια.

-Ἡ παραπάνω, παγκόσμια ἀποδοχή τοῦ Ἁγίου ἑρμηνεύεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἄλλαξε τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἐπαφή μαζί του ἔδιωχνε τήν ὁμίχλη τῶν παθῶν καί τοῦ σκοτισμοῦ καί ἀλλοιωνόσουν χωρίς προσπάθεια. Εἶχε ὁ Ὅσιος τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ πάνω του, ἤξερε μέ Αὐτήν τήν ψυχή καί καρδία τῶν ἀνθρώπων πού τόν πλησίαζαν. Πονοῦσε γιά τά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἡ μάνα γιά τό παιδί. Σέ ἤξερε καλύτερα ἀπό τόν ἑαυτό σου.

-Ἕνα περιστατικό, πού ἔζησε ὁ ἴδιος ὁ ὁμιλητής ἦταν ὅταν κάποια σαρακοστή εἶχε διαμείνει στό Ἅγιον Ὄρος μέ νηστεία, προσευχή κλπ. Κάποια στιγμή ὅμως κουράστηκε καί σκέφτηκε νά βγεῖ ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί νά πάει στούς φίλους του νά πᾶνε μία βόλτα μέ τό τζίπ ἤ νά κάνουν ποδήλατο κλπ. Λίγο μετά ὁ Ἀθανάσιος ἐπισκέφτηκε τόν Ἅγιο Παΐσιο μέ τούς πατέρες πού τόν φιλοξενοῦσαν καί ὁ Ὅσιος, μόλις τόν εἶδε, τοῦ εἶπε: ‘’Ἀθανάσιε πῶς ἦλθες μέ τό ποδήλατό ἤ μέ τό τζίπ;’’

-Ὁ ὁμιλητής περιέγραψε κι ἕνα ἄλλο περιστατικό, πού δείχνει πώς ὁ Ἅγιος ἦτο Θεοφώτιστος καί λάμβανε πληροφορία ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γιά νά βοηθάει τούς ἀνθρώπους. Εἶχε, λοιπόν ἀποφασίσει μέ ἕναν ἀδελφό νά ξεκινήσουν ἀπό τήν Σουρωτή γιά νά πᾶνε στήν Κομοτηνή. Στόν δρόμο πού πηγαίνανε ὁ Ἅγιος τοῦ λέει; ‘’Κώστα, στρίψε ἐδῶ’’. Μά δέν πάει αὐτός ὁ δρόμος γιά Κομοτηνή τοῦ λέει ὁ Κώστας. ‘’Βρέ στρίψε ἐδῶ πού σοῦ λένε’’ λέει ὁ Ὅσιος. Μά δέν ξέρω τόν δρόμο λέει ὁ Κώστας. ‘’Τόν ξέρει ἡ Παναγία’’ λέει ὁ Ὅσιος. Τελικά ὁ Κώστας ἔκανε ὅ,τι τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας καί μπῆκαν σέ μιά κωμόπολη καί σταμάτησαν ἀκριβῶς ἔξω ἀπό ἕνα σπίτι. Ἐκεῖ ὁ Ὅσιος τοῦ εἶπε: ‘’Ἐδῶ χωρίζει ἕνα ζευγάρι καί δέν πρέπει, πρέπει νά βοηθήσουμε’’. Ὁ Ὅσιος γνώριζε τό ἀνδρόγυνο καί μόλις χτύπησε τήν πόρτα αὐτοί χώριζαν τά πράγματά τους γιά νά φύγουν ἀπό τήν οἰκία καί νὰ χωρίσουν. Ὁ Ὅσιος ζήτησε ἀπό τήν πεθερά νά ἀποσυρθεῖ καί τῆς εἶπε: ‘’Φταῖς κι ἐσύ γι᾿ αὐτό πού γίνεται’’. Μετά ὁ Ὅσιος κάθισε ἀρκετή ὥρα μέ τό ζευγάρι καί τούς νουθέτησε. Ὅταν ἐξῆλθε τῆς οἰκίας ὁ Ὅσιος τό ἀνδρόγυνο ἦταν συμφιλιωμένο.

-Ὁ Ἀθανάσιος Ρακοβαλής ἀναφέρθηκε καί στήν σημερινή κατάσταση πού ζοῦμε. Ὁ ἴδιος εἶχε ἀκούσει ἀπό τό στόμα τοῦ Ὁσίου ὅτι ὁ καθένας μας θά δώσει λόγο γιά τό τί κάνει τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού περνᾶ ἡ Ἑλλάδα μας καί ἡ ἀνθρωπότητα. Μποροῦμε νά κάνουμε πολλά πράγματα ὁ καθένας, συνέχισε ὁ ὁμιλητής: νά μήν δεχόμαστε τήν προπαγάνδα πού παρουσιάζει τά στραβά γιά σωστά, νά ὑποστηρίζουμε τήν ἀλήθεια ὅταν αὐτή διαστρεβλώνεται, νά ἐνημερώνουμε τούς ἀδελφούς μας γιά τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων καί καταστάσεων, νά προσευχόμαστε γιά τήν πατρίδα μας καί τά κρίσιμα θέματα. Αὐτά ὅλοι μποροῦμε νά τά κάνουμε καί μετά ὁ καθένας ὅ,τι ἐπιπλέον μπορεῖ.

Θά καταργήσουν τό χρῆμα, τοῦ εἶχε πεῖ ὁ Ὅσιος. Ὅταν ὅλες τίς κάρτες τίς ἑνοποιήσουν σέ μία τότε τό ἑπόμενο στάδιο εἶναι τό σφράγισμα. Θά σφραγίσουν τούς ἀνθρώπους. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Ὅσιος ἔγραψε τό φυλλάδιο ‘’Τά Σημεῖα τῶν Καιρῶν’’ καί ἐπέμεινε νά ἐκδοθεῖ μέ τόν γραφικό του χαρακτῆρα ὥστε νά μήν ἀλλοιωθοῦν οἱ λόγοι του. Δίνουμε ἐξετάσεις σέ αὐτή τήν ζωή, σημείωνε ὁ Ἅγιος, δέν ἤλθαμε ἐδῶ γιά νά βολευτοῦμε. Κάθε ἡμέρα νά τήν ἀξιοποιοῦμε, νά γνωρίζουμε περισσότερο τόν Κύριο καί νά τόν ἀγαποῦμε.

Ἡ Τουρκία θά διαλυθεῖ. Θά κάνουν κράτος οἱ Κοῦρδοι καί οἱ Ἀρμένιοι θά πάρουν τά ἐδάφη τους. Ὅταν γίνεται ὁ πόλεμος μεταξύ τῶν μεγάλων δυνάμεων δέν θά μπορεῖ νά κρατήσει κανείς τήν Πόλη καί θά ποῦν τότε: ‘’Οὔτε εσείς, οὔτε ἐμεῖς, θά τήν δώσουμε στούς Ἕλληνες’’.

Ὁ Ἀθανάσιος Ρακοβαλής μέ ἁπλό καί εὔληπτο τρόπο μᾶς εἶπε πολλά ἀκόμη ἀπό τήν ζωή καί τούς λόγους τοῦ Ἁγίου. Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη τόν εὐχαριστεῖ θερμά γιά τούς κόπους του νά ἔλθει ἀπό τήν Μακεδονία μας καί νά μᾶς μιλήσει γιά τόν Ὅσιο Παΐσιο.

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης προσφέρθηκε, σέ ὅλους τούς ἀδελφούς, τιμῆς ἕνεκεν, τό βιβλίο ‘’Ἡ ἐξομολόγηση τῶν νέων’’, ἔκδοση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εὐχαριστεῖ ἰδιαίτερα τούς ἱερεῖς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου γιά τήν συνεργασία τους, τήν φιλοξενία τους καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη τους: τόν προϊστάμενο π. Σταῦρο Ξυραφά, τόν π. Ἀντώνιο Γούση καί τόν π. Γεώργιο Ντινόπουλο. Ἐπιπλέον, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εὐχαριστεῖ θερμά τά μέλη, τούς συνεργάτες καί τούς φίλους της, πού τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση.