Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Διλήμματα

 

Ἐνανθρωπῶ ἢ ἐνανθρωπίζω; Ἐνανθρωπῶ ἢ ἐνανθρωπίζω; Ἀπὸ τὸ τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως εἶναι οἰκεία τοῖς πᾶσι ἡ μετοχὴ «ἐνθρωπήσας»:  Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ  τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου  καὶ Μαρίας  τῆς  Παρθένου  καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Πῶς γράφεται; Μὲ η ἢ μὲ ι; Σὲ ὅλους τοὺς κώδικες ποὺ διασώζουν τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἡ μετοχὴ γράφεται μὲ η. Ὅμως ὑπάρχουν καὶ συγγραφεῖς ποὺ ἐπιλέγουν τὴ γραφὴ μὲ ι. Στὸν Γρηγόριο Νύσσης, στὸν ἱστορικὸ Εὐσέβιο, στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, στὸν Θεοδώρητο ἡ μετοχὴ γράφεται μὲ ι. Στοὺς ἴδιους συγγραφεῖς ἀπαντᾶται καὶ ὁ τύπος μὲ η. Προφανῶς οἱ ἀντιγραφεῖς θὰ ἀμφιταλαντεύονταν ἀνάμεσα στὶς δύο γραφές. Ἡ γραφὴ μὲ η εἶναι ἀρχαιότερη καὶ πολὺ πιὸ διαδεδομένη. Τὸ ἐνηνθρώπησε ἀπαντᾶ 300 φορὲς στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς, ἐνῷ τὸ ἐνηνθρώπισε μόλις 13, ἡ μετοχὴ ἐνανθρωπήσας 389 φορές, ἐνῷ τὸ ἐνανθρωπίσας μόλις 15, ἡ ἐνανθρώπησις ἀπαντᾶ 121 φορές, ἔναντι 3. Προτιμητέα εἶναι ἡ γραφὴ μὲ η ὡς ἀρχαιότερη καὶ πολὺ συχνότερη.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα