ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Στὸ χωριὸ Γενισέα Ξάνθης, δραστηριοποιεῖται ἡ ὁμώνυμος Κοινωνικὴ Συνεταιριστικὴ Ἐπιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Σύλλογο Γυναικῶν τῆς περιοχῆς, καὶ ἀπὸ τὸ 2006 ἔχει ἀναβιώσει τὴν παραδοσιακὴ καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου, καθὼς καὶ τὴν ἐπεξεργασία τοῦ πρωτογενοῦς προϊόντος γιὰ τὴν παραγωγὴ πετμεζιοῦ. Τὸ ζαχαροκάλαμο,καλλιεργεῖτο στὴν περιοχὴ στὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνος ἀπὸ Πόντιους πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι θέλησαν νὰ συνεχίσουν παραδοσιακὲς καλλιέργειες τῶν πατρογονικῶν τους περιοχῶν. Σταδιακά, ἡ καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου στὴν περιοχὴ ἐγκαταλείφθηκε ἀλλά,ἀναβίωσε χάρη στὶς προσπάθειες τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν ποὺ βρῆκε τὴν κατάλληλη ποικιλία καὶ προμηθεύτηκε πολλαπλασιαστικὸ ὑλικὸ γιὰ νὰ παράξει  πετιμέζι. Ἡ καλλιέργεια καὶ ἐπεξεργασία τοῦ ζαχαροκάλαμου παρουσιάζει πολλὲς ἰδιαιτερότητες. Χρειάστηκε λοιπὸν πολλὴ προσπάθεια καὶ ἔρευνα γιὰ  νὰ ὰποκτηθεῖ, ἡ ἀπαραίτητη γνώση. Τὰ πρῶτα χρόνια ὅλες οἱ ἐργασίες γίνονταν χειρωνακτικά, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν μὴ βιώσιμο συνδυασμὸ τοῦ ὑψηλοῦ κόστους παραγωγῆς καὶ τῆς χαμηλῆς παραγωγικότητας. Ὡστόσο, μὲ ἴδια μέσα καὶ προσωπικὴ δουλειά, οἱ κυρίες τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Γενισέας,κατάφεραν νὰ κατασκευάσουν τὴν πρώτη μηχανὴ γιὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ στελέχους τοῦ ζαχαροκάλαμου – ἐξέλιξη ποὺ τοὺς βοήθησε πάρα πολύ. Μετὰ τὴν προτροπὴ ἀπὸ  καθηγητὲς Πανεπιστήμιων ὅπως τοῦ Χαροκοπείου, γιὰ τὴν σπάνια διατροφικὴ ἀξία τοῦ πετμεζιοῦ,προέκυψε ἡ ἀνάγκη τῆς σύστασης κοινωνικῆς συνεταιριστικῆς ἐπιχείρησης μιὰ καὶ αὐτὴ ἡ μορφὴ ἦταν κοντὰ στὶς δικές μας πεποιθήσεις. Ἑπτὰ γυναῖκες, βάζοντας ὅλες μας τὶς οἰκονομίες, πιστέψαμε σὲ αὐτὸ καὶ ἀγωνιζόμαστε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια νὰ τὸ κάνουμε γνωστό. Τὸ πετιμέζι, δηλαδὴ  τὸ σιρόπι ἀπὸ ζαχαροκάλαμο, εἶναι προϊὸν ὑψηλῆς διατροφικῆς ἀξίας, πλούσιο σὲ πολυφαινόλες, ὑψηλὴ ἀντιοξειδωτικὴ δράση καὶ μηδενικὴ περιεκτικότητα σὲ βαρέα μέταλλα. Ἡ ὑψηλὴ ποιότητα καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προϊόντος, ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπὸ σχετικὲς μελέτες καὶ ἀναλύσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικῶν Προϊόντων (Ἰ.ΤΕ.ΓΕ.Π.) καὶ τοῦ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Ἡ Κοιν.Σ.Επ. «Γενισέα» παράγει πετιμέζι, τὸ ὁποῖο διαθέτει στὴν ἀγορὰ αὐτούσιο ἤ τὸ χρησιμοποιεῖ ὡς πρώτη ὕλη γιὰ τὴν παραγωγὴ ἄλλων παρασκευασμάτων

.

Μὲ ἐκτιμηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΛ 6976110535

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα