Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -108-

 

108 

ἡ τι­μή τῆς λο­γι­κῆς φύ­σε­ως εἶ­ναι ἡ δι­ά­κρι­ση πού ξε­χω­ρί­ζει τό κα­λό ἀ­πό τό κα­κό. Καί δι­κα­ί­ως αὐ­το­ύς πού τήν ἔ­χα­σαν (τό Ἅ­γιον Πνεῦ­μα διά τοῦ Προ­φή­του) το­ύς χα­ρε­κτή­ρι­σε ὡς ὁ­μο­ί­ους μέ τά ἀ­νό­η­τα κτή­νη πού δέν ἔ­χουν λο­γι­κό καί δι­α­κρι­τι­κό. (ΙΗ΄,64). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα