Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς

S.L., θεολόγου

Στὸ Ἰρὰκ κοντὰ στὴ Βαγδάτη ξαφνικὰ κάποιοι μουσουλμάνοι, ποὺ ἀνῆκαν σὲ μιὰ τρομοκρατικὴ ὀργάνωση, ἁρπάζουν ἕνα παιδὶ περίπου 22 ἐτῶν μπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι του καθὼς ἔφευγε γιὰ τὴ δουλειὰ του.

Ἀμέσως, ἀφοῦ τὸ ἀπομάκρυναν, τὸ πῆγαν σὲ ἕνα σπίτι αἰχμάλωτο μαζὶ μὲ ἄλλα δυὸ ἄτομα.

Τὸ χτύπησαν καὶ ἤθελαν λεφτὰ, πῆραν τηλέφωνο στοὺς γονεῖς γιὰ λύτρα.

Τὸ ποσὸ ἦταν μεγάλο κι ἄν δὲν τὸ ἔδιναν οἱ γονεῖς του θὰ σκότωναν τὸ παιδὶ.

Ὁ πατέρας εἶχε  εὐλάβεια, ὅπως καὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια, στοὺς Ἁγίους καὶ ἰδιαίτερα στὸν ἃγιο Ἰάκωβο τὸν Πέρση. Ἐκκλησιάζονταν τακτικὰ σὲ ὀρθόδοξους ναοὺς τῆς περιοχῆς καὶ εἶχαν πολὺ καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς ἱερεῖς. Νὰ σημειωθεῖ πὼς σὲ αὐτὴν τὴν περιοχὴ  οἱ μουσουλμάνοι εἶναι οἱ περισσότεροι.

Ὁ πατέρας τοῦ ἀπαχθέντος ἀμέσως ὅπως κι ὅλη ἡ οἰκογένεια ἄρχισαν τὴν προσευχὴ.

Πῆραν τηλέφωνο σὲ ὅλους τοὺς γνωστούς τους σὲ Ἀμερική, Αὐστραλία, νὰ προσευχηθοῦν.

Ἔδωσαν τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ σὲ πολλούς ἱερεῖς νὰ τὸ μνημονεύσουν. Πίστευαν πολὺ καὶ εἶχαν ἐλπίδα στὸν Θεό. Τὸ βράδυ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀδέλφια τοῦ αἰχμαλώτου βλέπει σὲ ὄνειρο τὸ σπίτι τους κι ἕναν καβαλάρη (Ἅγιος) νὰ κάνει γύρους γύρω ἀπὸ αὐτό!!

Σηκώνεται, λέει τὸ ὄνειρο καὶ στοὺς ὑπόλοιπους.

Τὸ ἑρμηνεύουν σὰν εὐλογία ὅτι τὰ πράγματα θὰ πᾶνε καλά!

Τὸ πρωὶ, ἀφοῦ μάζεψαν τὰ χρήματα, τὰ ἔδωσαν στοὺς ἀπαγωγεῖς, ὅμως ὁ νέος ἄφαντος. Αὐτοὶ οἱ μουσουλμάνοι δὲν τὸν παρέδωσαν, ὅπως ὑποσχέθηκαν.

Τὸν ἄφησαν δεμένο στὴν ἔρημο μὲ κλειστά μάτια νὰ πεθάνει ἐκεῖ.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀπαγωγεῖς τοῦ εἶπε πὼς  ὅλη τὴν ὥρα θέλαμε νὰ σὲ σκοτώσουμε, τὸ εἴχαμε ἀποφασίσει, ἀλλὰ μιὰ δύναμη δὲν μᾶς ἄφηνε, δὲν μπορούσαμε νὰ τὸ κάνουμε.

Ἔτσι σὲ ἀφήνουμε νὰ πεθάνεις στὴν ἔρημο. Ἐκεῖνος μετὰ ἀπὸ ὥρες νηστικὸς καὶ χωρὶς νερὸ κατάφερε νὰ λυθεῖ. Καὶ  ἀφοῦ περπάτησε πολὺ, βρῆκε ἕνα ταξὶ καὶ γύρισε σπίτι του.

Τὸ ὅτι γύρισε σπίτι μόνο μὲ μερικά χτυπήματα ἦταν θαῦμα!!!

Οἱ ἄλλοι δυὸ θανατώθηκαν. Δὲν μποροῦσε νὰ τὸ πιστέψει κανείς.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν ἐκεῖ ξέρουν πὼς δύσκολα βγαίνει κανεὶς ζωντανός

ἀπὸ μιὰ τέτοια περιπέτεια.

Σημειωτέον πὼς ὅ,τι χρυσαφικὸ καὶ τὸν σταυρὸ ποὺ εἶχε πάνω του ὁ νέος τοῦ τὰ πῆραν.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν περιπέτεια ὁ νέος μετακόμισε στὴν Ἀμερική, παντρεύτηκε, ἔκανε τρὶα παιδιὰ καὶ ζεῖ μιὰ ἤρεμη ζωὴ ἐκεῖ!

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα