Ποντιακά Κάλαντα Θεοφανείων: «Από της ερήμου ο Πρόδρομος ήλθε του βαπτίσαι τον Κύριον»

 
Από της ερήμου ο Πρόδρομος ήλθε του βαπτίσαι τον Κύριον
Ερουρέμ, ερουρέμ, ερουρερουρέμ, χαίρε Άχραντε.
 
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρετε, τάξεις των Αγγέλων ευφραίνονται
Ερουρέμ, ερουρέμ, ερουρερουρέμ, χαίρε Άχραντε.
 
Ιορδάνη παύσον τα νάματα, ‘ιν’ αναδεχθής τον Δεσπότην σου
Ερουρέμ, ερουρέμ, ερουρερουρέμ, χαίρε Άχραντε
 
Ο Θεός των όλων και Κύριος δώη σας υγεία και χαίρετε ‘
Αγιος,Άγιος,Άγιος υπάρχεις και Κύριος