Το Ανέσπερο Φως του Χριστού και το «Ανήλιαγο Σκοτάδι» του Αθεισμού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 20η Μαΐου 2019

   

    Τὸ ὑπέρτατο γεγονὸς τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως κατ’ ἐπανάληψιν ἔχουμε τονίσει, εἶναι ἡ «ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων». Τὸ γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο, σύμφωνα μὲ τὸν ὑμνογράφο, εὐφραίνονται οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγάλλεται ἡ γῆ, πανηγυρίζει δὲ ὅλος ὁ ὀρατὸς καὶ ὁ ἀόρατος κόσμος. Τὸ ἀναστάσιμο καὶ ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ ἔχει πληρώσει τὰ πάντα, τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν γῆ καὶ τὰ καταχθόνια. Γι’ αυτὸ λοιπὸν καὶ ἐμεῖς δοξάζομε καὶ ὑμνοῦμε ἀκατάπαυστα τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου καὶ αὐτουργὸ τῆς σωτηρίας μας, τὸν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, μὲ ἐπινίκιους πασχάλιους ὕμνους, ποὺ δονοῦν τὰ σύμπαντα καὶ τὶς καρδιές μας καὶ διαλαλοῦν τὸν θρίαμβο τῆς ἀφάτου δυνάμεως καὶ φιλανθρωπίας του.

    Ὡστόσο δὲν χαίρονται ὅλοι τὴν ἁγία αὐτὴν ἡμέρα. Ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ μένουν ἀμέτοχοι καὶ ξένοι τῆς χαρᾶς καὶ τοῦ Φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως. Εἶναι οἱ λογῆς ἄθεοι, οἱ ἀρνητὲς τοῦ Χριστοῦ, οἱ χριστιανομάχοι, οἱ αἰρετικοὶ καὶ ἀλλόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι, ὄχι ἁπλὰ μένουν ἀμέτοχοι ἀπὸ τὸ Φῶς καὶ τὴν Χάρη τοῦ Ἀναστάντος, ἀλλὰ λυποῦνται καὶ ὠρύρονται, προσπαθώντας ἀνεπιτυχῶς νὰ ἀμαυρώσουν τὸ κοσμοσωτήριο αὐτὸ γεγονὸς τῶν γεγονότων. Ἐκφέρουν ἕνα πρωτοφανὲς μίσος γιὰ τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου καὶ Νικητὴ καὶ τοῦ δικοῦ τους θανάτου, καταφεύγοντας σὲ φθηνές, χιλιοειπωμένες καταφορές, τὶς ὁποῖες ἀναμασοῦν κάθε χρόνο, μιμούμενοι ἔτσι τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι διέδωσαν στὸν λαὸ ὅτι δῆθεν ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε, ἀλλ’ ὅτι οἱ μαθητές του ἔκλεψαν τὸ νεκρὸ σῶμα του. Ἰδιαίτερα τοὺς ἐνοχλεῖ καὶ τοὺς ἐκνευρίζει τὸ γεγονὸς τῆς θαυματουργικῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀπὸ τὸν Πανάγιο καὶ ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μας κάθε χρόνο τὸ Μέγα Σάββατο καὶ τῆς μεταφορᾶς του ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ στὴν Ἑλλάδα καὶ σ’ ὅλο τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο μὲ κυβερνητικὸ ἀεροσκάφος καὶ μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους. Γι’ αυτὸ καὶ προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα, μὲ ἄρθρα καὶ δημοσιεύσεις νὰ μᾶς «διαφωτίσουν» ὅτι τὸ «ἅγιο Φῶς» δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ ἀπάτη, διότι δῆθεν ἡ θαυματουργικὴ ἁφή του ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη γίνεται μὲ τεχνητὰ μέσα, (ἀναπτήρα), καὶ ἐπομένως εἶναι ἕνα «τέχνασμα τῶν παπάδων» γιὰ νὰ «τὰ οἰκονομοῦν».Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς «διαφωτιστὲς» καὶ «σωτῆρες» μας ἀπὸ τὴν «ἀγυρτεία τῶν παπάδων» ἦταν φέτος καὶ ὁ δικηγόρος κ. Θάνος Καρατσιώλης. Τὸ «διαφωτιστικό» του ἄρθρο εἶχε τίτλο: «Ἅγιο Φῶς Ἀνέσπερο, ἤ σκοτάδι ἀνήλιαγο;» στὸ Ἰστολόγιο thessnews. Γράφει: «Μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους ἔρχεται στὴν χώρα μας κάθε χρόνο τὸ Ἅγιον Φῶς τὸ Μεγάλο Σάββατο ἀπευθείας ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, μὲ τὸ κυβερνητικό ἀεροσκάφος φυσικὰ καὶ μετὰ διαμοιράζεται ἀεροπορικῶς καὶ ὁδικῶς σὲ ὅλη τὴν χώρα γιὰ νὰ φωτίσει τοὺς πιστούς… Τώρα στὰ σοβαρὰ πιστεύετε, ὅτι ὑπάρχει ἅγιο φῶς ποὺ ἀνάβει μάλιστα μόνο του καὶ δὲν καίει καὶ γιὰ δύο λεπτὰ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ πρωτοανάβει, ἤ σᾶς ἀρέσουν τὰ παράλογα μυθεύματα ἔτσι γιὰ νὰ νιώθετε ἀσφαλέστεροι καὶ γιὰ νὰ τρέφετε ἐλπίδες γιὰ μετὰ θάνατον αἰώνια ζωή; Τὸ ἅγιο φῶς τὸ ἀνάβει μὲ σπίρτο ἤ τσακμάκι κάθε χρόνο ὁ σκευοφύλακας τοῦ Παναγίου Τάφου ἀπὸ τὴν πίσω πλευρὰ καὶ μάλιστα ὑπάρχουν μαρτυρίες τῶν ἴδιων τῶν ἀνθρώπων τοῦ Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖο πατριαρχεῖο δὲν ἀναφέρει πουθενά, πλέον, σκοπίμως καὶ τεχνηέντως, ὅτι ἀνάβει ἀπὸ μόνο του τὸ ἅγιο φῶς ἀλλὰ διατείνεται, πὼς πρόκειται γιὰ μιὰ θρησκευτικὴ τελετὴ μετατροπῆς τοῦ ἁπλοῦ φωτός σὲ ἅγιο, ὅπως συμβαίνει π.χ. καὶ μὲ τὸν ἁγιασμό…». Μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ἔχουμε ἀσχοληθεῖ σὲ παλαιότερες δημοσιεύσεις μας, θεωροῦμε ὅμως ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐπανέλθουμε καὶ νὰ τονίσουμε κάποιες βασικὲς ἀλήθειες, πρὸς οἰκοδομὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Κατ’ ἀρχὴν θὰ θέλαμε νὰ ρωτήσουμε τὸν ἀρθρογράφο: Πῶς εἶναι τόσο σίγουρος ὅτι ὁ Πατριάρχης ἀνάβει τὴν λαμπάδα του ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη κανδήλα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου μὲ σπίρτο ἤ τσακμάκι τοῦ σκευοφύλακα τοῦ Παναγίου Τάφου; Παρέστη κάποια στιγμὴ καὶ εἶδε ὡς αὐτόπτης μάρτυς, τὸν τρόπο ἀφῆς; Μπορεῖ νὰ μᾶς ἀποδείξει μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ), τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀνάβει κρυφὰ μὲ ἀναπτήρα τὴν κανδήλα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου; Ἀσφαλῶς ὄχι, διότι ὁ Πατριάρχης εἰσέρχεται στὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο μόνος, ἀφοῦ τὸν ψάχνουν οἱ ἰσραηλινὲς ἀστυνομικὲς ἀρχές, ὅτι δὲν ἔχει ἐπάνω του κάποιο σύνεργο ἁφῆς, (σπίρτα, ἀναπτήρα κ.λ.π.). Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες, τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ οἱ ἰσραηλινὲς ἀρχὲς ψάχνουν τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ σβήνουν καὶ ἀφαιροῦν κάθε πηγὴ φωτιᾶς καὶ ἀφοῦ σφραγίσουν μὲ κερὶ καὶ μὲ τὶς σφραγίδες τοῦ Πατριαρχείου τὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο, τὸ φρουροῦν, μέχρι τὸ μεσημέρι τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τὴν ὥρα τῆς τελετῆς. Αὐτὸ εἶναι μιὰ σοβαρὴ ἔνδειξη ὅτι ἡ ἁφὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι προϊὸν ἀπάτης, διότι ἄν ὑπῆρχε ἔστω καὶ ἡ παραμικρὰ ἔδειξις ἀπάτης, οἱ ἀλλόθρησκες ἰσραηλινὲς ἀρχὲς ἀσφαλείας θὰ τὴν κατήγγειλαν. Μέχρι σήμερα ὅμως ποτὲ δὲν εἴχαμε κάποια καταγγελία. Ἐπίσης κάτι ἄλλο πολὺ σημαντικό: Πάμπολλες μαρτυρίες αὐτοπτῶν προσκυνητῶν βεβαιώνουν ὅτι τὸ Ἅγιο Φῶς τὴν ὥρα τῆς τελετῆς πλανᾶται στὸν πανίερο ναὸ τῆς Ἀναστάσεως σὰν «πύρινες μπάλες φωτός». Ἔχουμε μάλιστα ὑπ’ ὄψη μας καὶ σχετικὸ βίντεο, ποὺ τὸ εἴδαμε ἰδίοις ὄμμασι καὶ μποροῦμε νὰ τὸ βεβαιώσουμε. Ἄλλη θαυμαστὴ μαρτυρία εἶναι ὅτι τὰ σβησμένα καντήλια ἀνάβουν μόνα τους καὶ τὸ σπουδαιότερο: τὸ Ἅγιον Φῶς τὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας δὲν ἔχει τὶς ἰδιότητες τοῦ φυσικοῦ φωτός, διότι δὲν καίει!

Ὑπάρχει καὶ ἕνα ἀκόμη ἰσχυρὸ τεκμήριο ἱστορικό. Στὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως,ὑπάρχει μιὰ κολώνα ἀνεξήγητα σχισμένη. Σύμφωνα μὲ ἱστορικὴ μαρτυρία, τὸν 16ο αἰῶνα, καὶ συγκεκριμένα τὸ 1580, οἱ αἰρετικοὶ Ἀρμένιοι δωροδόκησαν τὶς ὀθωμανικὲς ἀρχὲς γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ ἄδεια νὰ μπῆ στὸ κουβούκλιο ἀντὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου ὁ Ἀρμένιος, γιὰ νὰ τελέσει αὐτὸς ἀντὶ ἐκείνου, τὴν τελετὴ ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Πράγματι οἱ Ὀθωμανοὶ ἔδωσαν τὴν ἄδεια, ὁπότε ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης στεκόταν ἀπ’ ἔξω ἀκουμπισμένος στὴν συγκεκριμένη κολώνα προσευχόμενος. Τότε ἔγινε ἕνα συγκλονιστικὸ θαῦμα. Ἡ κολώνα ξαφνικὰ σχίστηκε καὶ ἀπὸ τὴν σχισμὴ βγῆκε φωτιά, ποὺ ἄναψε τὴν λαμπάδα τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου, ἐνῶ ὁ Ἀρμένιος ματαίως προσπαθοῦσε νὰ ἀνάψει τὴν λαμπάδα του. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τὸ βεβαίωσε Τοῦρκος Ἐμίρης, ὀνόματι Τούνουμ, ὁ ὁποῖος εἶδε τὸ θαῦμα καὶ πίστεψε στὸν Χριστὸ καὶ ἐπισφράγισε τὴν πίστη του μὲ τὸ μαρτύριό του. Τὸν σκότωσαν οἱ ὁμόπιστοί του γιὰ τὴν ὁμολογία του. Τὸ καταλυτικὸ ὅμως γεγονὸς καὶ ἐρώτημα ποὺ δυστυχῶς ὁ ἀρθογράφος δὲν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του εἶναι γιατί οἱ ἰσραηλινὲς Ἀρχές, ποὺ δὲν φημίζονται διὰ τὸν φιλοχριστιανισμό τους, ἀνέχονται μιὰ «ἀπάτη», ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν Ἀνάσταση Ἐκείνου, τὸν ὁποῖον αὐτοὶ ἀνασταυρώνουν καθημερινῶς μὲ τὸ Ταλμοὺδ καὶ τὴν Καμπαλά;

Ὑπάρχει καὶ μία ἀκόμη πολὺ σημαντικὴ μαρτυρία τὴν ὁποία ἀξίζει νὰ προσθέσουμε, εἰς ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρῳ. Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸν Μάρτιο τοῦ 2017 στὴν Ἱερουσαλὴμ παραδόθηκε ἀπὸ τὴν διεπιστημονικὴ ὁμάδα τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου τὸ συντηρημένο καὶ ἀποκαταστημένο ἀπὸ τὴν φθορὰ τοῦ χρόνου Ἱερὸ Κουβούκλιο τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας ποὺ ἀνέλαβε τὸ γιγαντιαῖο αὐτὸ ἔργο ἦταν ἡ καθηγήτρια τῆς Σχολῆς Χημικῶν Μηχανικῶν κ. Ἀντωνία Μοροπούλου μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ πενήντα ἄλλων κορυφαίων ἐπιστημόνων καὶ εἰδικευμένων τεχνικῶν. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδος δήλωσε ὅτι, «αὐτὸ ποὺ μᾶς συγκλόνισε ὅλους εἶναι ὅτι ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνας Τάφος Ζωντανός. Ἐκπέμπει τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς ἐλπίδας καὶ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐπηρέασε καὶ μπορέσαμε καὶ δουλέψαμε». Ἀπεκάλυψε δὲ ἐπὶ πλέον ὅτι, τὴν ὥρα ποὺ ἀνοίχτηκε ὁ Τάφος τὰ laptops ποὺ ἀπὸ  <<ἀφέλεια>> ὅπως εἶπε, κάποιοι τεχνικοὶ εἶχαν ἀφήσει πάνω στὴν πλάκα, σταμάτησαν νὰ λειτουργοῦν μαζὶ μὲ τὰ ραντὰρ ποὺ ἔκαναν μετρήσεις καὶ χρειάστηκε νὰ περάσουν δύο ὧρες μέχρι νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ ἄλλα γιὰ νὰ συνεχιστοῦν οἱ ἀπαραίτητες μετρήσεις. «Εἴχαμε τὴν αἴσθηση, εἶπε, ὅτι ἐκείνη τὴν ὥρα ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, γονάτισαν μπροστὰ στὸν Τάφο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»,καθὼς ὑπῆρχε ζωντανὴ «in real time» ἡ μετάδοση τοῦ γεγονότος ἀπὸ τὸ National Geographic.

Παρὰ κάτω γράφει: «Εἶναι ἐντελῶς ἀστεῖο, ὀπισθοδρομικό, μεσαιωνικό, σκοταδιστικὸ καὶ ἐντέλει ἀπαράδεκτο νὰ ἀπολαμβάνει τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους μιὰ ἁπλὴ φλόγα, ποὺ ἀνάβει μὲ ἀναπτήρα, ἐπειδὴ ὑπάρχουν κάποιοι ἀθῶοι καὶ ἀφελεῖς, ποὺ πιστεύουν σὲ δεισιδαιμονίες καὶ σύγχρονα ψευτοθαύματα, γιατὶ ἔχουν ὑποστεῖ βαθειὰ θρησκευτικὴ πλύση ἐγκεφάλου παιδιόθεν, ὥστε, μέσῳ τοῦ φόβου γιὰ τὸν θάνατο καὶ τὸ ἄγνωστο τῆς μετὰ θάνατον ὕπαρξης ἤ ἀνυπαρξίας, τοῦ ἐμποτισμοῦ τύψεων, ἐνοχῶν καὶ ἀνασφαλειῶν (πολὺ ἁπλὴ ψυχολογικὴ τακτικὴ ποὺ τὴν γνωρίζει ἀκόμη καὶ πρωτοετὴς τοῦ τμήματος ψυχολογίας) νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν καθόλου (γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀπενεργοποιοῦν) τὸ μόνο ἀσφαλὲς ὅπλο ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός, τὴν λογική τους…». Μήπως καὶ οἱ παραπάνω μνημονευθέντες ἐπιστήμονες εἶναι «ὀπισθοδρομικοί, μεσαιωνικοὶ καὶ σκοταδιστὲς» καὶ ἐν πάσει περιπτώσει «ἔχουν ὑποστεῖ βαθειὰ θρησκευτικὴ πλύση ἐγκεφάλου» μὲ τὴν συγκλονιστικὴ μαρτυρία ποὺ μᾶς δίδουν γιὰ τὸν πανάγιο τάφο τοῦ Χριστοῦ μας; Μακάρι ὁ  ἀρθρογράφος νὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει ὀρθὰ καὶ ἀπροκατάληπτα τὴν λογική του καὶ ἐλεύθερος ἀπὸ παρωπίδες καὶ ἀφελεῖς ἰδεοληψίες νὰ διαπιστώσει ἐπὶ τέλους καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ, αὐτὸ ποὺ διαπιστώνουν καὶ ἀποδέχονται, χρησιμοποιώντας ὅμως ὀρθὰ καὶ ἀπροκατάληπτα τὴν λογική τους, ἑκατομμύρια συνάνθρωποί του, (μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους), σ’ ὅλο τὸν πλανήτη.

Μετὰ τὸ κλείσιμο τοῦ ἄρθρο του, θέλησε νὰ δώσει, ὡς ὑστερόγραφο, κάποιες ἀκόμη συμβουλὲς σὲ μᾶς τοὺς «δυστυχισμένους» Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν «ἀτυχία» νὰ «πιστεύουν σὲ δεισιδαιμονίες καὶ σύγχρονα ψευτοθαύματα», Γράφει: «Μὴν εἶστε πρόβατα, κουτοί, ἐλαφρόμυαλοι, ἐλαφροΐσκιωτοι, θρησκόληπτοι, φοβικοὶ καὶ δεισιδαίμονες οὔτε νὰ θρέφετε φροῦδες ἐλπίδες γιὰ βελτίωση τῆς ζωῆς σας μέσῳ τῆς πίστης στὸν Θεὸ ἤ ἀκόμη χειρότερα, μὴν πιστεύετε ὅτι θὰ ζήσετε μετὰ θάνατον ἄν νηστεύετε, πηγαίνετε στὴν ἐκκλησία καὶ τηρεῖτε πιστὰ ὅλα τὰ μυστήρια καὶ τὶς 10 ἐντολές…Νὰ πιστεύετε μόνο στὴν λογικὴ καὶ στὶς ἴδιες δυνάμεις, τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐξασκεῖτε ἀνελλιπῶς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, σωματικὰ καὶ πνευματικά, ὥστε νὰ βελτιώνετε τὴν ζωή σας, γιατὶ μπροστὰ πηγαίνουν μόνο ὅσοι κοπιάζουν καὶ ἔχουν καὶ λίγη τύχη, ἄσχετα ἄν εἶναι καλοὶ καὶ πιστοὶ χριστιανοὶ ἤ ὄχι…Νὰ πιστεύετε, ἐπίσης, στὴν δύναμη τοῦ χρήματος, γιατὶ σὲ αὐτὴν πιστεύουν καὶ οἱ παππάδες ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου (ἁπλᾶ δὲν σᾶς τὸ λένε γιὰ εὐνόητους λόγους), καθὼς ὅλα γι’ αὐτὸ γίνονται καὶ εἶναι κάτι τὸ ἀπόλυτα λογικό, ἀφοῦ χρῆμα σημαίνει ζωὴ καὶ εὐλογία μὲ χαρὲς καὶ δυνατότητες!»!!!Δὲν θὰ σχολιάσουμε τὶς «ἐγκάρδιες συμβουλὲς» τοῦ ἀρθρογράφου, διότι ἁπλούστατα, δὲν χρειάζονται σχολιασμό. Εἶναι τόσο σαφὲς τὸ πνευματικὸ σκοτάδι τῆς ψυχῆς καὶ οἱ ἰδεοληψίες του, ὥστε ἀπὸ μόνες τους καταδεικνύουν τὴν ἄβυσσο τῆς ψυχῆς του. Τὴν τρομακτικὴ κενότητα καὶ δυστυχῶς τὸ ἐμφανὲς μίσος του κατὰ τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο ἔχει ἀπορρίψει ἀπὸ τὴν  ζωή του, τοποθετῶντας στὴν θέση του τὸ χρῆμα, στὴν δύναμη τοῦ ὁποίου καὶ μόνον πιστεύει.

Κλείνοντας θὰ θέλαμε νὰ παρακαλέσουμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, νὰ τοποθετηθεῖ μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια στὸ συνταρακτικὸ γεγονὸς τῆς ἁφῆς τοῦ ἁγίου Φωτός. Νὰ διακηρύξει ὅτι ἡ ἁφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς εἶναι ἕνα ἀδιαμφισβήτητο ὑπερφυσικὸ γεγονός, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποστομώνονται ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀφελῆ ἐπιχειρήματα προσπαθοῦν νὰ τὸ ἀμφισβητήσουν. Καὶ τοῦτο διότι κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὅπου γίνεται ἡ τελετὴ τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, (καὶ ὄχι μόνον), ὀργιάζουν οἱ διαμάχες μεταξὺ ἀθέων, αἰρετικῶν καὶ πιστῶν γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἁφῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς μεταφορᾶς του ἀεροπορικῶς στὴν πατρίδα μας. Ἡ προσωπικὴ μαρτυρία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ἔχει μία ἀσύγκριτα μεγαλύτερη βαρύτητα ἀπὸ τὶς διάφορες ἄλλες μαρτυρίες σχετικὰ μὲ τὸ θαῦμα αὐτό.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἰρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα