ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ: Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ

 

τοῦ π. Ἀθανασίου Μηνᾶ

      Ὁ Κύριος εἶπε στοὺς μαθητές Του: «Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. Ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς.» (Ἰω. ιστ΄ 7). Ὄντως ὁ Κύριος ἀνελήφθη καὶ ἔστειλε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Ὁποῖον ὁδηγεῖ τὴν Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν Ἀποστολικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Μὲ ἔμφαση ἐτόνιζε: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ…» (Ματθ.ια΄ 29), «…προσέχετε…» (Ματθ. ζ΄ 15) καὶ (Ματθ. ι΄ 17) «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε» (Ματθ. κστ΄ 41),  «…γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί…» (Ματθ. ι΄16).

      Στοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,  προστίθενται καὶ τὰ ἑξῆς:  Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι Τὸν κατηγόρησαν ὅτι ἐν τῷ πνεύματι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, τότε μὲ πραότητα  τοὺς ἀπήντησε καὶ στὴν ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ἔχομε δυὸ ἐκπληκτικὲς προφητεῖες (Ματθ. ιβ΄ 24-32). Ἡ πρώτη εἶναι, πώς ὅταν ὁ σατανᾶς ἐκβάλλει τὸν σατανᾶ τότε ἡ βασιλεία του διαμερισθεῖσα καταλύεται, πράγμα ποὺ συμβαίνει στὶς ἡμέρες μας καὶ ἡ δεύτερη, πώς ἐφόσον ὁ Ἴδιος ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια ἐν Πνεύματι Θεοῦ τότε τὸ τέλος τοῦ σατανᾶ εἶναι ἐγγύς.

      Γνωρίζουμε ὅτι ἡ παρουσία τοῦ ἀντιχρίστου στὸν κόσμο θὰ γίνεται σταδιακά, προοδευτικὰ, ὅλο καὶ πιὸ γνωστὴ μὲ ἀποκορύφωμα τὴν δικτατορία τοῦ χρήματος. Οὔτε νὰ ἀγοράσεις, οὔτε νὰ πωλήσεις ἐὰν δὲν σφραγισθεῖς, ἐὰν δὲν πάρεις τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καὶ ἀργότερα τὴν ἐμφύτευση τοῦ chip στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο (βλέπε στὴν Ἀμερικὴ τὸν νόμο γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ τσιπάρισμα τῶν νεογεννήτων).

       Σύμβολο τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τῆς γῆς κατέστη τὸ Δολλάριο,  παγκόσμιο νόμισμα[1]. Ἔρχεται τώρα στοὺς ἐσχάτους καιροὺς ἕνα ἄλλο ἰσχυρὸ νόμισμα νὰ τὸ ἀνταγωνισθεῖ, τὸ Εὐρώ. Γίνεται ἔτσι ἕνας φοβερὸς πόλεμος, ποιὸ ἀπὸ τὰ δυὸ νομίσματα ποὺ κινοῦνται ἀπὸ τὰ διχασμένα καὶ ἀντίπαλα ὄργανα θὰ ὁδηγήσει τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Νέας Ἐποχῆς, μὲ δικτάτορα τὸν ἀντίχριστο. Δολλάριο ἢ Εὐρώ; Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς μὲ σύμμαχο τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἢ Γερμανία μὲ τοὺς δορυφόρους της;

      Εὔκολα διακρίνομε ὅτι ἐγγὺς ἐστὶ ἡ αὐτοκαταστροφὴ τῆς ἀντίχριστης Νέας Ἐποχῆς ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἀντιπαλότητος. Δόξα σοι ὁ Θεός!!! 

      Ὄντως κάθε Ὀρθόδοξος ποὺ ἀγωνίζεται τὸν καλὸν πνευματικὸν ἀγώνα καὶ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀκούγοντας καθημερινῶς ὅτι τὸ Εὐρὼ δὲν εἶναι  ἁπλῶς ἕνα κοινὸ νόμισμα, ἀναρωτιέται τί παραπάνω ἄραγε εἶναι τὸ Εὐρώ; Δὲν τὸ ἀπαντοῦν  αὐτὸ οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους. Ὅπως ἐπίσης δὲν ἀπαντοῦν γιατί τὸ Δολλάριο ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά εἶναι σημεῖον ἀναφορᾶς γιὰ τὸ παγκόσμιο ἐμπόριο.

      Οἱ ἔχοντες νοῦν Χριστοῦ γνωρίζουν ἀκριβῶς ὅτι σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Ἰησοῦ ἡ βασιλεία τοῦ σατανᾶ, πού ἐκφράζεται καί μέ τὸ παγκόσμιο χρηματοπιστωτικὸ σύστημα, διχάζεται· καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἡ κυριαρχία τοῦ σατανᾶ διχασμένη καὶ διχαζομένη βαίνει πρὸς τὸ τέλος της, ἀφοῦ πρῶτα σύμφωνα μὲ τὴν Θεία Ἀποκάλυψη θὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς ἀπίστους Νεοεποχῖτες γιὰ ἑπτὰ χρόνια,  ὥστε  οἱ τελευταῖοι νὰ εἰσπράξουν στὸ πετσὶ τους τὰ ἀποτελέσματα τῆς πλάνης τους.

      Ἀπόδειξη τῶν ἀνωτέρω εἶναι ἡ ἀπελπισία ποὺ διακατέχει τοὺς μακράν τοῦ Χριστοῦ ἀνθρώπους σήμερα, ἡ γεωμετρικὴ αὔξηση τῶν αὐτοκτονιῶν, οἱ διαρρήξεις, δολοφονίες καὶ δολοπλοκίες, ἡ ἐξαθλίωση τῶν μαζῶν, ἡ ἐκμετάλλευση καὶ ἐκπόρνευση τῶν γυναικῶν, ἡ ἀσχημοσύνη τῶν ἀνδρῶν μὲ ἐσχάτη ἐκείνη τοῦ κυναιδισμοῦ, ἡ μισητὴ καὶ δολοφόνος παιδεραστία καὶ ἡ βορβορώδης καὶ σηπώδης κτηνοβασία. Ἐπίσης, ἡ σκοταδιστικὴ εἰδωλομανία καὶ εἰδωλολατρεία, ὁ παγανισμός, μὲ ὄχημα τὴν θετικὴ «δῆθεν» ἐσωτερικὴ ἐνέργεια, τὴν γιόγκα, τὸν διαλογισμό, τὴν μετεμψύχωση καὶ κάθε διαβολικὴ πλάνη ποὺ ἀντιστρατεύεται τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ ὁδηγεῖ τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀπόλυτη σύγχυση, στὸ χάος, στὴν αὐτοκαταστροφή.

      Ἑτοιμάζονται οἱ γελοῖοι, περίπου διακόσια χρόνια, νὰ ἐπικρατήσουν στοὺς δικούς τους ἑπτὰ ἔτη, τόσο ἀδύναμοι εἶναι, ἔλεγε, ὁ πατέρας Παΐσιος. Καὶ συνέχιζε ὁ γέροντας: «Τί ἀνάγκες ἔχει ἄραγε ὁ ἄνθρωπος;». Ἀπαντοῦσε: «Τὴν ψυχική του γαλήνη, τὴν πνευματικὴ καὶ σωματική του ὑγεία, τὴν καρδιακὴ ἀνάπαυση, τὴν παραδείσια ἠρεμία, ποὺ μόνο ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς δύναται νὰ προσφέρει πάντοτε στοὺς ἔχοντες ὀρθόδοξο φιλότιμο». Ἐπίσης τόνιζε, «χρειαζόμαστε λίγο καθαρὸ ἀέρα, λίγο καθαρὸ νερὸ καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ποὺ ὁ Ἀγαθὸς Τριαδικὸς Θεὸς ἁπλόχερα δίδει μέσα ἀπὸ τὴν δημιουργία Του καὶ ποὺ τὰ ὄργανα τῆς ἀντίχριστης Νέας Ἐποχῆς προσπαθοῦν μὲ μανία καθημερινῶς ἐδῶ καὶ τώρα νὰ μολύνουν, νὰ ἀφανίσουν, νὰ καταστρέψουν. Ἐν τούτοις ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς καὶ θὰ τοὺς ξεσκεπάσει, μὲ ἕνα δὲ  φύσημα θὰ σκουπίσει καὶ θὰ ἐκδιώξει τὸ σύστημα αὐτὸ τὸ σάπιο τοῦ ἀντιχρίστου».

      Αὐτὴ τὴν ὥρα χρειάζεται ἐγρήγορση. Τὰ ρήματα τοῦ Κυρίου ¨μάθετε¨, ¨βλέπετε¨, ¨γρηγορεῖτε¨, εἶναι ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἐπίκαιρα στὶς ἡμέρες μας ποὺ εἶναι ὄντως πονηρές. Ἡ διηρημένη βασιλεία τοῦ ἀντιχρίστου βρίσκεται στὸ ἀποκορύφωμα τῆς συγχύσεως καὶ διενέξεως. Ἡ Ἑλλάδα μας αὐτὴ τὴν ὥρα κεῖται στὴν μέση αὐτῆς τῆς ἀντίχριστης πολεμικῆς καὶ σ’ αὐτὴν τὴν δίνη ποὺ βρισκόμαστε χρειάζεται ἀληθινὴ ἐν Χριστῷ μετάνοια, ὁμολογία πίστεως, ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια του Χριστοῦ καὶ τότε, μόνον τότε, ἡ ζύμη, δηλαδὴ τὸ Ὀρθόδοξο Ποίμνιο, θὰ ζυμώσει ὅλο τὸ φύραμα καὶ «μετὰ τὴν μπόρα τὴν δαιμονική, ἡ Ὀρθοδοξία θὰ θριαμβεύσει».

 

      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

      Ὅταν λένε ὅτι ἀπὸ τὴ στάση τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μπορεῖ νὰ ἐπηρεασθεῖ ἡ παγκόσμια οἰκονομία καὶ ἡ παγκόσμια ἰσορροπία, αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. Προσοχὴ ὅμως!!! Ὄχι ἐξαιτίας τῆς χρηματοπιστωτικῆς κινήσεως τῶν κεφαλαίων, διότι αὐτὸ εἶναι ἀνόητο καὶ γελοῖο.

      Αὐτό πού τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ εὑρίσκεται ἡ Ἑλλαδίτσα μας ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Εὐρὼ ἢ τοῦ Δολλαρίου, ὥστε νὰ μὴν δύναται νὰ καθορίζει τὰ τοῦ οἴκου της, ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα, ὡς ἡ κοιτίδα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ παραδόσεως, ἀποτελεῖ τὸ Φῶς τοῦ κόσμου καὶ τὴν Ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως· ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση  ποὺ φέρει στοὺς ὤμους της, δηλαδὴ τῶν Ἁγίων, τῶν ἡρώων καὶ τῶν εὐεργετῶν, ὅπως καὶ ὁ φυσικός της πλοῦτος, εἶναι ἀτομικὴ βόμβα πολλῶν μεγατόνων στὰ θεμέλια τοῦ σκοταδισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς ἐπερχομένης δικτατορίας τοῦ ἀντιχρίστου!!!

       Αὐτὸ φοβοῦνται οἱ Νεοεποχῖτες καὶ ἐνδιαφέρονται «δῆθεν» γιά τό ἐὰν θὰ μείνουμε στὸ Εὐρὼ ἢ στὸ Δολλάριο· δηλαδὴ φοβοῦνται τὸν Μοναδικό μας Ὀρθόδοξο Πνευματικὸ Θησαυρὸ, ποὺ ἂν μεταλαμπαδευθεῖ στὸν κόσμο καὶ ἡ Ὀρθοδοξία συνεχίσει νὰ δίνει μάρτυρες τῆς πίστεως καὶ μάλιστα τοὺς μεγαλυτέρους ὅλων τῶν ἐποχῶν[2], τότε οἱ ἄθεοι ἀρνητὲς τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ σταυρωτές Του ποὺ Τὸν συκοφαντοῦν ἕως σήμερα, θὰ χάσουν ὁριστικὰ τὸ παιχνίδι τῆς παγκόσμιας ἐκμεταλλεύσεως καὶ ἐπικυριαρχίας τους, καὶ αὐτὸ θὰ γίνει σύμφωνα μὲ τὸ ἀψευδὲς στόμα τοῦ Χριστοῦ.

      Ἀλίμονο καὶ τρισαλίμονο σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ ἐπιμείνουν νὰ συμπεριφέρονται ὡς ἄχριστοι, χωρὶς δηλαδὴ νὰ καθοδηγοῦνται καὶ νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ Φῶς καὶ τὴν γνώση τοῦ Χριστοῦ  καὶ τῶν λεγομένων Του, γιατί τότε θὰ βρεθοῦν χωρὶς πνευματικὰ ἐφόδια μέσα σ’ αὐτὴ τὴν δίνη καὶ τὴν ἀντιπαλότητα τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων ποὺ συναγωνίζονται ποιὸς θὰ προσφέρει γῆ καὶ ὕδωρ στὸν ἐπερχόμενο δικτάτορα ἀντίχριστο καὶ ψευτομεσσία.

      Τότε ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καὶ ὁ δυσώνυμος ἀριθμὸς «666» δὲν θὰ τοὺς ἀγγίζει, θὰ φασκιώνονται ἀπὸ τοὺς λαοπλάνους ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι αὐτὴ ἡ φοβερὴ πλάνη καὶ ἄρνηση δὲν εἶναι τίποτε, ἀρκεῖ νὰ ἔχεις τὸν Χριστὸ μέσα σου. Ὤ, τῆς πτώσεως καὶ τῆς βλασφημίας!!! Καὶ νὰ ἔρχονται ἔτσι σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν λόγο τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ τῶν Ἁγίων πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τελευταῖο τὸν πατέρα Παΐσιο, ποὺ καταδικάζει ἔντονα αὐτὴ τὴν ἀπάτη στὸ σημείωμά του ποὺ ἄφησε παρακαταθήκη σὲ ὅλους μας, ἤτοι τὰ «Σημεῖα τῶν Καιρῶν».

      Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος, Ἐσὺ εἶσαι ἡ Ἐλπίδα μας ποὺ δὲν πεθαίνει ποτὲ καὶ σὲ Ἐσένα ἀνήκει ἡ Βασιλεία, ἡ Δύναμις καὶ τὸ Κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

 

 

[1] Μετὰ τὴν ττα τοῦ Ναπολέοντος στὸ Βατερλώ τὸ 1815, ὁ Τραπεζίτης Nathan Rothschild στὸ Λονδίνο, ἀποκρύπτοντας τὴν εἴδηση τῆς νίκης τῶν Συμμάχων ἐναντίον τοῦ Ναπολέοντος, γιὰ τὴν ὁποία εἶχε πληροφορηθεῖ μέσω τοῦ ἰδιωτικοῦ του συστήματος ταχυδρομικῶν περιστεριῶν, ἔριξε τὸ Χρηματιστήριο τοῦ Λονδίνου διαδίδοντας ὅτι ὁ Ναπολέων εἶχε νικήσει!!!! Ὁ μόνος ποὺ ἀγόραζε ἐκείνη τὴν ἡμέρα στὸ Χρηματιστήριο ἦταν ὃ Rothschild, ὅλοι οἱ ἄλλοι εἴχανε πανικοβληθεῖ καὶ πουλοῦσαν!!! Στὸ τέλος τῆς ἡμέρας οἱ Rothschild εἶχαν γίνει ἰδιοκτῆτες τῆς Τράπεζας τῆς Ἀγγλίας, καὶ ἑκατοντάδων ἄλλων ἐπιχειρήσεων γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμὶ!!! Τὸ 1913 πληρώνοντας διεφθαρμένους Ἀμερικανοὺς Πολιτικοὺς, ὅπως ὁ νεοεκλεγείς τότε μὲ τὴν ὑποστήριξή τους Thomas Woodrow Wilson καταφέρανε καὶ ἱδρύσανε τὴν FED!!! Στὶς 23 Δεκεμβρίου τοῦ 1913, ἡμέρα ποὺ τὰ περισσότερα μέλη τοῦ Κογκρέσου ἀπουσιάζανε λόγω Χριστουγέννων, ψηφίστηκε ὁ νόμος καὶ ὑπεγράφη ἀπὸ τὸν Wilson, δίδοντας ἔτσι τὴν ἀποκλειστικὴ ἔκδοση τοῦ Δολλαρίου στοὺς Rothschild καὶ τὴν παρέα τους!!! Ἔκτοτε δανείζουν τὸ Δολλάριο στὴν Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση τῆς Ἀμερικῆς, καὶ ἡ κυβέρνηση πληρώνει σὲ αὐτοὺς τοὺς τόκους μὲ τὰ χρήματα ἀπὸ τοὺς φόρους εἰσοδήματος ποὺ εἰσπράττει ἀπὸ τὸν λαό!!! Φόροι εἰσοδήματος μέχρι τότε δὲν ὑπῆρχαν στὴν Ἀμερικὴ καὶ θεσπίστηκαν τότε γιὰ πρώτη φορά, φυσικά… καθόλου τυχαῖα!!! Ἡ Ἀμερικανικὴ χώρα τῶν ΗΠΑ εἶναι καταχρεωμένη χάριν αὐτοῦ τοῦ αἰσχροῦ τραπεζικοῦ συστήματος ποὺ ὁ Πρόεδρος Kennedy τὸ ἀπεκάλεσε, ¨Μία μονολιθικὴ καὶ ἀνελέητη συνομωσία ποὺ βασίζεται σὲ κρυφὲς δραστηριότητες γιὰ νὰ ἐπεκτείνει τὸ πεδίο ἐπιρροῆς της¨!!!!

 

 

2          Ἐκεῖνος πλανεμένος καὶ μάταιος, ἀντίχριστος, θὰ ταλαιπωρήσει ὑπερβολικὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς του μέχρι τὴν τελευταία τους ἀναπνοὴ μὲ θλίψεις καὶ φοβερὲς τιμωρίες. Ὅποιος δὲν πλανηθεῖ καὶ δὲν πιστέψει σαὐτόν, θἀναδειχθεῖ ἐκλεκτὸς καὶ ἄξιος φίλος τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι βεβαίως οἱ ἅγιοι εἶναι μακάριοι. Τρισμακάριοι ὅμως θὰ εἶναι ὅσοι μαρτυρήσουν τὴν ἐποχὴ τοῦ ἀντιχρίστου. Θὰ τοὺς περιμένει παντοτεινὰ ὑπερβολικὴ δόξα καὶ ἀγαλλίασις. (Πηγή: βίοςτοῦὁσίουἈνδρέουτοῦδιὰΧριστὸνσαλοῦ, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)

Θὰ εἶναι Ἀντίχριστος σκληρὸς καὶ ἄσπλαχνος, ὅλους θὰ τοὺς καταστρέφει καὶ ἰδιαίτερα θὰ πολεµήσει τοὺς Χριστιανοὺς (ΚύριλλοςἹεροσολύµων).

Θὰ ἀποστείλει στὰ βουνά, στὶς σπηλιὲς καὶ στὶς τρύπες τῆς γῆς τοὺς δαίµονές του γιὰ νὰ βροῦν αὐτοὺς ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ πάρουν τὴ σφραγίδα καὶ κρύφτηκαν καὶ εὐθὺς θὰ τοὺς συλλάβουν καὶ θὰ τοὺς ρίξουν στὴ φυλακὴ . Ἂν θέλουν νὰ σφραγισθοῦν ἔχει καλῶς· ἂν ὄµως δὲ θελήσουν, θὰ βασανιστοῦν µἒ πρωτόγνωρα καὶ φοβερὰ βασανιστήρια, ποὺ µὄνο στὸ ἀκουσµά τους κανείς, τροµάζει καὶ τρέµει. Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ νικήσουν τότε τὸν Ἀντίχριστο θα’ ναι µακάριοι· αὐτοὶ µάλιστα θὰ τιµηθοῦν περισσότερο καὶ ἀπὸ τοὺς µεγάλους Ἁγίους Μάρτυρες. Ἐπειδή, οἱ παλιοὶ Μάρτυρες κέρδισαν αὐτοὺς ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὸ διάβολο, ἐνῶ οἱ ἔσχατοι Μάρτυρες θὰ νικήσουν τὸν ἴδιο τὸν Ἀντίχριστο (Ἅγιος Ἰππόλυτος Ρώµης).

Ὅσοι πιστοὶ χριστιανοὶ βρεθοῦν ἐκείνη τὴν ἐποχή, θὰ κλαῖνε καὶ θὰ θρηνοῦν µέ µεγάλους στεναγµοὺς πρὸς τὸν Ἅγιο Θεὸ γιὰ νὰ γλιτώσουν ἀπ’ τὸν Δράκοντα. Βίαια θὰ καταφεύγουν στὶς ἐρήµους καὶ θὰ προσπαθοῦν νὰ κρυφτοῦν στὰ βουνὰ καὶ στὰ σπήλαια γεµάτοι ἀπὸ φόβο. Ἀφοῦ θά  ρίχνουν στάχτη καὶ χῶµα στὰ κεφάλια τους, θὰ ἱκετεύουν τὸν Κύριο συνέχεια δείχνοντας µεγάλη ταπείνωση. Καὶ ὁ Ἅγιος Θεὸς µέ τὴ χάρη Του θὰ τοὺς ὁδηγήσει σὲ ὁρισµένα µέρη καὶ αὐτοὶ θὰ µπορέσουν νὰ σωθοῦν κρυµµένοι στὶς σπηλιές, χωρὶς νὰ βλέπουν τὰ θαύµατα καὶ τὶς φοβερὲς πράξεις τοῦ Ἀντιχρίστου (Ὅσιος Ἐφραὶµ ὁ Σύρος). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα