Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -107-

107 

Η κά­θαρ­ση τοῦ σώ­μα­τος εἶ­ναι ὁ ἐ­ξα­γνι­σμός ἀ­πό τόν μο­λυ­σμό τῆς σαρ­κός. Ἡ κά­θαρ­ση τῆς ψυ­χῆς εἶ­ναι ἡ ἐ­λευ­θε­ρί­α ἀ­πό τά κρυ­πτά πά­θη πού συγ­κρο­τοῦν­ται στήν δι­ά­νοι­α. Ἡ κά­θαρ­ση δέ τοῦ νοῦ εἶ­ναι αὐ­τή πού γί­νε­ται μέ τήν ἀ­πο­κά­λυ­ψη τῶν (ἐκ Θε­οῦ) μυ­στη­ρί­ων. (ΙΘ΄,63). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα