Λεμόνι και καρκίνος

Δημοσθένη Λαμπρινάκη

Ὁ παπποῦς μου δὲν μοῦ τὰ εἶχε πεῖ τόσο ἐπιστημονικά, ἀλλά μοῦ ἔλεγε σχεδὸν τὰ ἴδια … Τὸ λεμόνι εἶναι ἕνα θαυματουργὸ προϊὸν πού σκοτώνει τὰ καρκινογόνα κύτταρα. Εἶναι 10.000 φορὲς ἰσχυρότερο ἀπὸ τὴ χημειοθεραπεία. Γιατί δὲν τὸ ἀποδεχόμαστε αὐτό; Διότι ὑπάρχουν ὀργανισμοὶ ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ ἀνακαλύψουν μία συνθετικὴ οὐσία, ποὺ νὰ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἀποκτήσουν κέρδη φανταστικά! Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τώρα μπορεῖς προκαταβολικὰ νὰ βοηθήσεις ἕναν φίλο πού τὸ χρειάζεται, ἐπιτρέποντάς του νὰ πληροφορηθεῖ ὅτι τοῦ εἶναι χρήσιμο νὰ πιεῖ χυμὸ λεμονιοῦ γιὰ τὴν πρόληψη τῆς ἀσθενείας. Ἡ γεύση του εἶναι εὐχάριστη. Ἐφόσον ἔχεις τὴ δυνατότητα νὰ τὸ πράξεις, φύτεψε μία λεμονιὰ στὸν κῆπο σου.

Ὅλα τὰ μέρη του εἶναι ὠφέλιμα. Τὴν ἑπομένη φορά πού ἐπιθυμεῖς νὰ πιεῖς χυμό, ζήτα φυσικὸ χυμὸ λεμονιοῦ χωρὶς συντηρητικά. Πόσα ἄτομα πεθαίνουν ἐνῷ τὸ μυστικὸ αὐτὸ παραμένει φυλαγμένο μὲ καχυποψία, ὥστε νὰ μὴν θέσει σὲ κίνδυνο τὰ κέρδη ἑκατομμυρίων τῶν μεγάλων φαρμακευτικῶν ἐπιχειρήσεων; Ὅπως γνωρίζετε πολὺ καλά, ἡ λεμονιὰ εἶναι χαμηλή. Δὲν καταλαμβάνει μεγάλο χῶρο. Ὅλοι τὴν γνωρίζουν σὰν λεμονιά. Τὸ φροῦτο του εἶναι ἕνα κιτρικὸ προϊὸν μὲ διαφορετικὲς ὄψεις, τὸ ἐσωτερικό του μπορεῖ νὰ φαγωθεῖ ἄμεσα ἢ νὰ ἐξεργασθεῖ γιὰ τὴν παραγωγὴ ποτῶν, ἀναψυκτικῶν, γλυκισμάτων κ.λπ. Τὸ σημαντικὸ σὲ αὐτὸ τὸ δέντρο ὀφείλεται στὰ ἰσχυρὰ ἀντικαρκινογόνα ἀποτελέσματά του. Καὶ ἀκόμα, καὶ ἐὰν τοῦ ἀποδίδονται περισσότερες χημικὲς ἰδιότητες, τὸ σημαντικότερο αὐτοῦ εἶναι ἡ δράση του πάνω στὶς κύστες καὶ τοὺς ὄγκους. Τὸ φυτὸ ἀποτελεῖ μία θεραπευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ τὸν καρκίνο, δοκιμασμένο σὲ καρκίνους ὅλων τῶν μορφῶν. Ὑπάρχουν ὁρισμένοι ποὺ τὸ συνιστοῦν γιὰ ὅλες τὶς μορφὲς καρκίνου.

Ἐπιπλέον τὸ θεωροῦν σὰν ἕναν παράγοντα ἀντιμικροβιακοῦ εὐρέος φάσματος κατὰ τῶν μολύνσεων τῶν βακτηριδίων καὶ ὄγκων, ἱκανὸ στὴν καταπολέμηση τῶν ἐσωτερικῶν παρασίτων καὶ σκουληκιῶν, ρυθμιστὴ τῆς ὑψηλῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, εἶναι ἀντικαταθλιπτικὸ καὶ καταπολεμᾶ τὸ ἄγχος καὶ τὶς νευρικὲς διαταραχές. Ἡ πηγὴ αὐτῆς τῆς πληροφορίας εἶναι ἐντυπωσιακή: προέρχεται ἀπὸ ἕναν ἐκ τῶν μεγαλυτέρων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν στὸν κόσμο πού διαβεβαιώνει ὅτι μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια ἐργαστηριακῶν μελετῶν πού πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1970 καὶ συνακόλουθα ἔτη. Τὰ ἐξαχθέντα συμπεράσματα ἦσαν: καταστρέφει τὰ καρκινογόνα κύτταρα 12 τύπων καρκίνων, συμπεριλαμβανόμενων, τοῦ ἐντέρου κόλον, τοῦ στήθους, τοῦ προστάτη, τῶν πνευμόνων καὶ τοῦ παγκρέατος. Τὰ χημικὰ συστατικά τοῦ δένδρου κατέδειξαν ὅτι δρᾶ 10.000 φορὲς καλύτερα στὴν ἐπιβράδυνση ἀνάπτυξης τῶν καρκινογόνων κυττάρων ἀπὸ τὸ φαρμακευτικὸ προϊὸν adriamycin, ἕνα χημικοθεραπευτικὸ φαρμακευτικὸ προϊὸν πού χρησιμοποιεῖται συνήθως στὸν κόσμο ὅλον. Τὸ πλέον ἐντυπωσιακό τῆς θεραπείας εἶναι ὅτι μὲ τὸν ἐξαγόμενο χυμὸ λεμονιοῦ καταστρέφονται μόνον τὰ καρκινογόνα κύτταρα καὶ δὲν ἐπιδρᾶ στὰ ὑγιῆ τοιαῦτα. Τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσιν! Χαίροισθε, Ὑγιαίνοιτε, Εὐτυχοῖτε, Ἔρρωσθε. (Νὰ εἶσθε χαρούμενοι, ὑγιεῖς, εὐτυχεῖς, δυνατοὶ).

Δημοσθένης ὁ Μακεδών Demosthenes Lamprinakis dslampri@yahoo.gr

Ἰνστιτοῦτο τῶν Ἐπιστημῶν Ὑγείας, llc 819n, Charles street, Βαλτιμόρη, md 1201.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα