ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν