Επανάσταση 1821- 2021/ Σούλι, η αετοφωλιά των ελευθέρων