Τὸ 50 τοῖς ἑκατὸ τῶν Βουλγάρων δὲν θέλει τὸ εὐρὼ

«Τὸ 50 τοῖς ἑκατὸ τῶν Βουλγάρων δὲν θέλει τὴν υἱοθέτηση ἀπὸ τὴ χώρα μας τὸ εὐρὼ ὡς ἐπίσημο νόμισμα ἀντὶ γιὰ τὸ λεβ, ἐνῶ τὸ 19% τάσσεται ὑπὲρ μιᾶς τέτοιας ἀλλαγῆς καὶ τὸ ὑπόλοιπο 31% δὲν γνωρίζει ἢ δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει»., γράφει βουλγαρικὸ δημοσίευμα.

Τὰ στοιχεῖα ἐλήφθησαν ἀπὸ μιὰ ἐθνικὴ ἀντιπροσωπευτικὴ ἔρευνα τοῦ «Trend Agency», ἡ ὁποία διεξήχθη ἀπὸ τὶς 7 ἕως τὶς 15 Νοεμβρίου 2019, μεταξὺ τῶν 1008 ἐρωτηθέντων ἐνηλίκων καὶ δημοσιεύεται σήμερα.

Ἡ πλειοψηφία τῶν ἐρωτηθέντων τάχθηκε ἐναντίον τῆς καθιέρωσης τοῦ εὐρὼ στὶς συναλλαγές τους.

Μάλιστα, το 39% τῶν ψηφοφόρων τοῦ κυβερνῶντος κόμματος GERB τάχθηκε κατὰ τοῦ ευρώ  (έναντι  του 36% ὑπὲρ) καὶ τὸ 70% τῶν ψηφοφόρων τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης- BSP τάχθηκε ἐναντίον τοῦ εὐρὼ (ἔναντι 8% ὑπέρ).

Ὁ πιὸ συχνὸς λόγος γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ εὐρὼ εἶναι ἡ εὐκολία τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νὰ ἔχουν ἕνα νόμισμα – αὐτὴ ἡ γνώμη ἐκφράστηκε ἀπὸ τὸ 32% ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ ἀλλάξουν τὸ λεβ μὲ τὸ ευρώ

Ὁ δεύτερος πιὸ συχνὸς λόγος προτιμήσεως τῆς Εὐρωζώνης (21%) εἶναι ἡ αἴσθηση ὅτι μιὰ τέτοια κίνηση πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση θὰ μᾶς κάνει νὰ γίνουμε πλήρη μέλη τῆς ΕΕ καὶ νὰ προεδρεύσουμε.

Ὁ πιὸ δεδηλωμένος λόγος γιὰ τὴν ἀπροθυμία εἰσαγωγῆς τοῦ εὐρὼ ὡς νόμισμα τῆς Βουλγαρίας εἶναι ὅτι «ὅλα θὰ αὐξηθοῦν καὶ τὰ εἰσοδήματα δὲν θὰ αὐξηθοῦν» – μιὰ τέτοια ἀπάντηση δόθηκε ἀπὸ τὸ 35% τῶν ἀντιπάλων τοῦ εὐρὼ στὴ Βουλγαρία.

Το δεύτερο συνηθέστερο ἐπιχείρημα κατὰ (14%) εἶναι ὅτι “οἱ Βούλγαροι θὰ γίνουν φτωχότεροι”.

offnews.bg

The Hellenic Information Team

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

ΠΗΓΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα