Συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ 2020 και 2022;

Τον  Φεβρουάριο του 2020 ο Gregor Puppinck, Διευθυντής του European Centre for Law and Justice (ECLJ) και η δικηγόρος Delphine Loiseau δημοσίευσαν την έκθεση «ΜΚΟ και δικαστές στο ΕΔΔΑ, 2009-2019».

Αυτή η μελέτη αποκάλυψε ότι ορισμένοι από τους Δικαστές που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) είναι πρώην αξιωματούχοι ή συνεργάτες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται συχνά με υποθέσεις ενώπιον αυτού ακριβώς του Δικαστηρίου. Οι επτά ΜΚΟ που προσδιορίζονται στην έκθεση ήταν τα Open Society Foundations, οι Eπιτροπές του Ελσίνκι, η Διεθνής Επιτροπή Νομικών (International Commission of Jurists), η Διεθνής Αμνηστία, η Human Rights Watch, η Interights και η A.I.R.E.

Όταν κάποια δική τους ΜΚΟ συμμετείχε επίσημα στην διαδικασία, οι δικαστές μερικές φορές αποσύρονταν από την υπόθεση αλλά τις περισσότερες φορές επέλεγαν να παραμείνουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους.

Η έκθεση του Φεβρουαρίου 2020 έδωσε αυτούς τους αριθμούς για τα έτη 2009-2019:

–        Από τους 100 μόνιμους δικαστές, οι 22 είχαν σχέση με μια από τις επτά ΜΚΟ που εντοπίστηκαν. 18 από τους 22 δικαστές βρέθηκαν τουλάχιστον μια φορά σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

–        Σε τουλάχιστον 185 υποθέσεις που εκδικάστηκαν μια από αυτές τις επτά ΜΚΟ συμμετείχε επίσημα στις διαδικασίες. Από αυτές τις 185 υποθέσεις εντοπίστηκε σύγκρουση συμφερόντων σε 88 περιπτώσεις.

–        Υπήρξαν μόνο 12 περιπτώσεις αποχώρησης στις οποίες ένας δικαστής αποσύρθηκε λόγω προφανούς σχέσης με μια ΜΚΟ που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τρία χρόνια μετά την αρχική της δημοσίευση, είναι πλέον καιρός να επικαιροποιηθεί η έκθεση. Ποιά ήταν η συμμετοχή των ΜΚΟ και η στάση των δικαστών που συνδέονται με αυτές σε υποθέσεις που εκδικάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2022;

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία, αριθμοί και επεξηγήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των Δικαστών τα τρία τελευταία χρόνια.

 

Η αυξανόμενη συμμετοχή των επτά ΜΚΟ που εντοπίστηκαν

Σε υποθέσεις που εκδικάστηκαν μεταξύ 2009 και 2019, τουλάχιστον μια από τις επτά ΜΚΟ συμμετείχε επίσημα στην διαδικασία κατά μέσο όρο σε 18.5 υποθέσεις ετησίως. Για υποθέσεις που εκδικάστηκαν μεταξύ 2020 και 2022, αυτό ισχύει για 38 υποθέσεις ετησίως, δηλαδή στο διπλάσιο.

Αυτή η απότομη αύξηση είναι ορατή παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των προσφυγών που αποφασίζονται ανά έτος έχει μειωθεί κατά 35%  μεταξύ αυτών των δύο περιόδων. Ως εκ τούτου, οι ΜΚΟ αυξάνουν έντονα την συμμετοχή τους στο ΕΔΔΑ. Αυτή η αυξανόμενη συμμετοχή χρονολογείται πριν από το 2020, επειδή μια προσφυγή μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα για αρκετά χρόνια πριν εκδοθεί απόφαση. Τα στοιχεία για τα έτη 2020 έως 2022 αποκαλύπτουν επομένως μια αύξηση της συμμετοχής αυτών των ΜΚΟ στο Δικαστήριο από τα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε επίσημες παρεμβάσεις στη διαδικασία, όπως η κατάθεση των αιτήσεων στο ΕΔΔΑ, η εκπροσώπηση του αιτούντος ή η στήριξή του από τρίτο.

Η έκθεση του Gregor Puppinck σημείωσε ότι το Δικαστήριο, λόγω έλλειψης κανόνων διαφάνειας, δεν αναφέρει συστηματικά τη ΜΚΟ που ενεργεί κατά την κατάθεση της αίτησης ή την εκπροσώπηση των αιτούντων. Για τα έτη 2020 έως 2022, η παράλειψη του Δικαστηρίου να αναφέρει τη δράση των ΜΚΟ μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως στις υποθέσεις του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως Muhammad and Muhammad v. Romania και Grzeda v. Poland που αναφέρονται παρακάτω. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν ορισμένες παρεμβάσεις από ΜΚΟ κατά την περίοδο αυτή.

 

Συνεχείς συγκρούσεις συμφερόντων

Από τις 114 υποθέσεις στις οποίες παρενέβη τουλάχιστον μια από τις επτά ΜΚΟ, στις 34 από αυτές ένας έως 6 Δικαστές είχαν άμεση σύγκρουση συμφερόντων. Αυτοί οι Δικαστές συμμετείχαν στην εκδίκαση παρόλο που η ΜΚΟ (στην οποία ανήκαν) υποστήριζε την προσφυγή ή παρενέβη ως τρίτος. Η σύγκρουση συμφερόντων οφειλόταν τότε σε σημαντική σχέση μεταξύ του δικαστή και ενός από τα μέρη της υπόθεσης.

Σε περίπτωση παρέμβασης μιας από τις επτά ΜΚΟ στην διαδικασία, η αμεροληψία του ΕΔΔΑ δεν διασφαλίζεται στο 30% των περιπτώσεων. Σε σύγκριση με το ποσοστό την περίοδο 2009-2019, 48%, υπάρχει επομένως βελτίωση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο τέλος της θητείας τεσσάρων δικαστών που συνδέονται με ορισμένες από τις επτά ΜΚΟ (βλ. παρακάτω)

Οι Δικαστές που εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων την τελευταία τριετία είναι οι Grozev (12 υποθέσεις), Yudkivska,Schukking (9), Eicke (6), Kucso-Stadlmayer (4), Motoc, Felici (3), Mits (2), Kuris και Turkovic (1).

Τα  στοιχεία αυτά αναφέρονται μόνο σε περιπτώσεις θεσμικής σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν από την σχέση μεταξύ δικαστή και ενός από τα μέρη σε μια υπόθεση. Έχουμε παρατηρήσει άλλα είδη σύγκρουσης συμφερόντων ,τα οποία θα αποτελέσουν  αντικείμενο μελλοντικών δημοσιεύσεων του ECLJ.

 

Πολιτικά ευαίσθητες περιπτώσεις στην ανατολική Ευρώπη

Η έκθεση του Gregor Puppinck σημείωσε ότι οι υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ 2009 και 2019 αφορούσαν κυρίως δικαστές και υποθέσεις από την ανατολική Ευρώπη. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ 2020 και 2022.Ορισμένες περιπτώσεις είναι πολιτικά ευαίσθητες.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Muhammad and Muhammad v. Romania [GC], αρ. 80982/12,  15 Οκτωβρίου 2020.

ΟΙ αιτούντες είναι δύο Πακιστανοί που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και υπόκεινται σε διαδικασία απέλασης. Εκπροσωπήθηκαν  ενώπιον του Δικαστηρίου από την Eugenia Crangariu, δικηγόρο της Ρουμανικής Επιτροπής του Ελσίνκι, και υποστηρίχθηκαν από μια άλλη Επιτροπή του Ελσίνκι και τη Διεθνή Αμνηστία (ως τρίτα μέρη). Το δικαστήριο δεν ανέφερε στην απόφαση τη συμμετοχή της δικηγόρου στη Ρουμανική Επιτροπή του Ελσίνκι.

ΟΙ δικαστές Yudkivska και Pinto de Albuquerquer συμμετείχαν στην υπόθεση παρά τους ισχυρούς δεσμούς με την επιτροπή του Ελσίνκι και τη Διεθνή Αμνηστία (αντίστοιχα).

Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε υπέρ των Πακιστανών προσφευγόντων και διαπίστωσε ότι η Ρουμανία είχε παραβιάσει τα δικαιώματά τους (άρθρο 1 Πρωτόκολλο 7)

 

Mándli και άλλοι κατά Ουγγαρίας , αρ. 63164/16, 26 Μαΐου 2020

Οι αιτούντες είναι δημοσιογράφοι και η διαπίστευσή τους για την είσοδο στο ουγγρικό κοινοβούλιο είχε ανασταλεί μετά από παράνομη μαγνητοσκόπηση και καταγραφή βουλευτών και την εισβολή τους σε απαγορευμένο χώρο. Υποστηρίχθηκαν από Επιτροπή του Ελσίνκι.

Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε υπέρ των προσφευγόντων και έκρινε ομόφωνα ότι η Ουγγαρία είχε παραβιάσει το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 10).

 

Grzeda κατά Πολωνίας [GC],αρ. 43572/18,  15 Μαρτίου 2022

Ο προσφεύγων είναι Πολωνός δικαστής ,ο οποίος απολύθηκε στο πλαίσιο των δικαστικών μεταρρυθμίσεων στην Πολωνία. Εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο  από τους Mikolaj Pietrzak και Malgorzata Maczka-Pacholac, δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα τους στο Ίδρυμα του Ελσίνκι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υποστηρίχτηκε από το ίδιο Ίδρυμα, τη Διεθνή Αμνηστία και τη Διεθνή  Επιτροπή Νομικών. Το Δικαστήριο δεν ανέφερε στην απόφαση ότι οι δικηγόροι ανήκαν στο Ίδρυμα του Ελσίνκι.

ΟΙ δικαστές Felici και Grozev συμμετείχαν στην υπόθεση, παρά τους προηγούμενους ρόλους τους στη Διεθνή Αμνηστία και στην Επιτροπή του Ελσίνκι (αντίστοιχα). Ο Δικαστης Grozev ήταν στην πραγματικότητα ο ιδρυτής της εν λόγω Επιτροπής του Ελσίνκι και ήταν μέλος της για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε υπέρ του προσφεύγοντος, διαπιστώνοντας ότι η Πολωνία είχε παραβιάσει τα δικαιώματά του (άρθρο 6) και ότι η δικαστική μεταρρύθμιση της συντηρητικής κυβέρνησης αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος. Ο δικαστής Felici προσάρτησε μια χωριστή γνώμη στην απόφαση δηλώνοντας ότι το Δικαστήριο έπρεπε να είχε επιδικάσει στον αιτούντα αποζημίωση για «την ταλαιπωρία και την αγωνία που προκλήθηκαν από την παραβίαση των δικαιωμάτων του».

 

G.D. κατά Βουλγαρίας , αρ. 70139/14, 7 Ιουνίου 2022.

Ο αιτών ήταν ανήλικος και τοποθετήθηκε σε ειδικά ιδρύματα με την αιτιολογία ότι είχε διαπράξει διάφορα ποινικά αδικήματα (εμπρησμός και σεξουαλική παρενόχληση). Εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον Krassimir Kanev, πρόεδρο της Βουλγαρικής Επιτροπής του Ελσίνκι. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες υποθέσεις που αναφέρθηκαν, αυτή η σύνδεση μεταξύ του δικηγόρου και της βουλγαρικής Επιτροπής του Ελσίνκι αναφέρεται ρητά στην απόφαση.

Ο Δικαστής Γκρόζεφ συμμετείχε στην υπόθεση ,παρότι ήταν ιδρυτής και μέλος για περισσότερα από είκοσι χρόνια της εν λόγω Επιτροπής του Ελσίνκι. Για τον λόγο αυτό η βουλγαρική κυβέρνηση είχε ζητήσει από το Δικαστήριο ζήτησε απέλαση του δικαστή Grozev. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος που εξέδωσε την απόφαση, τον δικαστή Eicke, ο οποίος ο ίδιος βρισκόταν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σε άλλες υποθέσεις. Ο δικαστής Schukking συμμετείχε επίσης στην υπόθεση, παρά τον προηγούμενο ρόλο του σε άλλη Επιτροπή του Ελσίνκι.

Το ΕΔΔΑ έκρινε υπέρ του αιτούντος και καταδίκασε την Βουλγαρία επειδή δεν σεβάστηκε επαρκώς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (άρθρα 5 παρ. 4, 8 και 8 και 13 μαζί). Το Δικαστήριο επιδίκασε επίσης στον προσφεύγοντα το ποσό των 2.451 ευρώ για έξοδα, συν το οφειλόμενο φόρο επί του ποσού αυτού «που θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της Βουλγαρικής Επιτροπής του Ελσίνκι»

 

Η αποχώρηση τεσσάρων Δικαστών που συνδέονται με ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Δικαστήριο

Κατά τα έτη 2020 έως 2022, έληξαν οι θητείες των δικαστών Laffranque, Pinto de Albuquerquer, Turkovic και Yudkivska. Αυτοί οι τέσσερις δικαστές αντικαταστάθηκαν από άλλους χωρίς σημαντική σχέση με τις επτά ΜΚΟ που προσδιορίζονται στην έκθεση του Gregor Puppinck.

Η Open Society απέτυχε το 2021 να εκλέξει τη Maité de Rue, την δική της υποψήφια για Δικαστή στο Βέλγιο. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση το Συμβουλίου της Ευρώπης εξέλεξε τον Frédéric Krenc έναν από τους άλλους δύο υποψηφίους.

Ενώ την 1η Ιανουαρίου 2020, 13 από  τους 47 δικαστές του ΕΔΔΑ ήταν πρώην στελέχη ή συνεργάτες αυτών των ΜΚΟ, παραμένουν πλέον 9.

 

Αύξηση υποχρέωσης αμεροληψίας των δικαστών

Από το 2020 η έκθεση του Grégor Puppinck έχει γίνει αντικείμενο κάλυψης στα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς επίσης προκαλεί δημόσιες αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις -κυρίως αυτή της Βουλγαρίας- από πολιτικούς και δικηγόρους.

Τον Απρίλιο του 2021 η Επιτροπή Υπουργών του συμβουλίου της Ευρώπης η οποία έχει κάνει υποκλοπές σε μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, έλαβε μια απόφαση ως αντίδραση στην έκθεση. Υπενθύμισε ιδιαίτερα την ανάγκη να διασφαλιστεί η αμεροληψία και η ανεξαρτησία των Δικαστών στο ΕΔΔΑ.

Τον Ιούνιο του 2021 η ΕΣΔΑ ενέκρινε μια νέα έκδοση του «Ψηφίσματος για τη Δικαστική Δεοντολογία», ενισχύοντας τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των Δικαστών.

Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή Υπουργών εξέδωσε μια δεύτερη απόφαση στην οποία δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι το ΕΔΔΑ έχει δεσμευτεί να επανεξετάσει τους κανόνες της «συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 28» που ασχολείται με το ζήτημα των συγκρούσεων συμφερόντων.

 

Επικείμενες πρωτοβουλίες σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΕΣΔΑ

Τον Οκτώβριο του 2022, υποβλήθηκε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με 60.000 υπογραφές μια αναφορά που ζητούσε «να τερματιστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων στην ΕΣΔΑ». Το Νοέμβριο του 2022 βουλευτές του ACPE που εκπροσωπούν δεκατέσσερις χώρες κατέθεσαν πρόταση ψηφίσματος σχετικά με «Το σοβαρό πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων στην ΕΣΔΑ».

Στις αρχές του 2023, η αναφορά και η πρόταση αναμένεται να εξεταστούν από επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 και έως το τέλος του 2024 μια «συντακτική ομάδα για θέματα σχετικά με τους δικαστές της ΕΣΔΑ» η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Υπουργών είναι επιφορτισμένη με την επαναξιολόγηση του συστήματος επιλογής  και εκλογής δικαστών προκειμένου να προσφέρει μεταξύ άλλων «πρόσθετες διασφαλίσεις  για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους».

Ακολουθεί ένας πίνακας υποθέσεων που εκδικάστηκαν στο ΕΔΔα κατά τις οποίες τουλάχιστον ένας δικαστής της σύνθεσης του Δικαστηρίου διαπιστώθηκε ότι είχε ευθεία σύγκρουση συμφερόντων:

 

 • N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, 13/02/2020 : Juges Eicke et Kucsko-Stadlmayer – Tierces-parties : A.I.R.E. Centre, CIJ.
 • Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan (n° 2), n° 30778/15, 27/02/2020 : Juges Grozev et Yudkivska – Tierce-partie : un Comité Helsinki.
 • et autres c. Belgique [GC], n° 3599/18, 05/03/2020 : Juge Motoc – Tierce-partie : CIJ.
 • Mándli et autres c. Hongrie, n° 63164/16, 26/05/2020 : Juge Schukking – Tierce-partie : un Comité Helsinki.
 • Fartunova et Kolenichev c. Bulgarie (déc.), n° 39017/12, 16/06/2020 : Juge Yudkivska – Requérants représentés par un Comité Helsinki.
 • Bagirov c. Azerbaïdjan, nos 81024/12 et 28198/15, 25/06/2020 : Juge Kucsko-Stadlmayer – Tierce-partie : CIJ.
 • Yunusova et Yunusov Azerbaïdjan (n° 2), n° 68817/14, 16/07/2020 : Juge Yudkivska – Requérants représentés par un Comité Helsinki.
 • c. Bulgarie, n° 41701/16, 09/07/2020 : Juge Yudkivska – Tierce-partie : un Comité Helsinki.
 • et autres c. Pologne, nos 40503/17, 42902/17 et 43643/17, 23/07/2020 : Juge Eicke – Tierce-partie : A.I.R.E. Centre.
 • Mirgadirov c. Azerbaïdjan et Turquie, n° 62775/14, 17/09/2020 : Juge Yudkivska – Tierce-partie : un Comité Helsinki.
 • Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], n° 80982/12, 15/10/2020 : Juges Pinto de Albuquerque et Yudkivska – Requérants représentés par un Comité Helsinki ; Tierces-parties : un Comité Helsinki, Amnesty International (ci-après Amnesty).
 • X et Y c. Macédoine du Nord, n° 173/17, 05/11/2020 : Juge Yudkivska – Tierce-partie : un Comité Helsinki.
 • c. Bulgarie, n° 76336/16, 08/12/2020 : Juge Grozev – Requérante représentée par un Comité Helsinki.
 • C.L. et A.N. c. Royaume-Uni, nos 77587/12 et 74603/12, 16/02/2021 : Juge Eicke – Requérants représentés par A.I.R.E. Centre.
 • Hanan c. Allemagne [GC], n° 4871/16, 16/02/2021 : Juges Grozev, Mits et Turković – Tierce-partie : Open Society Justice Initiative (OSJI).
 • Behar et Gutman c. Bulgarie, n° 29335/13, 16/02/2021 : Juge Schukking – Requérants représentés par un Comité Helsinki ; Tierce-partie : un autre Comité Helsinki.
 • Budinova et Chaprazov c. Bulgarie, n° 12567/13, 16/02/2021 : Juge Schukking – Requérants représentés par un Comité Helsinki ; Tierce-partie : un autre Comité Helsinki.
 • Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 58170/13, 62322/14 et 24960/15, 25/05/2021 : Juges Grozev, Kucsko-Stadlmayer, Mits, Motoc, Pavli et Pinto de Albuquerque – Requérants : Amnesty, Open Rights Group ; Tierces-parties : OSJI, HRW, un Comité Helsinki, CIJ.
 • Broda et Bojara c. Pologne, nos 26691/18 et 27367/18, 29/06/2021 : Juge Felici – Requérants représentés par un Comité Helsinki ; Tierces-parties : Amnesty, CIJ.
 • Anatoliy Marinov c. Bulgarie, n° 26081/17, 29/06/2021 : Juges Grozev et Schukking – Requérant représenté par un Comité Helsinki.
 • Selygenenko et autres c. Ukraine, nos 24919/16 et 28658/16, 21/10/2021 : Juge Yudkivska – Requérant représenté par un Comité Helsinki.
 • Lee c. Royaume-Uni (déc.), n° 18860/19, 07/12/2021 : Juge Eicke – Tierce-partie : A.I.R.E. Centre
 • Grzęda c. Pologne [GC], n° 43572/18, 15/03/2022 : Juges Felici et Grozev – Requérant représenté par un Comité Helsinki ; Tierces-parties : le même Comité Helsinki, Amnesty, CIJ.
 • Y et autres c. Bulgarie, n° 9077/18, 22/03/2022 : Juges Grozev et Schukking – Requérantes représentées par un Comité Helsinki.
 • Bumbeș c. Roumanie, n° 18079/15, 03/05/2022 : Juges Grozev et Schukking – Requérant représenté par un Comité Helsinki ; Tierce-partie : OSJI.
 • Oganezova c. Arménie, nos 71367/12 et 72961/12, 17/05/2022 : Juges Eicke, Motoc et Kucsko-Stadlmayer – Tierces-parties : I.R.E. Centre, HRW, CIJ.
 • G.D. c. Bulgarie, n° 70139/14, 07/06/2022 : Juges Grozev et Schukking – Requérant représenté par un Comité Helsinki.
 • Ecodefence et autres c. Russie, nos 9988/13 et 60 autres, 14/06/2022 : Juge Pavli – Requérants : un Comité Helsinki, certains financés par l’OSF et / ou des Comités Helsinki ; Tierces-parties : Amnesty, CIJ, deux Comités Helsinki.
 • Stoyanova c. Bulgarie, n° 56070/18, 14/06/2022 : Juges Grozev et Schukking – Tierce-partie : un Comité Helsinki.
 • Akkad c. Turquie, n° 1557/19, 21/06/2022 : Juge Felici – Tierce-partie : Amnesty
 • Kavala c. Turquie [GC], n° 28749/18, 11/07/2022 : Juges Grozev et Kūris – Requérant appartenant à l’Open Society Institute.
 • Kaganovskyy c. Ukraine, n° 2809/18, 15/09/2022 : Juge Yudkivska – Requérant représenté par un Comité Helsinki.
 • Otite c. le Royaume-Uni, n° 18339/19, 27/09/2022 : Juge Eicke – Tierce-partie : I.R.E. Centre.
 • Paketova et autres c. Bulgarie, nos 17808/19 et 36972/19, 04/10/2022 : Juges Grozev et Schukking. Requérant représenté par un Comité Helsinki.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα