Πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα: «Ευλογημένη οικογένεια και Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης», Καλαμπάκα 23-9-2017

Καθήλωσε τό κοινό ἡ ἀφιερωματική ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μέ θέμα: «Εὐλογημένη Οἰκογένεια καί Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε  στήν πόλη τῆς Καλαμπάκας τό Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 19.30 στήν κατάμεστη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐκθεσιακοῦ Κέντρου Καλαμπάκας. Ὁ πρῶτος εἰσηγητής, ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων καί τοποτηρητής τῆς Ι. Μ. Σταγῶν καί Μετεώρων κ.κ. Μάξιμος ἀνέπτυξε τό θέμα «Εὐλογημένη Οἰκογένεια» καί ὁ ἕτερος εἰσηγητής ὁ φιλόλογος καί Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας κ. Βασίλειος Σαρρῆς, τό θέμα «Εὐλογημένη οἰκογένεια καί Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μάξιμος, τόνισε ὅτι ἡ κατά Χριστόν ἀγάπη μεταξύ τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας γίνεται παράγοντας ὑγείας μεταξύ τους ὄχι μόνο ὡς μελῶν τῆς οἰκογένειας ἀλλά καί τῆς κοινωνίας. Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι γιά τούς Χριστιανούς θέμα ζωτικῆς σημασίας καθώς πρόκειται γιά τό κύτταρο τῆς κοινωνίας, ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας. Τόνισε ὅτι ἡ προετοιμασία τῶν νέων γιά τή δημιουργία της πρέπει νά γίνεται ὅσο τό δυνατό νωρίτερα στό πλαίσιο τῆς πνευματικῆς ἐνηλικίωσής τους καί ὅτι χρειάζεται  προκειμένου νά γνωρίζουν τίς εὐθύνες καί τίς δυσκολίες, τούς πειρασμούς καί τίς παγίδες, ἀλλά καί τίς χαρές καί τήν εὐλογία, πού προσφέρει στόν ἄνθρωπο μιά πραγματικά εὐλογημένη οἰκογένεια.

Σημείωσε ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀναφερόμαστε στήν οἰκογένεια πάντοτε σέ σχέση καί σέ συνάρτηση μέ τή μεγάλη οἰκογένεια τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ὀρθή καί ὑγιής σχέση μεταξύ τῶν συζύγων πρόκειται νά καθορίσει τά πάντα μέσα στήν οἰκογένεια καί θά ἀποτελέσει πρότυπο γιά τά παιδιά καί τήν ἴδια τήν κοινωνία.

Στή συνέχεια παρέθεσε τά ἀποτελέσματα τῆς παθογενοῦς ἀποξένωσης τῶν γονέων στή σχέση τους μέ τά τέκνα, λέγοντας ὅτι οἱ γονεῖς:

  • δείχνουν ὑπερπροστασία στά παιδιά τους, διότι π.χ. θέλουν νά καλύψουν τήν κακή σχέση μεταξύ τους καί μέ αὐτόν τόν τρόπο δέν τά προετοιμάζουν σωστά γιά τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς,
  • ἔχουν ὑπερβολικές ἀπαιτήσεις ἀπό τά παιδιά τους θέλοντας νά «ἀποκαταστήσουν» τή δική τους ἀποτυχία
  • προσπαθοῦν νά προβάλουν τά δικά τους ὄνειρα στά παιδιά τους, ἔτσι τά καταπιέζουν καί τά χειραγωγοῦν στερώντας τους τή δυνατότητα τῆς αὐτενέργειας καί τῆς ὑγιοῦς ἔκφρασης τῆς ἐλευθερίας τους
  • εἶναι ὑπερβολικά αὐστηροί μέ τά παιδιά τους καί τά ἀπορρίπτουν ἐξαιτίας ἐνοχικῶν καταστάσεων πού βιώνουν οἱ ἴδιοι
  • ὑποτιμοῦν τίς πραγματικές δυνατότητες καί τίς κλίσεις τους λόγω πληγωμένου ἐγωισμοῦ
  • δείχνουν ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον στά παιδιά τους, πού σημαίνει ὅτι θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες
  • δείχνουν ἔλλειψη κατανόησης γιά τίς πραγματικές ἀνάγκες τῶν παιδιῶν τους, πράγμα πού ἀποτελεῖ ἔνδειξη ἔλλειψης ἀγάπης μεταξύ γονέων καί παιδιῶν.

Ἀναφέρθηκε ἀκόμη στόν Δρ. Andre Berge, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι ἄν θέλουμε νά βοηθήσουμε ἀποτελεσματικά τά παιδιά, εὐάγωγα καί δυσάγωγα, θά πρέπει νά δώσουμε ἰδιαίτερη προσοχή στό τρίπτυχο ἀσφάλεια, στοργή, δραστηριότητα.

  • Ἀσφάλεια: Τό παιδί θά πρέπει νά αἰσθάνεται στό σπίτι ὄχι μόνο ὑλική ἀλλά κυρίως ἠθική καί ψυχολογική ἀσφάλεια.
  • Στοργή: Κατά τόν ίδιο τρόπο τό παιδί ἔχει ἀνάγκη καί τή στοργή τῶν γονέων του, τήν ἀληθινή καί ὄχι τήν κατακτητική καί πνιγηρή.
  • Δραστηριότητα: Ἄν σέ κάθε παιδί  εἶναι ἀνάγκη νά προσφέρουμε διαρκῶς εὐκαιρίες γιά νά ἀναπτύξει τή δραστηριότητά του, αὐτό χρειάζεται πιό πολύ στό δυσάγωγο παιδί.

Εἶπε ἐπίσης ὅτι οἱ νέοι δυσκολεύονται σήμερα νά πάρουν ἀπόφαση νά κάνουν τή δική τους οἰκογένεια λόγω δύσκολων προσωπικῶν οἰκογενειακῶν βιωμάτων (π.χ. καυγάδες, διαζύγιο).

Ἔθεσε καίρια ἐρωτήματα ὅπως: «Ποιά εἶναι ἡ σχέση λόγων καί ἔργων μας; Ὑπάρχει συμφωνία; Τί διδάσκουμε στά παιδιά μας; Ἐφαρμόζουμε ὅσα θέλουμε νά ἀκολουθήσουν; Δίνουμε τό παράδειγμα μιᾶς ἁρμονικῆς συζυγικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς;»

Παρέθεσε τήν ἀναφορά τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στίς σχέσεις τῶν συζύγων οἱ ὁποῖες θά πρέπει νά διακρίνονται γιά τή ζεστασιά μεταξύ τους, τόν ἀλληλοσεβασμό, τήν τιμή, τήν ἀφοσίωση καί κυρίως τήν ἀγάπη πού πρέπει νά ὑπάρχει μεταξύ τῶν συζύγων, τούς ὁποίους ὁ γάμος τούς ἔχει κάνει ἀπό δύο ξεχωριστά πρόσωπα, ἕνα.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο, εἶπε, θά οἰκοδομηθεῖ ἕνα ὑγιές περιβάλλον γιά τίς εὐαίσθητες ψυχές τῶν μικρῶν παιδιῶν.

Τέλος, ἀνέφερε ὅτι γιά νά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά δημιουργήσει μιά εὐλογημένη οἰκογένεια θά πρέπει νά ἔχει ἐκείνη τήν κατάλληλη προπαιδεία, νά ζεῖ σέ κοινωνία μέ τό Θεό, ἡ ὁποία θά μετασχηματίζεται -μέσα στήν οἰκογένεια καί τό γάμο- σέ κοινωνία μέ τόν ἄνθρωπο καί τό περιβάλλον, τήν κοινωνία καί τή δημιουργία.

Καί ἔκλεισε λέγοντας ὅτι ὁ εὐλογημένος γάμος καί ἡ εὐλογημένη οἰκογένεια εἶναι ζητήματα πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολοῦν εἰς τό διηνεκές.

Στή συνέχεια τό λόγο πῆρε ὁ ἕτερος ὁμιλητής, ὁ κ. Βασίλειος Σαρρῆς, φιλόλογος καί διδάκτωρ Βυζαντινῆς Φιλολογίας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Οἰκογένεια καί Ὅσιος Παΐσιος».

Ἀρχικά ἀναφέρθηκε στόν βίο τοῦ Ἁγίου, στήν οἰκογένεια, στό σεβασμό καί τήν ἀγάπη πού ἔδειχνε στούς γονεῖς του, στοιχεῖα πού τόν ὁδήγησαν στόν ἁγιασμό. Παρέθεσε, ἐπίσης πολλά παραδείγματα καί προβληματισμούς ἀπό τούς ἀνθρώπους πού τόν ἐπισκέπτονταν γιά νά ζητήσουν τή συμβουλή του σέ θέματα οἰκογένειας καί γάμου.

Ὡς θεμέλια τῆς οἰκογένειας ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὅριζε τήν ἀγάπη καί τό σεβασμό μεταξύ τῶν συζύγων, καί τόνιζε ὅτι ὅλες οἱ ἀποφάσεις θά πρέπει νά λαμβάνονται μέ κοινό πνεῦμα.

Ἐπίσης ὁ Ὅσιος Παΐσιος πολλάκις ἀναφέρεται στίς ὑποχρεώσεις καί τήν εὐθύνη τῶν γονέων γιά τή σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν καί τονίζοντας τή σπουδαιότητα πού ἔχει τό σωστό παράδειγμα τῶν γονέων, ἐνῶ ἐπέμενε στή σημαντικότητα τοῦ ρόλου τῆς μητέρας στήν ἀνατροφή καί τή φυσιολογική ἀνάπτυξή τους.

Γιά τόν Ὅσιο Παΐσιο οἰκογένεια θεωρεῖται καί ἡ πατρίδα, τήν ὁποία καί ὑπηρέτησε καί προέτρεπε τούς νέους νά ἐκπληρώνουν τίς στρατιωτικές τους ὑποχρεώσεις. Ἔλεγε ὅτι ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν οἰκογένεια καί ἡ ἀγάπη γιά τήν οἰκογένεια μέ τή σειρά της εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν ἀγάπη γιά τό Θεό.

Τέλος, ἐπεσήμανε ὅτι γιά νά μείνει ζωντανή ἡ ἐλπίδα τῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης στή διαβρωμένη κοινωνία πού ζοῦμε ὀφείλουμε νά φροντίζουμε γιά τή σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν μας.

Νά σημειώσουμε, κλείνοντας, ὅτι τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ χορωδία Βυζαντινής Μουσικῆς «Τό Μετεωρίτικο Ψαλτήρι», ἡ ὁποία ἀπέδωσε ὕμνους ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Τήν ἐκδήλωση προλόγισε καί παρουσίασε ἡ κ. Βικτωρία Ταρατόρα.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα