ΟΔΕΓ -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ODEG

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, στὸ πλαίσιο τῆς διαρκοῦς προσπάθειας γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῶν μηχανισμῶν ἐνημέρωσης, ἀνανεώνει τὴν παρουσία του στὸ διαδίκτυο καὶ ὑποδέχεται τὰ Μέλη του στὴν ἠλεκτρονικὴ σελίδα www.odeg.gr ἐνεργοποιώντας ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο 2013 τὴν εἴσοδο τῶν χρηστῶν στὴν ἱστοσελίδα.

Ἡ παροῦσα ἱστοσελίδα προσφέρει πολλὲς δυνατότητες ἐπικοινωνίας παρουσιάζοντας μὲ  εὔχρηστο καὶ φιλικὸ τρόπο τὶς δράσεις καὶ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ πραγματοποιοῦνται ἀπὸ τὸν ΟΔΕΓ.

Εὐελπιστοῦμε τὸ σύγχρονο αὐτὸ ἐργαλεῖο νὰ συνδράμει στὴν προβολὴ καὶ στὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ σὲ ὅλον τὸν κόσμο, δίνοντας τὴν εὐκαιρία στοὺς ἐπισκέπτες του νὰ ἔρθουν πιὸ κοντὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα.

 Σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι ἡ ἱστοσελίδα μας θὰ ἐμπλουτίζεται συνεχῶς γιὰ νὰ καταστεῖ πραγματικὰ χρήσιμο ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης.

Ὅλες οἱ πληροφορίες τῆς ἱστοσελίδας εἶναι ἐλεύθερες γιὰ ὅλους τοὺς ἐπισκέπτες, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τελευταῖο τεῦχος Ἰανουαρίου – Ἰουνίου 2013 τοῦ περιοδικοῦ μας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», στὸ ὁποῖο θὰ ἔχουν πρόσβαση τὰ Μέλη ποὺ ἔχουν ἐκπληρώσει τὶς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις τὸ τρέχον ἔτος.