ΜΥΡΕΨΟΣ: Ο παρασκευαστής αρωμάτων στην αρχαιότητα

Ἡ ἐνασχόληση τῶν γεωπόνων καὶ ἀγροτῶν τοῦ ν. Κιλκίς μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν φυτῶν (ΑΦΦ) ξεκίνησε μὲ μικρὰ βήματα καὶ πειραματισμοὺς στὰ τέλη τοῦ 2007.

Τὸν Σεπτέμβριο ἐκείνης τῆς χρονιᾶς διοργανώθηκε σεμινάριο ἀπὸ τὸ πρώην ΚΕΓΕ στὸν ν. Κιλκίς, νῦν Οργανισμὸς Γεωργικῆς  Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης, Κατάρτισης καὶ Ἀπασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) ΔHΜΗΤΡΑ, μὲ θέμα “Ἀρωματικὰ καὶ Φαρμακευτικά”, στὸ ὁποῖο μία ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς ἦταν καὶ ἡ Ἑλένη Μυρωνίδου, γεωπόνος M.Sc τῆς Δ/νσης Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας καὶ Κτηνιατρικῆς τοῦ ν. Κιλκίς. Τὸ σεμινάριο αὐτὸ παρακολούθησαν ἀγρότες τοῦ νομοῦ, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν ἤδη καλλιεργητὲς ρίγανης. Μέσα ἀπὸ τὸ σεμινάριο αὐτὸ δημιουργήθηκε ἡ ἀνάγκη νὰ δοκιμαστοῦν καὶ ἄλλα εἴδη ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν φυτῶν, καθὼς οἱ ἐδαφοκλιματικὲς συνθῆκες τοῦ νομοῦ φαίνονταν ὅτι εὐνοοῦσαν τὴν ἀνάπτυξη τέτοιων εἰδῶν. Οἱ ἀγρότες πρότειναν νὰ γίνει μιὰ συλλογικὴ προσπάθεια πειραματικῆς καλλιέργειας ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν στὸν Νομὸ μὲ τὴ στήριξη καὶ συνέργεια γεωπόνων τῆς Δ/νσης Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας καὶ Κτηνιατρικῆς τοῦ ν. Κιλκίς. Ἡ ἰδέα μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν εἰσηγήτρια τοῦ σεμιναρίου  στοὺς συναδέλφους γεωπόνους, οἱ ὁποῖοι μὲ μεγάλη χαρὰ δέχθηκαν νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια. Μεταξὺ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τῆς ΜΥΡΕΨΟΣ ΑΜΚΕ ἦταν καὶ οἱ γεωπόνοι ὑπάλληλοι  τῆς ΔΑΟΚ Κιλκίς, ὅπως ἡ Δρ. Παπαδοπούλου Αἰκατερίνη, ἡ Γρηγοριάδου Ἀλεξάνδρα M.Sc., μέλη τοῦ Δ.Σ. σήμερα, καθὼς καὶ ὁ γεωπόνος Σαπρανίδης Χρῆστος, μέλος σήμερα τοῦ ΔΣ τοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη».

Ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἦταν τὴν 1/12/2007 νὰ συσταθεῖ ἡ ἀστικὴ ἑταιρεία μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀρωματικὰ-Φαρμακευτικὰ Κιλκὶς» καὶ τὸ διακριτικὸ ὄνομα «ΜΥΡΕΨΟΣ», μὲ ἕδρα τὸν πρώην Δῆμο Κρουσσῶν τοῦ ν. Κιλκίς. Ἡ ἑταιρεία ἀπαρτίσθηκε τότε ἀπὸ 70 μέλη-φυσικὰ πρόσωπα καὶ συγκεκριμένα γεωπόνους, καλλιεργητὲς ἢ ἐν δυνάμει καλλιεργητὲς ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν φυτῶν (βιοκαλλιεργητὲς καὶ καλλιεργητὲς συμβατικῶν). Σκοποὶ τῆς ἑταιρείας ἦταν ἡ πιλοτικὴ καλλιέργεια ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν φυτῶν σὲ περιοχὲς τοῦ νομοῦ ὅπου ἐπικρατοῦν διάφορες ἐδαφοκλιματικὲς συνθῆκες, ὁ προσδιορισμὸς τῆς προσαρμοστικότητας τῶν εἰδῶν μέσῳ πειραματικῶν σχεδιασμῶν καθὼς καὶ ὁ προσδιορισμὸς ποσοτικῶν καὶ ποιοτικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν αἰθέριων ἐλαίων, ἡ μεταφορὰ τεχνογνωσίας καὶ ἀνταλλαγὴ ἐμπειριῶν καὶ πρακτικῶν μὲ φορεῖς ποὺ δραστηριοποιοῦνταν πάνω σ’ αὐτὸ τὸ θεματικὸ πεδίο. Στὰ πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς ΜΥΡΕΨΟΣ ΑΜΚΕ πραγματοποιήθηκαν ἡμερίδες σὲ διαφόρους νομούς, ἐνῷ συγχρόνως μεγάλος ἀριθμὸς ἀγροτῶν ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας ἐπισκέφτηκαν τὸν νομό μας καὶ ἐνημερώθηκαν ἀπὸ τοὺς γεωπόνους τῆς ΑΜΚΕ σχετικὰ μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν ΑΦΦ.

Ἡ ἐγκατάσταση τῶν εἰδῶν ἔγινε μὲ ἀγορὰ ἕτοιμων φυτῶν ἀπὸ ἑταιρεία τὰ ὁποῖα παρήχθησαν μὲ ἱστοκαλλιέργεια καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ χλωρίδα. Τὸ κύριο πλεονέκτημα τῶν προϊόντων μας εἶναι ὅτι ἔχουν σταθερὰ ποιοτικὰ καὶ ποσοτικὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν αἰθέριων ἐλαίων, ἀφοῦ τὸ ὑλικὸ προῆλθε ἐξ ὁλοκλήρου μὲ ἱστοκαλλιέργεια. Δείγματα τῶν πιλοτικὰ καλλιεργούμενων ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν φυτῶν (Origanum vulgare ssp. hirtum, Lavandula angustifolia, Thymus vulgare, Salvia officinalis, Chammomilla matricaria, Melissa officinalis, Mentha piperita) στάλθηκαν γιὰ Ποιοτικὴ καὶ Ποσοτικὴ ἀνάλυση στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, καὶ συγκεκριμένα στὸ Τμῆμα Φαρμακευτικῆς στὸν Τομέα Φαρμακογνωσίας καὶ Χημείας Φυσικῶν Προϊόντων. Ἡ συνεργασία μὲ τὸ Τμῆμα Φαρμακευτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα ἐπιδιώκοντας τὸν συνεχῆ ἔλεγχο τῆς ποιότητας τῶν προϊόντων. Ἐπιπρόσθετα, μέσα ἀπὸ τὰ πειράματα αὐτὰ ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι ὑπάρχουν εἴδη, ὅπως τὸ τσάι τοῦ βουνοῦ (Sideritis sp.), τὰ ὁποῖα, παρόλο ποὺ βιβλιογραφικὰ ἀναφέρονταν ἕως καὶ σήμερα ὅτι ἀπαιτοῦν ὑψόμετρο τουλάχιστον 600μ, μπόρεσαν νὰ ἐγκατασταθοῦν σὲ ὑψόμετρο μόλις 120 μ. στὸν ν. Κιλκίς πιθανὸν λόγῳ τοῦ ἰδιαίτερου μικροκλίματος τῆς περιοχῆς.

Σήμερα ὑπάρχουν ἤδη ἐκτεταμένες καλλιέργειες ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν φυτῶν στὸν νομό μας, τὰ ὁποῖα ἀναπαρήχθησαν ἀγενῶς (μοσχεύματα, διαίρεση κ.λ.π.) ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ΜΥΡΕΨΟΣ ΑΜΚΕ. Κάποια μέλη τῆς ΑΜΚΕ συνεργάζονται καὶ ἐμπορεύονται στὴ χονδρικὴ τὰ προϊόντα τους, ἐνῷ 22 μέλη – βιοκαλλιεργητές, στὰ τέλη τοῦ 2014, ἀποφάσισαν νὰ προχωρήσουν ἕνα βῆμα παραπέρα, ἱδρύοντας τὴν ἰδιωτικὴ κεφαλαιουχικὴ ἑταιρεία «ΜΥΡΕΨΟΣ ΙΚΕ» μὲ διαχειριστὴ τῆς ἑταιρείας τὸν κ. Παπαδόπουλο Ἰωάννη. Ἡ ἑταιρεία παράγει καὶ ἐμπορεύεται μεγάλες ποσότητες βιολογικοῦ ριγανέλαιου καὶ αἰθέριου ἐλαίου λεβάντας.

Παράλληλα, ἡ ἑταιρεία προχώρησε στὴ δημιουργία μιᾶς σειρᾶς καλλυντικῶν  μὲ βάση τὸ βιολογικὸ ἐλαιόλαδο καὶ τὸ αἰθέριο ἔλαιο λεβάντας βιολογικῆς καλλιέργειας. Ἡ σειρὰ τῶν καλλυντικῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ σαπούνι, ἀφρόλουτρο, κρέμα χεριῶν, λάδι μασὰζ καὶ γαλάκτωμα σώματος καὶ ἤδη βρίσκονται σὲ φαρμακεῖα καὶ σὲ ἐπιλεγμένα καταστήματα βιολογικῶν προϊόντων. Ἕνα μέρος τῶν βιολογικὰ καλλιεργούμενων εἰδῶν διατίθεται καὶ σὲ δρόγη (ὅπως χαμομήλι, ρίγανη, δενδρολίβανο, τσάι τοῦ βουνοῦ κλπ).

Ἡ «ΜΥΡΕΨΟΣ ΙΚΕ» κατάφερε νὰ ἀποδείξει μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξή της ὅτι ἡ συνεργασία τῶν καλλιεργητῶν μπορεῖ νὰ ἀποφέρει ἀξιόλογα ἀποτελέσματα. Μεγάλος ἀρωγὸς τῆς προσπάθειας αὐτῆς ὑπῆρξε καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» ποὺ φροντίζει νὰ γνωρίσουν ὅλο καὶ περισσότεροι τὴν προσπάθεια αὐτὴ τῆς «ΜΥΡΕΨΟΣ ΙΚΕ». Ἡ συμπαράσταση καὶ ἐμψύχωση τοῦ Σωματείου εἶναι ὑποδειγματικὴ καὶ παράδειγμα πρὸς μίμηση τῆς ἀλληλεγγύης – συνεργασίας ποὺ πρέπει νὰ ἐπιδεικνύουμε στὶς δύσκολες ἐποχὲς ποὺ διανύουμε, μὲ στόχο τὴν ἀνάταξη τῆς ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ τοῦ τόπου μας μέσῳ τῆς δημιουργίας τοπικῶν ὁμάδων ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΚΙΛΚΙΣ, 10 ΜΑΪΟΥ 2016

Διεύθυνση: 21 Ἰουνίου Ἀρχή,  61100  Κιλκίς                                     

Τηλ. : 23410 26666

Facebook : Myrepsos Ike

 

melissa MENTA THYMUS

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα