ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΔΝΤ

Ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Πα­να­γι­ώ­της Α. Δρα­κᾶ­τος

Ὁ­μό­τι­μος Κα­θη­γη­τὴς Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρῶν

 

 

1. Ἱ­στο­ρι­κό:

Ὁ πρῶ­τος Ἱ­ε­ρὸς Λό­χος συγ­κρο­τή­θη­κε στὴν ἀρ­χαι­ό­τη­τα ἀ­πὸ τοὺς Θη­βαί­ους. Ὁ δεύ­τε­ρος Ἱ­ε­ρὸς Λό­χος συγ­κρο­τή­θη­κε ἀ­πὸ τὸν Ἀ­λέ­ξαν­δρο Ὑ­ψη­λάν­τη μὲ Ἕλ­λη­νες φοι­τη­τὲς  τῶν Πα­νε­πι­στη­μί­ων τῶν Βαλ­κα­νί­ων καὶ τῆς Ρω­σί­ας, στὴν  Μολ­δο­βλα­χί­α καὶ ἀ­πε­τέ­λε­σε τήν σπί­θα γιὰ τὴν Ἐπα­νά­στα­ση τοῦ 1821.

 

Ὁ τρί­τος Ἱ­ε­ρὸς Λό­χος συγ­κρο­τή­θη­κε τὸ ἔ­τος 1941 ἀ­πὸ τὸν Χρι­στό­δου­λο Τσι­γάν­τε ἀ­πό­τα­κτο Ἀξι­ω­μα­τι­κό τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ στρα­τοῦ μὲ τὸ κί­νη­μα τοῦ 1935 ἐ­ναν­τί­ον τῆς Βα­σι­λεί­ας καὶ μὲ τὴν κή­ρυ­ξη τοῦ Ἑλ­λη­νοϊτα­λι­κοῦ πο­λέ­μου τὸ 1940, ζή­τη­σε νὰ κα­τα­τα­γεῖ ὡς ἐ­θε­λον­τὴς στρα­τι­ώ­της ἀλ­λὰ ὁ πρω­θυ­πουρ­γὸς Ἰ­ω­άν­νης Με­τα­ξᾶς τὸν ἐ­πα­νέ­φε­ρε μὲ τὸν βαθ­μὸ τοῦ Ἀξι­ω­μα­τι­κοῦ τὸν ὁ­ποῖ­ο εἶ­χε, κα­θὼς καὶ ὅ­λους τούς ἀ­πο­τά­κτους Ἀξι­ω­μα­τι­κούς. Ἐ­πί­σης στὴν συγ­κρό­τη­ση τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Λό­χου με­τεῖ­χε καὶ ὁ Ἀ­ξι­ω­μα­τι­κός τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ στρα­τοῦ Κυ­ριά­κος Πα­πα­γε­ωρ­γό­που­λος κα­τα­δρο­μέ­ας καὶ Δι­οι­κη­τής μου στὴν Στρα­τι­ω­τι­κὴ Σχο­λὴ Εὐ­ελ­πί­δων 1956-1958.

Αὐ­τὸς ὁ Ἱ­ε­ρὸς Λό­χος ἀ­πο­τε­λεῖ­το ἀ­πὸ 43 Ἀ­ξι­ω­μα­τι­κοὺς καὶ 113 στρα­τι­ῶ­τες καὶ φοι­τη­τές, συμ­πε­ρι­ε­φέ­ρον­το δὲ ἅ­παν­τες ὡς στρα­τι­ῶ­τες καὶ ἀ­νέ­λα­βον δρά­ση στὴν Μέ­ση Ἀ­να­το­λή, ὅ­που ὁ στρα­τη­γὸς Μον­τγκό­με­ρυ, Δι­οι­κη­τὴς τῶν συμ­μα­χι­κῶν δυ­νά­με­ων τοὺς ἀ­νέ­θε­τε τὶς πιὸ ἐ­πι­κίν­δυ­νες ἀ­πο­στο­λὲς τὶς ὁ­ποῖ­ες ἔ­φε­ραν εἰς πέ­ρας μὲ ἀ­πό­λυ­τη ἐ­πι­τυ­χί­α καὶ ὁ Ἱ­ε­ρὸς Λό­χος εἶ­χε γί­νει θρύλος.

Με­τὰ τὴν ὑ­πο­γρα­φὴ ἀ­να­κω­χῆς τοῦ Δεύ­τε­ρου Παγ­κο­σμί­ου πο­λέ­μου τὸ 1945, ἀ­νε­τέ­θη εἰς τὸν Ἱ­ε­ρὸ Λό­χον, ἡ κα­τά­λη­ψη τῶν νη­σι­ῶν τοῦ Αἰ­γαί­ου Πε­λά­γους. Ὑ­πό­ψη ὅ­τι ὁ ἀρ­χη­γὸς τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Λό­χου Χρι­στό­δου­λος Τσι­γάν­τες ἔ­πε­σε στὴν Σά­μο μὲ ἀ­λε­ξί­πτω­το, χω­ρὶς νὰ ἔ­χει ὑ­πο­στεῖ τὴν ἐκ­παί­δευ­ση τοῦ ἀ­λε­ξι­πτω­τι­στή, πρω­το­φα­νὲς σὲ παγ­κό­σμιο ἐ­πί­πε­δο ἐκ­παί­δευ­σης, τό­ση ἦ­ταν ἡ ἀ­γω­νι­στι­κό­τη­τα γιὰ τὴν ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­ση τῆς Πα­τρί­δος.

Με­τὰ τὴν κα­τά­λη­ψη τῶν νη­σι­ῶν τοῦ Αἰ­γαί­ου ἔρ­χον­ταν Ἀγ­γλι­κὰ στρα­τεύ­μα­τα καὶ ἀ­παι­τοῦ­σαν τὴν πα­ρά­δο­ση τοῦ ὁ­πλι­σμοῦ τῶν Γερ­μα­νῶν καὶ ἀ­πα­γό­ρευ­αν τὴν κυ­κλο­φο­ρί­α. Τό­τε, ὁ Τσι­γάν­τες ἐ­κά­λε­σε τὸν Ἄγ­γλο Δι­οι­κη­τὴ καὶ τοῦ εἶ­πε: Μέ­χρι τώ­ρα εἴ­χα­με πό­λε­μο μὲ τοὺς Γερ­μα­νούς, ἀ­πὸ τώ­ρα ἀρ­χί­ζου­με πό­λε­μο ἐ­ναν­τί­ον σας. Ἐ­δη­μι­ουρ­γή­θη­κε δι­πλω­μα­τι­κὸ ἐ­πει­σό­διο με­τα­ξύ τῆς ἐ­ξό­ρι­στης Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βέρ­νη­σης ὑ­πὸ τὸν Γε­ώρ­γιο Πα­παν­δρέ­ου καὶ τοῦ Τσώρ­τσιλ καὶ ἔ­τσι ἐ­στα­μά­τη­σαν οἱ Ἄγ­γλοι νὰ κα­τα­στή­σουν τὰ νη­σιὰ τοῦ Αἰ­γαί­ου Ἀγ­γλι­κὴ ἀ­ποι­κι­ο­κρα­τί­α, ὅ­πως ἔ­κα­ναν μὲ τὴν κα­τά­λη­ψη τῆς Κύ­πρου. Ὁ Ἱ­ε­ρὸς Λό­χος ἐ­πέ­τυ­χε, τὴν ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­ση καὶ ξέ­νων ἐ­δα­φῶν τους, ὅ­πως ἀ­γῶ­νες τους στὸ Ρί­μι­νι, Ἒλ Ἀ­λα­μέ­ϊν, κ.λ.π.

Αὐ­τὴ εἶ­ναι ἡ ἱ­στο­ρί­α τοῦ θριά­μβου τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Λό­χου ποὺ με­τὰ τὸ ἱ­στο­ρι­κὸ ΟΧΙ τοῦ 1940 καὶ τὸν παγ­κό­σμιο θρί­αμ­βο ποὺ πέ­τυ­χε ἡ Ἑλ­λά­δα κρα­τών­τας 219 μέ­ρες Ἰ­τα­λοὺς καὶ Γερ­μα­νούς, δί­δον­τας φῶς ἐλ­πί­δος στὴν ἀν­θρω­πό­τη­τα, ὅ­ταν οἱ χῶ­ρες τῆς Εὐ­ρώ­πης εἶ­χαν πέ­σει με­τὰ ἀ­πὸ μί­α ἕ­ως δύ­ο ἡ­μέ­ρες στὸν Ἰτα­λι­κὸ φα­σι­σμὸ καὶ Γερ­μα­νι­κὸ να­ζι­σμό, καὶ οἱ Η.Π.Α δι­έ­κο­ψαν τὴν οὐ­δέ­τε­ρη στά­ση τους καὶ βγῆ­καν στὸν πό­λε­μο ὑ­πὲρ τῶν Συμ­μά­χων.

 

2. Ση­με­ρι­νή κα­τά­στα­ση:

 

 Ἕλ­λη­νες ἐρ­γά­τες

Μὲ τὸν ὅρο ἐρ­γά­τες ἐν­νο­οῦ­με κά­θε τί­μιο Ἕλ­λη­να ἐρ­γα­ζό­με­νο στὸ χω­ριὸ καὶ τὴν πό­λη ποὺ συμ­βάλ­λει στὴν ἀ­νά­πτυ­ξη τῆς Πα­τρί­δος καὶ ποὺ ἀ­πο­τέ­λε­σε παγ­κό­σμιο ρε­κὸρ ἀ­νά­πτυ­ξης με­τὰ τὸν Δεύ­τε­ρο Παγ­κό­σμιο πό­λε­μο, ὥ­στε ἡ Πα­τρί­δα μας νὰ ἔρ­χε­ται πρώ­τη σὲ ἀ­νά­πτυ­ξη ἀ­π᾿ ὅ­λες τὶς χῶ­ρες τοῦ κό­σμου καὶ ἀ­πὸ τὴν Γερ­μα­νί­α καὶ τὴν Ἰ­α­πω­νί­α ποὺ εἶ­χαν λά­βει τε­ρά­στια χρη­μα­τι­κὰ πο­σὰ ἀ­πὸ τὶς ἀ­με­ρι­κά­νι­κες πο­λυ­ε­θνι­κές, σύμ­φω­να μὲ μί­α με­λέ­τη τοῦ Δι­ε­θνοῦς Νο­μι­σμα­τι­κοῦ Τα­μεί­ου ποὺ ἐ­δη­μο­σι­εύ­θη πρὸ 12ετίας, καὶ ἐ­πι­πλέ­ον ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 1999 οἱ Ἕλ­λη­νες εἶ­χαν δι­πλά­σια ἀ­πό­δο­ση ἀ­πὸ τοὺς Γερ­μα­νούς.

 

 Ἕλ­λη­νες φοι­τη­τές:

Ἡ γε­νιὰ τῶν πα­τέ­ρων σας καὶ τῶν παπ­πού­δων σας, ἡ πα­λαι­ό­τε­ρη γε­νιὰ ἔ­δω­σε τὸ μά­θη­μα ἤ­θους καὶ δι­καί­ου, βγαλ­μέ­νο ἀ­πὸ τὶς ἱ­ε­ρὲς πα­ρα­δό­σεις καὶ ἀ­γῶ­νες τῶν προ­γό­νων μας. Σή­με­ρα  κα­λεῖ­στε ἀ­πὸ τὴν ἔν­δο­ξη ἱ­στο­ρί­α μας νὰ στα­μα­τή­σε­τε τὴν στρα­τη­γι­κή τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης, ποὺ ἔ­χει προ­κα­λέ­σει αὐ­τὴν τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ κρί­ση, ποὺ εἶ­ναι στά­χτη στὰ  μά­τια τοῦ λα­οῦ δι­ό­τι ἡ κρί­ση εἶ­ναι Ἐθνι­κὴ ὅ­σο πο­τὲ ἄλ­λο­τε, καὶ τὰ θύ­μα­τα θὰ εἶ­ναι ἡ γε­νιὰ ἡ δι­κιά σας. Ἡ γε­νιὰ σας εἶ­ναι ἐ­κεί­νη ποὺ θὰ ἀν­τι­με­τω­πί­σει τὶς συ­νέ­πει­ες τῆς με­θό­δου τοῦ ΔΝΤ ποὺ εἶ­ναι ὄρ­γα­νο τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης.

 

 Ἕλ­λη­νες πρυ­τά­νεις:

Εἶ­ναι ἱ­στο­ρι­κὴ ἀ­νάγ­κη μα­ζὶ μὲ τοὺς Ἕλ­λη­νες φοι­τη­τὲς νὰ ἀ­πο­κα­τα­στή­σε­τε τὴν ἀ­ξι­ο­πι­στί­α τῶν Ἑλ­λη­νι­κῶν Πα­νε­πι­στη­μί­ων, ὅ­πως ἁρ­μό­ζει στὴν ἱ­ε­ρή μας πα­ρά­δο­ση, σὰν αὐ­τὴ ποὺ ἐ­δη­μι­ούρ­γη­σε ὁ Ἅ­γιος Κο­σμᾶς ὁ Αἰ­τω­λὸς χτί­ζον­τας 200 Σχο­λεῖ­α καὶ κα­τέ­στη ὁ δά­σκα­λος τοῦ σκλα­βο­μέ­νου Γέ­νους καὶ ὁ ἥ­ρω­ας Κο­λο­κο­τρώ­νης ὅ­ταν ἔ­γι­νε τὸ Καπ­πο­δι­στρια­κὸ Πα­νε­πι­στή­μιο εἶ­πε “Τὸ Ἐθνι­κὸ σπί­τι τῆς Ἑλ­λά­δος εἶ­ναι τὸ Πα­νε­πι­στή­μιο”. Αὐ­τὲς τὶς ἱ­ε­ρὲς πα­ρα­δό­σεις δὲν τὶς βρί­σκου­με σὲ κα­νέ­να μέ­ρος τοῦ κό­σμου καὶ ἔ­χου­με ἱ­ε­ρὸ χρέ­ος νὰ τὶς κρα­τή­σου­με μέ­σα στὴν πα­τρι­ω­τι­κή μας συ­νεί­δη­ση.

 

3. Σή­με­ρα στὸ κα­τώ­φλι τοῦ 21ου αἰ­ῶνα, ἡ στρα­τη­γι­κή τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης ἐ­πι­βάλ­λε­ται στὰ ἀ­νε­πτυγ­μέ­να κρά­τη μὲ οἰ­κο­νο­μι­κὲς κρί­σεις, ἐ­νῶ στὰ ὑ­πα­νά­πτυ­κτα μὲ πο­λε­μι­κὰ μέ­σα, ὅ­πως ἔ­γι­νε στὸ Ἰ­ρὰκ καὶ Ἀφ­γα­νι­στάν καὶ στὴν Πα­τρί­δα μας μὲ τὴν ἐ­πι­βο­λὴ τῆς δι­κτα­το­ρί­ας τὸ 1967 γιὰ νὰ κα­τα­λά­βουν οἱ Τοῦρ­κοι τὸ 38% τῆς Κύ­πρου καὶ σή­με­ρα νὰ μᾶς ζη­τᾶ­νε νὰ τοὺς ὑ­πο­στη­ρί­ξου­με γιὰ τὴν εἴ­σο­δό τους στὴν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κὴ Ἕ­νω­ση καὶ συ­νεκ­με­τάλ­λευ­ση τοῦ Αἰ­γαί­ου…

Ἀ­πο­τε­λεῖ γε­γο­νός, ἐ­κτὸς πά­σης ἀμ­φι­βο­λί­ας, ὅ­τι σχέ­διο τῆς στρα­τη­γι­κῆς τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης εἶ­ναι νὰ πε­ρά­σει ἀ­πὸ Ἑλ­λά­δα, Βαλ­κά­νια, Ρω­σί­α, Οὐ­κρα­νί­α, Ἀ­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, γι­᾿ αὐ­τὸ εἴ­χα­με τὴν ἐ­πι­χεί­ρη­ση στὰ Ἴ­μια ποὺ σή­με­ρα δὲν πλη­σιά­ζει Ἕλ­λη­νας καὶ Τοῦρ­κος ἀλ­λὰ Ἀ­με­ρι­κα­νοὶ ποὺ ἐ­ρευ­νοῦν γιὰ πε­τρέ­λαι­ο καὶ φυ­σι­κὸ ἀ­έ­ριο…, ἐν συ­νεχείᾳ τοῦ πα­ρά­νο­μου πο­λέ­μου τοῦ ΝΑΤΟ ἐ­ναν­τί­ον τῆς Σερ­βί­ας γιὰ τὴν ἀλ­βα­νο­ποί­η­ση τοῦ Κοσ­σό­βου, ὅ­ταν ὁ πρό­ε­δρος τῶν Η.Π.Α Μποὺς ἐ­δή­λω­νε τὸ ἔ­τος 2000 ὅ­τι τὸ Κόσ­σο­βο εἶ­ναι τμῆ­μα τῆς Σερ­βί­ας καὶ τὸ 2008 ὅ­τι εἶ­ναι ἀ­νε­ξάρ­τη­το καὶ ἡ με­γα­λύ­τε­ρη στρα­τι­ω­τι­κὴ βά­ση τῶν Η.Π.Α εἶ­ναι στὰ Σκό­πια καὶ γι­᾿ ­αὐ­τὸ ἀ­σκεῖ­ται ἡ ἀ­νε­πί­τρε­πτη καὶ ἀ­νι­στό­ρη­τη πο­λι­τι­κὴ νὰ ὀ­νο­μα­σθοῦν τὰ Σκό­πια Μα­κε­δο­νί­α, ποὺ μό­νο δο­σί­λο­γοι καὶ προ­δό­τες μπο­ροῦν νὰ δε­χθοῦν τέ­τοι­α λύ­ση.

 

4. Συμ­πέ­ρα­σμα:

Ἦλ­θε ἡ ὥ­ρα γιὰ τὴν συγ­κρό­τη­ση τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Λό­χου τῆς Πα­τρί­δας μας, στὸ κα­τώ­φλι τοῦ 21ου αἰ­ῶ­να, γιὰ τὴν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς καὶ κυ­ρί­ως τῆς Ἐ­θνι­κῆς κρί­σης.

Πρὸς τοῦ­το προ­τεί­νον­ται τὰ ἀ­κό­λου­θα μέ­τρα:

-Ὀρ­γά­νω­ση ὅ­λων τῶν βαθ­μί­δων ἐκ­παί­δευ­σης Ἀ­νω­τέ­ρων καὶ Ἀ­νω­τά­των Ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν Ἱ­δρυ­μά­των τῆς Πα­τρί­δας δι­ό­τι κα­νέ­να Ἑλ­λη­νι­κὸ Πα­νε­πι­στή­μιο στὰ 200 πρῶ­τα Πα­νε­πι­στή­μια δὲν πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ἀ­πὸ τὴν ἀ­ξι­ο­λό­γη­ση ποὺ ἔ­γι­νε τὸ ἔ­τος 2010.

-Ἀ­ξι­ο­λό­γη­ση δι­δα­σκόν­των στὰ Ἀ­νώ­τα­τα Ἐκ­παι­δευ­τι­κὰ Ἱ­δρύ­μα­τα ἀ­πὸ φοι­τη­τι­κοὺς συλ­λό­γους, χω­ρὶς κομ­μα­τι­κὴ το­πο­θέ­τη­ση.

-Ἀξι­ο­λό­γη­ση μα­θη­μά­των ὥ­στε νὰ βρί­σκουν ἐ­φαρ­μο­γὴ στὴν ἀ­γο­ρά.

-Ὄ­χι κα­τα­λή­ψεις καὶ ἐ­πι­γρα­φές, δι­ό­τι δί­νουν στό­χο στὴν Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση.

-Καλ­λι­έρ­γεια χω­ρα­φι­ῶν ποὺ πα­ρά­γουν ἀ­γρο­τι­κὰ προ­ϊ­όν­τα καὶ ὄ­χι κα­τα­σκευ­ὴ οἰ­κι­ῶν στὰ χω­ρά­φια ἀλ­λὰ στὰ βου­νά.

-Ὄ­χι φω­το­βολ­τα­ϊ­κὰ στὰ χω­ρά­φια ποὺ πα­ρά­γουν ἀ­γρο­τι­κὰ προ­ϊ­όν­τα.

-Ὀρ­γά­νω­ση ὅ­λων τῶν βαθ­μί­δων Παι­δεί­ας σύμ­φω­να μὲ τὴν Ἱστο­ρί­α, τὴν Πα­ρά­δο­ση καὶ τὴν Ὀρ­θό­δο­ξη Χρι­στι­α­νι­κὴ πί­στη.

-Κυ­ρί­ως, ἀ­παι­τεῖ­ται ὀρ­γά­νω­ση τοῦ Κρά­τους ὥ­στε ὁ Ἕλ­λη­νας νὰ ἀ­πο­κτή­σει ἐ­κεῖ­νο τὸ δυ­να­μι­κὸ βγαλ­μέ­νο ἀ­π᾿ τὰ κό­κκα­λά του τὰ ἱ­ε­ρά, ὅ­πως λέ­γει ὁ Ἐ­θνι­κός μας ποι­η­τὴς Δι­ο­νύ­σιος Σο­λω­μός, γιὰ νὰ δώ­σει φῶς καὶ ἐλ­πί­δα στὴν ἀν­θρω­πό­τη­τα ὅ­πως ἔ­δω­σε στὸν παγ­κό­σμιο θρί­αμ­βο τοῦ ἔ­τους 1940.