Τά Θρησκευτικά

Σημείωμα γιά τά Θρησκευτικά

Τά Θρησκευτικά εἶναι τό μάθημα της ἐθνικῆς μας παιδείας πού παρέχει στούς νέους ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία καί ἀγωγή. Τούς προσφέρει δηλαδή διδασκαλία καί ἀγωγή, ἡ ὁποία ἐμπνέεται καί καθοδηγεῖται ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του, ὅπως αὐτό βιώθηκε μέσα στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι μάθημα ζωῆς καὶ εἶναι αὐτό πού συγκροτεῖ καί διαμορφώνει τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα. Τή στηρίζει ψυχοσωματικά καί ἠθικά καί τή μεταμορ­φώνει. Τήν ὁδηγεῖ σέ αὐτο-υπέρβαση, σέ ριζική με­ταβολή καί μεταμόρφωση. Ἐδῶ ἔγκειται ἡ μεγάλη ἀξία καί προσφορά τοῦ μαθήματος, πού τό καθιστᾶ ἀναντικατάστατο. Ἀξία καί προσφορά, ἡ ὁποία ὀφείλεται στή μετα­μορφωτική καί ἀνακαινιστική δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου, πού προκάλεσε τίς μεγαλύτερες ἠθικές ἐπαναστάσεις στήν ἱστορία καί ἄλλαξε πνευματικά καί πολιτιστικά τήν πορεία τοῦ κόσμου.

Ἡ ἔκδοση τοῦ παρόντος πονήματος κρίθηκε ἀναγκαία λόγω τῆς ἐπικαιρότητας καί σοβαρότητας τοῦ θέματος τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς καί διδασκαλίας τῶν νέων, ἡ ὁποία, ὄχι μόνο ἀμφισβητεῖται καί παραθεωρεῖται, ἀλλά καί χλευάζεται καί πολεμεῖται σήμερα. Αὐτό εἶναι ὀλέθριο, εἰδικῶς σέ μιά κοινωνία, ὅπως ἡ δική μας, πού μαστίζεται ἀπό τή διαφθορά, τή βία, τήν ἐγκληματικότητα, τίς ἐπικίνδυνες αἱρέσεις, τά ναρκωτικά καί ἄλλα δεινά. Εὐχόμαστε οἱ ἁπλές σκέψεις πού ὑπάρχουν στό βιβλίο αὐτό νά βοηθήσουν τους ἀγαπητούς ἀναγνῶστες νά συνειδητοποιήσουν τόν ἀποφασιστικό ρόλο πού διαδραματίζει ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία στήν ἀγωγή τῶν νέων καί νά ἐγκύψουν ἰδιαίτερα σ’ αὐτή.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα