Τά κατορθώματα τῆς νηστείας κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος

(Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος)
 

«Ἡ νηστεία, τό ἀντίδοτο τῆς γαστριμαργίας,
εἶναι βία φύσεως καί περιτομή τῶν ἡδονῶν τοῦ λάρυγγα,
ἐκτομή τῆς σαρκικῆς πυρώσεως,
ἐκκοπή τῶν πονηρῶν λογισμῶν,
ἀπελευθέρωση ἀπό λογισμούς ὀνείρων,
καθαρότητα προσευχῆς,
φωτισμός τῆς ψυχῆς,
διαφύλαξη τοῦ νοῦ,
διάλυση τῆς πωρώσεως,
θύρα τῆς κατανύξεως,
ἐλαφρότης τοῦ ὕπνου,
ὑγεία τοῦ σώματος,
πρόξενος τῆς ἀπαθείας,
ἄφεση τῶν ἁμαρτημάτων,
θύρα καί ἀπόλαυση τοῦ Παραδείσου».

Ἀντιγραφή ἀπό τό βιβλίο ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ τοῦ π. Δανιήλ Pupaza, ἐκδόσεως Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ Λαγκαδᾶ.