Σεμινάριο Τυροκομίας για Άνεργους και Νέους απο την Εκκλησία στο Αγρίνιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετὰ τὴ δημιουργία φάρμας καὶ τυροκομείου στὸ κτῆμα Ταξιαρχῶν στὸ Ψηλογέφυρο Αγρινίου καὶ τὴ λειτουργία τοῦ πρατηρίου τῆς φάρμας στὸ κέντρο τοῦ Αγρινίου (Αναστασιάδη 5), ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Αγρινίου σὲ συνέχεια ἀπὸ τὰ σεμινάρια ἐλαιοκομίας διοργανώνει τὸ δεύτερο σεμινάριο γιὰ τὴν ἐκπαίδευση ἀνέργων, νέων ἀγροτῶν καὶ ὅποιων ἄλλων ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσχοληθοῦν στὸν πρωτογενῆ τομέα.

Ὅλα τὰ σεμινάρια θὰ γίνονται δωρεὰν καὶ θὰ ἀποσκοποῦν στὴν παροχὴ τεχνογνωσίας στοὺς συμμετέχοντες ἐκπαιδευόμενους ὥστε νὰ ἐργασθοῦν στὸν πρωτογενῆ τομέα καὶ νὰ μπορέσουν νὰ ἀποκομίζουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν.

Ὁ δεύτερος κύκλος τῶν σεμιναρίων θὰ εἶναι πάνω στὴν τυροκομία, μὲ θέμα τὸ γάλα καὶ πρακτικὲς ἑνότητες τυροκομίας παρασκευῆς φέτας καὶ γιαουρτιοῦ καὶ ἀπευθύνεται ἀφενὸς σὲ ὅλους τοὺς κτηνοτρόφους καὶ ἀφετέρου σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ προϊόντα γάλακτος.

Θέματα ποὺ θὰ ζητηθοῦν στὰ πλαίσια της ἐνημερωτική,ἐνημερωτικῇ ἡμερίδας :

· ὁ κτηνοτρόφος καὶ οἱ ἀγορὲς σήμερα

· προτάσεις ἐνίσχυσης τῆς κτηνοτροφίας

· τί ὁρίζεται γάλα, τί περιέχει, ποιὰ τὰ εἴδη του

· ἡ σημασία καὶ διαχείριση τοῦ πρωτογάλακτος

· νομοθεσία καὶ αγορανομικές διατάξεις γιὰ τὸ γάλα

· πὼς παράγουμε ποιοτικὸ γάλα :ἀρχὲς Γενετικῆς, Εὐζωίας, Διατροφῆς

· οἱ 5 ἐλευθερίες τῶν ζώων καὶ ἡ ἀντανάκλαση αὐτῶν στοὺς παραγωγικοὺς δεῖκτες

· παράδειγμα καθετοποίησης μονάδας

· δεῖκτες ποιότητας καὶ τιμολόγησης τοῦ γάλακτος

· πηγὲς μόλυνσης τοῦ γάλακτος

· θερμικὴ ἐπεξεργασία

· διάκριση μικρὸ ὀργανισμῶν γάλακτος

· καλλιέργειες ἐκκίνησης καὶ ζυμώσεις

· Φέτα :ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὴν Ὀδύσσεια τῆς Φέτας

· Γιαούρτι :ἡ τέχνη τοῦ γάλακτος νὰ αὐτό-συγκεντρώνεται σὲ γιαούρτι.

· Αντιβιοτική ἀντίσταση :ὁ κρίκος κτηνοτρόφος.

· παραπομπὲς ὑλικοῦ πρὸς μελέτη

· Πρακτικὴ ἐξάσκηση καὶ ἐπίδειξη παραγωγῆς φέτας καὶ γιαουρτιοῦ

Ἡ κτηνοτροφία, ἂν καὶ ἀποτελεῖ διαδεδομένο καὶ σημαντικὸ κλάδο στὴν περιοχή μας, κυρίως γιὰ ζῶα πάχυνσης, δὲν ἔχει ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη στὸ τομέα τοῦ γάλακτος ἀφοῦ ἡ τιμή του ἔχει ραγδαία πτώση καὶ ἡ πληρωμὴ στοὺς παραγωγοὺς γίνεται μετὰ ἀπὸ μῆνες. Ἀποτέλεσμα νὰ ἐπικρατεῖ ἀπογοήτευση στοὺς ἐν δυνάμει κτηνοτρόφους καὶ ἀποθάρρυνση σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸν τομέα αὐτό.

Μὲ τὸ σεμινάριο ἐνθαρρύνουμε τὴν ἐνασχόληση μὲ τὰ προϊόντα γάλακτος, τὴν δημιουργία οἰκοτεχνικῶν παραγωγικῶν μονάδων ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς κτηνοτρόφους – παραγωγοὺς καὶ τὴν δημιουργία ὁμάδας παραγωγῶν ποὺ νὰ παράγουν τυρὶ καὶ προϊόντα γάλακτος ἀπὸ τὸ δικό τους γάλα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ κτηνοτρόφος μπορεῖ νὰ γίνει παράλληλα καὶ έμπορας – ἐπιχειρηματίας ζῶντας ὁ ἴδιος καλύτερες ἡμέρες καὶ προετοιμάζοντας καλύτερες ἡμέρες γιὰ τὰ παιδιά του.

Τὰ σεμινάρια τυροκομίας θὰ λάβουν χώρα ἀπὸ τὴ Παρασκευή, 20/12/2019 ἕως καὶ τὴν Κυριακή, 22/12/2019. Ἡ θεωρία θὰ παραδοθεῖ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Εὐαγγελιστρίας Αγρινίου (τηλ. 26410-55730), ἐνῶ ἡ πρακτικὴ ἐξάσκηση στὸ τυροκομείο τοῦ Ναοῦ, στὸ ΚΤΗΜΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ στὸ Ψηλογέφυρο Αγρινίου.

Τὸ πρόγραμμα τῶν σεμιναρίων τυροκομίας ἔχει ὡς ἑξῆς:

Παρασκευὴ 20 Δεκεμβρίου ὥρα 17.30 ἕως 21.00

Πνευματικὸ Κέντρο Ι.Ν. Ἁγίου Δημητρίου στὴν Εὐαγγελίστρια Αγρινίου, ἀπέναντι ἀπὸ πρῶτο Δημοτικό :

Ἡμερίδα ἐνημέρωσης μὲ θέμα τὸ γάλα.

(εἰσηγήτρια: Καραμήτρου Αποστολία, Κτηνίατρος)

Σάββατο 21 καὶ Κυριακή,Κυριακῇ 22 Δεκεμβρίου :

Πρακτικὲς ἑνότητες τυροκομίας παρασκευῆς Φέτας καὶ γιαουρτιοῦ.

(εἰσηγητής: Δημήτριος Ρέστας, Κτηνοτρόφος-Τυροκόμος καὶ πτυχιοῦχος marketing)

Σαββάτο πρωὶ 9.30 μὲ 14.00 Πρακτικὴ ἐξάσκηση στὸ τυροκομείο

· Μετὰ τὸ πέρας τῶν σεμιναρίων, θὰ χορηγηθεῖ στοὺς συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

· Οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὰ σεμινάρια τυροκομίας μποροῦν νὰ δηλώσουν συμμετοχὴ μὲ αἴτηση ποὺ ὑπάρχει καὶ στὸ πρατήριο τῆς Φάρμας τῶν Ταξιαρχῶν, στὴν ὁδὸ Αναστασιάδη 5 στὸ Αγρίνιο (στὸ κέντρο τοῦ Αγρινίουτηλ. 26410-54412) καὶ ποὺ θὰ ὑποβάλλεται συμπληρωμένη ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους ἀπὸ τὴν Τρίτη, 17/12/2019 ἕως καὶ τῇ, Παρασκευῇ,, 20/12/2019 (κατὰ τὶς ἑξῆς ὧρες: ἀπὸ 08:00 ἕως 14:00 καὶ ἀπὸ 17:30 ἕως 21:00).

Σημειώνεται τέλος ὅτι ἡ συμμετοχὴ ἑνὸς ἐνδιαφερόμενου στὰ σεμινάρια ἑνὸς κλάδου δὲν ἀποκλείει τὴ συμμετοχή του σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα σεμινάρια, ἀφοῦ κάποιος ποὺ ἐνδιαφέρεται, θὰ μπορεῖ νὰ παρακολουθήσει ὅλα τὰ δωρεὰν σεμινάρια ποὺ θὰ διοργανώσει ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Αγρινίου. Ἐλπίζουμε ἡ συμμετοχὴ στὰ σεμινάρια τυροκομίας νὰ εἶναι ὑψηλή, ὥστε οἱ γνώσεις ποὺ οἱ συμμετέχοντες θὰ ἀποκτήσουν, νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ἀξιοποιήσουν τὸ θησαυρὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς, συμβάλλοντας στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἀδελφῶν μας καὶ εἰδικὰ τῶν νέων τοῦ τόπου μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ τόπου μας καὶ ἐν γένει τῆς πατρίδας μας.