ΤΗ ΣΤ΄ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

Κεκραγάριον ἀργὸν – Στιχολογία. Ἦχος β΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου

Ψάλλουν μοναχοὶ ἐκ τοῦ Ι.Ἡσυχαστηρίου τῶν Γερασιμαίων τῆς Μ.Ἁγίας Ἄννης, ὁ μοναχὸς Ἀντύπας καὶ ἕτεροι ἁγιορεῖται μοναχοὶ

Μύροις, παροικήσας αἰσθητῶς…Προσόμοιον τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἦχος β΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου

Ψάλλουν μοναχοὶ ἐκ τοῦ Ι.Ἡσυχαστηρίου τῶν Γερασιμαίων τῆς Μ.Ἁγίας Ἄννης

Νίκη, φερωνύμως ἀληθῶς… Προσόμοιον τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἦχος β΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου

Ψάλλουν μοναχοὶ ἐκ τῆς Ι.Μονῆς Γρηγορίου

Ἱεραρχῶν τὴν καλλονήν…Δοξαστικόν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἦχος πλ.β΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου

Ψάλλουν μοναχοὶ ἐκ τοῦ Ι.Ἡσυχαστηρίου τῶν Γερασιμαίων τῆς Μ.Ἁγίας Ἄννης

Ἀστράπτεις ἐν τῇ γῇ…Κάθισμα μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν. Ἦχος β΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Πέτρου τοῦ Πελοποννήσιου

Ψάλλει χορωδία νέων

Ὠδὴν ἐπινίκιον…Στεφηφόρος βήματι Χριστοῦ…Ἡ α΄ καὶ ἡ γ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος. Ἦχος α΄καὶ β΄

Ψάλλει χορωδία νέων

Τῆς Ἐκκλησίας τὰ ἄνθη…Τῶν ἀθεάτων τα κάλλη…Προσόμοια τῶν αἴνων. Ἦχος α΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου

Ψάλλει χορωδία νέων