Ο ΖΑΝ ΚΛΩΝΤ ΤΡΙΣΕ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ὁ Ζάν Κλώντ Τρισέ κάνει λόγο γιά τήν ἀνάγκη μίας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης
Σέ λόγο πού ἀπηύθυνε στό κλάμπ τῶν ‘ἐλιτ’, τό Συμβούλιο Διεθνῶν Σχέσεων (Council On Foreign Relations ἤ C.F.R.) στή Νέα Ὑόρκη…

ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας Ζάν-Κλώντ Τρισέ ἔκανε λόγο γιά τήν ἀνάγκη ἐπιβολῆς μιᾶς παγκόσμιας διακυβέρνησης, στήν ὁποία ἡγετικό ρόλο θά ἔχει ἡ ὁμάδα τῶν 20 πλουσιότερων χωρῶν (G20) καθώς καί ἡ διεφθαρμένη Τράπεζα γιά Διεθνεῖς Διακανονισμούς (ΤΔΔ – Bank of International Settlements) . Τό πρῶτο μέρος τῆς ὁμιλίας του εἶχε τόν τίτλο “Γιατί χρειαζόμαστε Παγκόσμια Διακυβέρνηση” καί ἀπό τό δεύτερο μέρος δέν ἔπαψε νά ἐπικαλεῖται τήν οἰκονομική ὕφεση ὡς δικαιολογία γιά τήν ἐνίσχυση μυστικῶν καί  διεφθαρμένων ὀργανώσεων, ὥστε νά ἔχουν τήν ἀπαραίτητη ἰσχύ γιά νά κυβερνήσουν τόν κόσμο.

Ὁ διεθνής ὀργανισμός τραπεζῶν  ἔχει ἀρχίσει ἐκστρατεία ὑπέρ ἑνός παγκόσμιου νομίσματος πού θά ἀντικαταστήσει αὐτά τῶν μεμονωμένων ἐθνῶν-κρατῶν. Ἡ ΤΔΔ εἶναι “ὑποπροϊόν” τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος Bretton-Woods (πού δημιούργησε μεταξύ ἄλλων τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο καί τήν Παγκόσμια Τράπεζα), καί συνδέεται στενά μέ τή Λέσχη Μπίλντερμπερκ. Ἐλέγχεται κεντρικά ἀπό μία ἐλίτ πού ἀντιπροσωπεύει τούς μεγαλύτερους τραπεζικούς ὀργανισμούς καί ἐπιχειρήσεις ἀπό ὅλον τόν κόσμο

 

http://troktiko.blogspot.com/2010/05/blog-post_4175.html