Οἱ ἀρετὲς τῆς Παναγίας μας

Οἱ μαθητὲς τῆς Στ’ Τάξης

– Ἑλληνικό σχολεῖο Ἀργυροκάστρου

Ἡ Παναγία μας εἶναι τὸ πιὸ τιμημένο πρόσωπο στὴν Ἐκκλησία μας, ἀφοῦ συνεργάστηκε στὸ σχέδιο τῆς ἐνανθρώπισης τοῦ Θεοῦ καὶ ἔφερε στὸν κόσμο τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ μας Χριστό. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πιστοὶ τὴν περιβάλλουν μὲ πολὺ σεβασμὸ ὅσο κανέναν ἄλλο Ἅγιο.

Ἂς δοῦμε μὲ συντομία τὶς ἀρετές της. Πρώτη ἀρετὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἦταν ἡ πίστη της στὸν Θεό. Ἡ γέννησή της ἦταν καρπὸς πίστεως τῶν γονέων της, τὴν ὁποία μετέδωσαν στὴ Μαρία. Τριῶν ἐτῶν τὴν ἀφιέρωσαν στὸν Θεὸ καὶ τὴν εἰσήγαγαν στὸν Ναὸ τοῦ Σολομώντα ὅπου νύχτα καὶ μέρα λάτρευε τὸν Θεό. Προσευχόταν, μελετοῦσε τὶς Γραφὲς καὶ ἦταν τελείως ἀφοσιωμένη στὸν Θεό.

Δεύτερη ἀρετὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἦταν ἡ ἁγνότητά της. Ἦταν ἁγνὴ ἡ Παναγία μας. Ἦταν καθαρὴ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα ἐκεῖνα ποὺ μολύνουν τὸ σῶμα. Ἦταν ἁγνὴ στὴ σκέψη καὶ στὴν καρδιὰ σὰν τὸ ὁλόλευκο χιόνι. Δὲν μολύνθηκε τὸ ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς της ἀπὸ ἀκάθαρτους λογισμοὺς (σκέψεις). Ἦταν καὶ παραμένει «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ὅπως ψάλλει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὀνομάζεται Παρθένος καὶ ἀειπάρθενος.

Τρίτη ἀρετὴ της ἦταν ἡ ὑπακοή. Ἡ ἀρετὴ της αὐτὴ ἀναδείχθηκε καὶ ἔγινε ἀντιληπτὴ κατὰ τὴ στιγμὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μὲ τὴ φράση της «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου», ὅταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ζήτησε τὴ συγκατάθεσή της γιὰ τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Τέταρτη ἀρετὴ ἦταν ἡ ἐργατικότητά της. Ἐργαζόταν ἡ Παναγία μας. Φτωχὴ κόρη, χωρὶς πλούτη καὶ θησαυροὺς ἐργαζόταν. Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας παρουσιάζει τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο νὰ ἐργάζεται μέσα στὸ σπίτι της καὶ νὰ φροντίζει τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Πέμπτη καὶ σημαντικότερη ἀρετὴ ἦταν ἡ ταπείνωσή της.

Οἱ ἀρετὲς τῆς Παναγίας μᾶς δίνουν ἕνα δυνατὸ μήνυμα. Νὰ ἀγωνιστοῦμε μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ μὲ θέληση ὥστε νὰ τὶς ἀποκτήσουμε κι ἐμεῖς. Ἡ Παναγία μας ὡς ἄνθρωπος ἀντιμετώπιζε καὶ αὐτὴ τὶς δυσκολίες καὶ τὰ προβλήματα τῶν νέων τῆς ἐποχῆς της. Κατάφερε ὅμως νὰ μείνει ἀμόλυντη καὶ μὲ τὸν ἀγώνα της νὰ κατακτήσει ὅλες τὶς ἀρετές. Ἔτσι ἀποτελεῖ γιὰ ἐμᾶς τὸ ἀληθινὸ πρότυπο μίμησης. Ἃς ἀγωνιστοῦμε λοιπὸν νὰ τῆς μοιάσουμε.

Αἰκατερίνη Κώτση, Ὄλγα-Μαρία

Κάτση, Παῦλος Κέντρος, Σοφία Κώτση