Η φουστανέλα της Βασιλικής φρουράς, αιτία διαμάχης με τους Βαυαρούς

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1834
Όπως αφηγείται ο Βαυαρός αξιωματικός Χριστόφορος Νέζερ, «…Εις την Αργολίδα είχον συναθροισθή δέκα χιλιάδες παλληκάρια […] δεχόμενα τας περί αυτών αποφάσεις της Αντιβασιλείας […].  Τα παλληκάρια όμως ηρνούντο να καταταχθούν εις τον τακτικόν στρατόν και κύρια αιτία της αρνήσεώς των ήτο ότι δεν ήθελον να φορέσουν την φράγκικην στολήν».

Τελικά για να καμφθεί η αντίστασή τους, το 1834 αποφασίστηκε να συγκροτηθεί το Ελαφρόν Πεζικόν, σώμα που θα έφερε ως στολή την εθνική ενδυμασία.

Όλες οι φουστανέλες είχαν το ίδιο μήκος και η φέρμελη είχε χρώμα βαθυκύανο. Το σώμα αυτό αποτέλεσε τη Βασιλική Φρουρά, της οποίας μετεξέλιξη είναι η σημερινή Προεδρική Φρουρά. Είχε ως σημαία την κυανόλευκη, όπως καθιερώθηκε από το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος»

(Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, Ιανουάριος 1822)
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα