ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ζώης Δ. Ζαρταλούδη

Δρ. Γεωπόνου

Τὸ φυσικὸ προϊὸν Zeotop εἶναι ἕνα μίγμα ἡφαιστιογενῶν ὀρυκτῶν μὲ βάση τὸν ζεόλιθο (κλινοπτιλόλιθος) μὲ κρυσταλλικὴ δομή, μὲ μεγάλη ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια, μὲ δαιδαλώδεις ἐσωτερικὲς ἀναδιπλώσεις ποὺ σχηματίζουν ἄπειρους χώρους ὅπου μπορεῖ νὰ ἀποθηκευθεῖ νερὸ μὲ ἀμφίδρομη σχέση (δηλαδὴ ποὺ μπορεῖ καὶ πάλι νὰ ἀποδεσμευτεῖ, ἢ ἀποδεσμεύεται βραδέως). Εἶναι ἐπὶ πλέον ἱκανὸ νὰ ἀνταλλάξει τὰ δομικά του κατιόντα, χωρὶς νὰ ἀλλάξει τὴν κρυσταλλική του δομή. Οἱ μεγάλες δομικὲς κοιλότητες καὶ τὰ ἐσωτερικά του κανάλια περιέχουν μόρια ὕδατος, τὰ ὁποῖα διαμορφώνουν σφαῖρες ἐνυδάτωσης γύρω ἀπὸ τὰ ἀνταλλάξιμα κατιόντα του.

Οἱ ἐφαρμογὲς τοῦ Zeotop στηρίζονται στὶς πιὸ κάτω ἰδιότητες: (ι) Ἀνταλλαγὴ κατιόντων, (ii) Προσρόφηση, (iii) Καταλυτικὴ δράση, (iv) Διατήρηση ὑγρασίας καὶ (v) Βιολογικὴ ἱκανότητα ἀμέσου ἀντιδράσεως. Εἶναι ἄριστο ἐδαφοβελτιωτικὸ προϊὸν γιὰ τὴν βελτίωση ἀμμωδῶν, καὶ πτωχῶν σὲ ἄργιλο ἐδαφῶν. Ἡ χρησιμοποίηση τοῦ Zeotop ὡς ἐδαφοβελτιωτικό, πετυχαίνει σημαντικὲς αὐξήσεις στὶς παραγωγὲς τοῦ σίτου, κριθῆς, τῆς μελιτζάνας, τῶν καρότων, τῆς πατάτας, τῶν μήλων κ.ἄ. Εἶναι ἐπίσης ἄριστο ἐδαφικὸ ὑπόστρωμα καλλιέργειας καὶ θρέψης ὅπου δρᾶ σὰν ἕνα ἀργῆς ἀποδέσμευσης καλιοῦχο λίπασμα, ποὺ παράγει τὴν ἴδια αὔξηση γιὰ τὰ φυτὰ σὰν αὐτὴ ποὺ θὰ προέκυπτε μὲ καθημερινὴ ἄρδευση πλήρους ὑδροπονικοῦ θρεπτικοῦ διαλύματος Hoagland. Παρατηρεῖται ἐπίσης καλύτερη ὑγεία στὰ φυτὰ καὶ καλύτερη ἱκανότητα ἄμυνας μετὰ ἀπὸ διέγερση τῶν ἀντίστοιχων μηχανισμῶν τῆς φυσιολογίας τῶν φυτῶν. Ὡς ζωοτροφή (διαιτητικὸ συμπλήρωμα) σὲ χοίρους καὶ πουλερικὰ βοηθᾶ στὴ γρήγορη αὔξηση τῶν ζώων μὲ ταυτόχρονη μείωση τοῦ κόστους καὶ τοῦ ὄγκου τῆς τροφῆς.

Τὰ δὲ περιττώματα τῶν ζώων εἶναι λιγότερο ὀσμηρὰ λόγῳ δέσμευσης τῶν ἀμμωνιακῶν (NH4). Πετυχαίνει ἐπίσης αὔξηση στὴν παραγωγικότητα ποὺ μπορεῖ νὰ ὀφείλεται στὴν συγκράτηση τοῦ ἀμμωνιακοῦ ἀζώτου ἀπὸ τὸ Zeotop στὸ γαστρεντερικὸ σύστημα, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπιτρέπεται στὸ ζῶο νὰ χρησιμοποιήσει τὸ ληφθὲν ἄζωτο ἀποτελεσματικότερα. Τὸ Zeotop ἐπίσης μπορεῖ νὰ διαδραματίσει τρεῖς ρόλους στὴν ἰχθυοκαλλιέργεια: (ι) Μπορεῖ νὰ ἀφαιρέσει τὸ ἀμμώνιο (ΝΗ4) ἀπὸ τὸ ἐκκολαπτήριο, τὸ ἀνακυκλούμενο νερὸ καὶ τὰ ὕδατα τῶν ἐνυδρείων, (ii) Νὰ ἐλευθερώσει ὀξυγόνο γιὰ τὰ συστήματα ἀερισμοῦ στὰ ἐνυδρεῖα καὶ τὰ ἀνακυκλούμενα νερὰ καὶ (iii) Νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς διατροφικὸ συμπλήρωμα ψαριῶν

ΠΗΓΗ: Επιλεγμένα αποσπάσματα από το δέκατο τεύχος του περιοδικού ΕΡΩ.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα