Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν

Xάριν μετά τήν χάριν» χαρακτήρισε ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος τήν μετάνοια. Καί εἶναι ὄντως μεγάλη ἡ Χάρις τῆς μετανοίας ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Χωρίς τήν μετάνοια ποιός μπορεῖ νά σωθῆ, ἀφοῦ ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί;

Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ εἴσοδός μας στήν πνευματική ζωή. Εἶναι «ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν τήν αἰώνιον». Εἶναι τό φάρμακο πού θεραπεύει τίς πληγές τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου καί ἐπαναφέρει τήν Χάρι. Ἀπό τήν μετάνοια ὁ Κύριος ἄρχισε τό κήρυγμα, τό ἴδιο ὁ Τίμιος Πρόδρομος, οἱ Ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ Προφῆτες. Ἡ ὑμνολογία εἶναι διαποτισμένη μέ τό πνεῦμα τῆς μετανοίας.

Ὁ τελειότερος χριστιανικός τρόπος ζωῆς, ἡ μοναχική ζωή, εἶναι ζωή μετανοίας, ἀφοῦ διά τῆς μετανοίας κατορθοῦται ἡ τελειότης. Παράλληλα, ἡ μετάνοια συνιστᾶ τό ἐχέγγυο καί τήν βασική προϋπόθεση τῆς πνευματικῆς προκοπῆς τῶν μελῶν τῆς «κατ᾽οἶκον Ἐκκλησίας», τῆς οἰκογενείας. Καί στίς δύο περιπτώσεις, αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ βάσις καί τό τέλος τῆς πνευματικῆς ζωῆς, καθώς ἀποτελεῖ τήν πλέον σίγουρη καί σύντομη ὁδό γιά τήν αἰώνιο ζωή.   

Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος, ὁ ἅγιος τῶν δακρύων καί τῆς κατανύξεως, στόν λόγο του πού ἀκολουθεῖ μᾶς μυσταγωγεῖ στήν μετάνοια. Ἀναλύει τόσο παραστατικά καί ζωντανά τήν ἱστορία τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ, πού ἔγινε «σημεῖο» στούς Νινευΐτες καί ἀποδεικνύει ὅτι ἡ δύναμη τῆς μετανοίας εἶναι μεγάλη καί σώζει ὄχι μόνον ἀτομικά ἀνθρώπους ἀλλά καί πόλεις καί ἔθνη, ἀρκεῖ νά μετανοήσουν εἰλικρινά. Αὐτή τήν ὁμαδική μετάνοια ἔχουμε ἀνάγκη σήμερα πού τόσο πολύ «ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι μας».

Ἡ μετάφραση τοῦ λόγου εἶναι τοῦ δοκίμου φιλολόγου καί μεταφραστοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Φραντζολᾶ καί ἐλήφθη ἀπό τόν Ζ΄ τόμο τῶν ἔργων τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ἀπό τίς ἐκδόσεις «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας». Εὐχαριστοῦμε τούς ὑπευθύνους κ. Νικόλαο Χίτογλου καί κ. Δημήτριο Χρισταφακόπουλο γιά τήν ἄδεια ἐκδόσεως. Στήν ἀνά χείρας ἐπανέκδοση προστέθηκε τό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ, τό ἀρχαῖο κείμενο καί ἡ μετάφραση, καί οἱ φωτογραφίες τοῦ ὁσίουἘφραίμ.

Εὐχόμαστε ὁ λόγος τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ νά μᾶς παρακινήση νά μιμηθοῦμε τήν μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν γιά νά φέρουμε κι ἐμεῖς καρπούς μετανοίας, πού εὐαρεστοῦν τόν Θεό καί σώζουν τίς ψυχές μας. 
Ἀμήν.

Προσφέρεται δωρεάν

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα