Τὰ Βαθύτερα Αἴτια τοῦ Σύγχρονου Παγκοσμίου Μεταναστευτικοῦ Προβλήματος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 11η Νοεμβρίου 2019

 

    Εἶναι ἀπόλυτα ξεκαθαρισμένο πώς, ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, ὑλοποιεῖ στὶς τραγικὲς ἡμέρες μας,μὲ κάθε λεπτομέρεια, τὸ κοσμοκρατορικό της σχέδιο ποὺ εἶναι, ἡ προώθηση ἐφιαλτικῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης, ποὺ θὰ στρώσει τὸ χαλὶ γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸς ὁ στόχος, πρέπει νὰ ἐκλείψουν ὅλες οἱ πολιτισμικὲς ἰδιαιτερότητες τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖες ἀνθίστανται στὴν ἰσοπέδωση καὶ ὁμογενοποίηση τῶν τοπικῶν παραδόσεων καὶ τῶν πολιτισμῶν καὶ ἀποτελοῦν σοβαρὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν σκοτεινῶν σκοπῶν τῶν σχεδιαστῶν της. Ἕνα πλῆρες καὶ ὀργανωμένο σχέδιο παγκοσμίων διαστάσεων βρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη ἤδη, ἐδῶ καὶ πολλές δεκαετίες. Γιὰ τὴν ὑλοποίησή του σπαταλῶνται ἀμύθητα ποσά, τὰ ὁποῖα διοχετεύονται μέσῳ διαφόρων ἀνεξέλεγκτων Μ.Κ.Ο.(Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων), ἐνῶ παράλληλα μὲ τὴν δύναμη τοῦ χρήματος, ἁλώνονται ἐθνικὲς κυβερνήσεις οἱ ὁποῖες μεταβάλλονται σὲ πειθήνια ὄργανα τῶν σχεδιαστῶν καὶ ἐξαναγκάζονται νὰ προωθοῦν τὰ σχέδιά τους.

   Τὰ σκοτεινὰ κέντρα τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ποὺ ἔχουν τὴν ἔδρα τους στὴν παγκόσμια ὑπερδύναμη πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, κατὰ ἕναν ἐξαίρετο τρόπο (σὲ σχέση μὲ ἄλλες χῶρες), ἔχουν στοχοποιήσει τὴν πατρίδα μας, ἀφ’ ἑνὸς μὲν λόγῳ τῆς γεωστρατηγικῆς της θέσεως καὶ τοῦ φυσικοῦ της πλούτου (φυσικὸ ἀέριο, πετρέλαια σὲ θαλάσσιες περιοχὲς κ.λ.π.), καὶ ἀφ’ ἑτέρου (καὶ κυρίως), λόγῳ τοῦ πνευματικοῦ της πλούτου, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Γνωρίζουν ὅτι ἡ ἰσχυρότερη ἀντίσταση στὴν ὑλοποίηση τῶν στόχων τους εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη, ὄχι μόνο διότι ἀποτελεῖ σήμερα τὴν κυρίαρχη ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ δύναμη ἑνότητος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ διότι ἀνέκαθεν,ἐδῶ καὶ εἴκοσι αἰῶνες, Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς συνδέθηκαν μεταξύ τους μὲ ἄρρηκτους δεσμοὺς στὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἔθνους μας.

   Ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἐργαλεῖα ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸν στόχο τους εἶναι, ἡ ἀλλοίωση τῆς δημογραφικῆς σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ τῶν λαῶν, τὴν ὁποία ἐπιτυγχάνουν μὲ τὴν δημιουργία μεταναστευτικῶν ῥοῶν μεγάλου ἀριθμοῦ προσφύγων ἤ παρανόμων οἰκονομικῶν μεταναστῶν σὲ χῶρες ὑψηλοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, ὅπως ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ Ἀμερική. Οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις στὴν Συρία τὰ τελευταῖα ὀκτὼ χρόνια ἀλλὰ καὶ οἱ δυσμενεῖς συνθῆκες διαβιώσεως σὲ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου, ὅπως τὸ Πακιστάν, τὸ Ἀφγανιστὰν κ.λ.π., ἔχουν ἐξαναγκάσει ἑκατομμύρια ἀνθρώπους νὰ μεταναστεύσουν πρὸς τὴν Εὐρώπη, εἴτε γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν δίνη τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων καὶ τῶν ἐμφυλίων σπαραγμῶν, εἴτε γιὰ τὴν ἀναζήτηση καλλίτερων συνθηκῶν ζωῆς. Μάλιστα, ὅπως ἔχει ἀποδειχτεῖ, οἱ σχεδιαστὲς, χρηματοδοτοῦν μέσῳ τῶν ΜΚΟ ἀφειδῶς τὴν μετανάστευση ἐξαθλιωμένων ἀνθρώπων (προσφύγων), ὅπως καὶ τυχοδιωκτῶν, (μεταναστῶν). Φρόντισαν δέ, μέσῳ διεθνῶν συνθηκῶν, νὰ ὑποχρεώνουν τὶς χῶρες εἰσβολῆς τους, νὰ τοὺς ὑποδέχονται καὶ νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν στέγασή τους, τὴν διατροφή τους, τὴν ἰατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴν ἀσφάλειά τους. Ὅταν κάποια χώρα ἀρνηθεῖ νὰ δεχτεῖ καὶ νὰ φροντίσει τοὺς μετανάστες, στιγματίζεται διεθνῶς καὶ σύρεται στὰ διεθνῆ δικαστήρια !

   Ἰδιαιτέρως στὴν πατρίδα μας, τὸ προσφυγικὸ – μεταναστευτικὸ ζήτημα, ἔχει πάρει τὰ τελευταῖα χρόνια ἐφιαλτικὲς διαστάσεις, ἐπειδὴ ἡ χώρα μας ἀποτελεῖ τὴν πρώτη πύλη εἰσόδου τῶν μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Μέση Ἀνατολὴ πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ ἐπομένως, δέχεται τὸ μεγαλύτερο βάρος τῶν προσφυγικῶν ῥοῶν. Ἡ κατάσταση στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου εἶναι ἐκρηκτικὴ καὶ μὴ διαχειρίσημη. Ἔχουν γεμίσει ἀπὸ πρόσφυγες καὶ μετανάστες, ὥστε σὲ πολλὲς περιπτώσεις νὰ ἐξισώνεται ὁ ἀριθμός τους μὲ τοὺς  Ἕλληνες κατοίκους.

   Μιὰ ἄλλη παράμετρος τοῦ θέματος εἶναι, ἡ συμπεριφορά τους στὴν χώρα μας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι στὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τους εἶναι μουσουλμάνοι, δὲν σέβονται οὔτε στὸ ἐλάχιστο τοὺς νόμους, τὶς τοπικὲς παραδόσεις, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἔχοντας διαποτιστεῖ ἀπὸ τὰ ὀλέθρια διδάγματα καὶ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Κορανίου τὸ ὁποῖο θεωρεῖ κάθε μὴ μουσουλμάνο ὡς «ἐχθρὸ τοῦ Ἀλλάχ» καὶ ἄρα ὑποψήφιο θῦμα πρὸς ἐξόντωση, συμπεριφέρονται ὡς κυρίαρχοι καὶ κατακτητές. Ἀπαιτοῦν τὴν ἀφαίρεση τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ δημόσιους χώρους καὶ ἀπὸ πρόσωπα μὲ τὰ ὁποῖα ἔρχονται σὲ ἐπαφή, βιαιοπραγοῦν, βιάζουν, δολοφονοῦν, προξενοῦν φθορὲς καὶ καταστροφὲς στὶς ὑποδομὲς φιλοξενίας τους,ἀλλὰ καὶ σὲ περιουσίες Ἑλλήνων πολιτῶν. Δὲν εἶναι λίγα τὰ ἐγκλήματα καὶ μάλιστα εἰδεχθῆ, τὰ ὁποῖα ἔχουν διαπράξει, (βλέπε βιασμὸς καὶ βαρύτατος τραυματισμὸς τῆς ἄτυχης Μυρτώς στὴν Πάρο, ἀπὸ Πακιστανὸ λαθρομετανάστη). Δὲν εἶναι μακριὰ ὁ καιρὸς ποὺ θὰ ζητᾶμε τὴν ἄδεια τῶν μουσουλμάνων, τί φαγητὸ θὰ μαγειρεύουμε στὸ σπίτι μας, πῶς θὰ ντυνόμαστε καὶ πῶς θὰ συμπεριφερόμαστε σ’ αὐτούς. Κι ἀκόμα δὲν εἶναι μακριὰ ἡ ἐποχή, ποὺ θὰ ζητᾶμε ἄδεια γιὰ νὰ κτυπήσει ἡ καμπάνα τῆς ἐνορίας μας γιὰ τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τὶς ὑπαίθριες λατρευτικές μας ἐκδηλώσεις.

   Παράλληλα,ἔχουν τὴν ἀπαίτηση νὰ ἐπιβάλουν τὴν δική τους κουλτούρα καὶ τὶς δικές τους παραδόσεις, διαμορφωμένες ἀπὸ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Ἰσλάμ: τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἄνδρα σὲ σχέση μὲ τὴν γυναίκα, ἡ ὁποία θεωρεῖται κτῆμα καὶ σκεῦος ἠδονῆς γιὰ κεῖνον. Τὴ «νομιμοποίηση» τῶν βιασμῶν <<ἀπίστων>> δηλαδή,γηγενῶν Εὐρωπαίων γυναικῶν. Τὴν παιδεραστία, ἀφοῦ τὸ Κοράνιο ἐπιτρέπει τὸν «γάμο» ἐνηλίκων ἀνδρῶν μὲ 9ετεῖς κορασίδες. Τὴν εἰδικὴ δίαιτα, δηλαδή,τὴν ἀποφυγὴ βρώσης χοιρινοῦ κρέατος καὶ τῶν παραγώγων του, τὴν κατανάλωση οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν, τὴν εἰδικὴ τελετουργικὴ σφαγῆς ζώων πρὸς βρώση (χαλάλ) καὶ τὴν ἐξωτερικὴ ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν (μπούργκα).

   Ἐδώ καὶ χρόνια τώρα, ὁλόκληρος ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ὁ εὐρύτερος πολιτικὸς κόσμος τῆς Εὐρώπης ἀσχολεῖται μὲ τὸ φλέγον αὐτὸ θέμα, τὸ ὁποῖο ὅμως δυστυχῶς μέχρι σήμερα ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει ἄλυτο. Οἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι ἀνίκανες νὰ σταματήσουν τὶς προσφυγικὲς ῥοὲς ἀπὸ τὴν γειτονικὴ Τουρκία πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχονται στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία οἱ μετανάστες. Οὔτε ἡ Συνθήκη «Δουβλίνο 2», οὔτε ἡ παρουσία στὰ σύνορα τῆς Δύναμης Frontex, οὔτε ὁ «φράχτης» στὸν Ἔβρο στάθηκαν ἰκανὰ νὰ ἀναχαιτίσουν τὶς προσφυγικὲς ῥοές, οἱ ὁποίες μάλιστα τοὺς τελευταίους μῆνες αὐξάνουν σταθερὰ ὅλο καὶ περισσότερο.

  Ἐπί πλέον, οἱ ἑταίροι μας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, δὲν φαίνονται πρόθυμοι νὰ δείξουν ἀλληλεγγύη καὶ συμπαράσταση πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Δὲν δέχονται νὰ προσλάβουν μετανάστες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπωμιστοῦν τὸ προσφυγικὸ βάρος ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ, ἀνάλογα μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς κάθε χώρας, παρ’ ὅλο ποὺ βλέπουν ὅτι ἡ πατρίδα μας σηκώνει τὸ μεγαλύτερο προσφυγικὸ βάρος σὲ σχέση μὲ ἄλλες χώρες. Ἕνα βάρος ποὺ μέρα μὲ τὴν ἡμέρα γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀσήκωτο. Καὶ τὸ χειρότερο: φρόντισαν, μὲ κατάλληλες πολιτικὲς παρεμβάσεις, νὰ κλείσουν τὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδος μὲ φράχτες σὲ καίρια σημεῖα ποὺ ἀποτελοῦν πύλες εἰσόδου πρὸς τὴν Εὐρώπη, ὥστε, νὰ ἀποκλειστεῖ κάθε δυνατότης περαιτέρω μετακινήσεως τῶν μεταναστῶν πρὸς τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταίροι μᾶς «γύρισαν τὶς πλάτες» καὶ μᾶς ἄφησαν στὸ ἔλεος τῶν μεταναστῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἡ  Ἑλλάδα μετατρέπεται σταδιακὰ καὶ προοδευτικὰ σὲ «ἀποθήκη» προσφύγων καὶ μεταναστῶν, μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἐθνική της ἀσφάλεια,ἀφοῦ οἱ μὲν προσφυγικὲς ῥοὲς ἀπὸ τὴν Τουρκία συνεχίζονται μὲ διαρκῶς αὐξανόμενο ῥυθμό,ἐνῶ οἱ πρόσφυγες ἐγκλωβίζονται στὴν Ἑλλάδα. Καὶ τὸ «κερασάκι στὴν τούρτα»: ὁ Τοῦρκος πρόεδρος κ. Ἐρντογὰν ὁ ὁποῖος διαχειρίζεται τὴν «στρόφιγγα τῶν προσφύγων» κατά τὸ δοκοῦν (γιὰ νὰ ἐπιτύχει προφανῶς τὰ γεωπολιτικά του σχέδια), ἀπείλησε προσφάτως ἀπὸ τὴν Οὐγγαρία ὅτι «θὰ πνίξει τὴν Εὐρώπη μὲ μετανάστες» σὰν ἀντίποινα γιὰ τὶς νέες κυρώσεις ποὺ ἐπέβαλε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὴν Τουρκία. Καταλαβαίνει κανείς, τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα !

   Μὲ θλίψη διαπιστώνουμε ἀκόμη ὅτι,οὔτε ἡ προηγούμενη κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ παροῦσα μπόρεσε νὰ διακρίνει καὶ νὰ ἀξιολογήσει μὲ τὴν δέουσα προσοχὴ καὶ εὐθύνη τὴν σοβαρότητα τοῦ προβλήματος καὶ φυσικὰ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικά. Δὲν μπόρεσε δηλαδὴ κατ’ ἀρχὴν νὰ συνειδητοποιήσει τὸ αὐταπόδεικτο γεγονὸς ὅτι,ἡ συνεχὴς συσσώρευσις μεγάλου ἀριθμοῦ μεταναστῶν (μὲ τὸ ἰσλαμιστικὸ προφὶλ ποὺ παρουσιάζουν καὶ τὴν βάρβαρη συμπεριφορὰ ποὺ δείχνουν) σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν δημογραφικὴ συρρίκνωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀποτελεῖ μιὰ βραδυφλεγὴ βόμβα στὰ θεμέλια τοῦ ἔθνους. Ὅτι ὁ κίνδυνος ἰσλαμοποιήσεως τῆς χώρας μας εἶναι πλέον ὀρατός, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας ὡς Ὀρθόδοξο ἔθνος καὶ ὡς λαός. Πρόσφατη ἐπιστημονικὴ ἀνάλυση ἀναφέρει ὅτι, μιὰ πόλη σὰν τὴν Λαμία χάνεται κάθε χρόνο ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότητα καὶ τὴν γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ μιὰ πόλη σὰν τὴν Πάτρα γεννιέται ἀπὸ ἀλλόθρησκους καὶ κύρια μουσουλμάνους λαθρομετανάστες ! Οὔτε ἐπίσης μπόρεσε ποτὲ μὲ τόλμη καὶ ἐπιμονή, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀνυποχώρητη σταθερότητα, νὰ θέσει τὸ θέμα στοὺς ἑταίρους μας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ δηλώσει ξεκάθαρα, ὅτι ὁ τόπος αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ χωρέσει ἄλλους μετανάστες. Ὅτι δὲν ἔχει τὶς οἰκονομικὲς δυνατότητες νὰ τοὺς συντηρήσει οἰκονομικά, νὰ τοὺς ἀποκαταστήσει ἐπαγγελματικὰ καὶ νὰ τοὺς ἀφομοιώσει κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικά. Ὅτι ὁ λαὸς δὲν ἀντέχει ἄλλο. Καὶ ὄτι σὲ περίπτωση ποὺ θὰ συνεχίσουν νὰ ἀδιαφοροῦν οἱ ἑταίροι μας,θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ κλείσουν τὰ σύνορα, (χερσαῖα καὶ θαλλάσια) πρὸς τὴν Τουρκία, μὲ τὴν διευκρίνηση βεβαίως ὅτι τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων θὰ ἀφορᾶ εἰδικὰ τοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες.

   Σύμφωνα μὲ πολιτικοὺς ἀναλυτές, ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, διότι ἀθέτησε τὶς προεκλογικές της δεσμεύσεις, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες θὰ διαχώριζε τοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τοὺς μετανάστες. Στοὺς μὲν πρώτους θὰ παρεῖχε ἄσυλο καὶ στήριξη, ἐνῶ τοὺς δεύτερους θὰ ἀπέλαυνε στὶς χῶρες τους. Δυστυχῶς, ἄν καὶ ἔχουν περάσει τέσσερις μῆνες ἀπὸ τὴν ἀνάληψη τὴς ἐξουσίας, ὄχι μόνο δὲν ὑλοποίησε τὴν προεκλογική της ἐξαγγελία, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ἀντίθετο συνέβη. Ἐλάχιστοι ἴσως (καὶ ἄν) ἀπελάθηκαν καὶ τὸ χειρότερο: τοὺς μετακινεῖ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, ὥστε νὰ εἶναι πιὸ δύσκολη ἡ ἀπέλασή τους !

Εὐτυχῶς ὁ λαὸς ἄρχισε νὰ ξυπνάει καὶ νὰ συνειδητοποιεῖ, πρὸς τὰ ποῦ βαδίζει ἡ χώρα, γι’ αυτὸ καὶ σὲ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδος οἱ ντόπιοι κάτοικοι ξεσηκώνονται, διαμαρτύρονται καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἐγκατάσταση μεταναστῶν. Καταλαβαίνουν πολὺ καλὰ ὅτι σὲ λίγα χρόνια θὰ ζοῦν ὡς μετανάστες στὴν πατρίδα τους. Τὸ καυτὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται ἐν προκειμένῳ εἶναι: γιατί ἄραγε ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου δὲν θέλει νὰ δεῖ τὸ πρόβλημα στὶς πραγματικές του διαστάσεις, ἀλλὰ ἀντιθέτως, κλείνει τὰ μάτια της μπροστὰ στὴν τραγικὴ αὐτὴ πραγματικότητα, ἀλληθωρίζει καὶ προσπαθεῖ τάχα νὰ τὸ λύσει προωθῶντας τοὺς μετανάστες στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἐνῶ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι ἔτσι δὲν λύνεται τὸ πρόβλημα;

   Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ ἕνα συνηθισμένο ἐπιχείρημα, ποὺ παπαγαλίζουν καὶ προβάλλουν γνωστοὶ οἰκουμενιστικοὶ καὶ ἀθεϊστικοὶ κύκλοι: ὅτι ἡ ἄρνησή μας νὰ δεχθοῦμε μετανάστες, ἀποτελεῖ δῆθεν ἔλλειψη ἀγάπης καὶ ἀνθρωπισμοῦ πρὸς τὸν πλησίον, πρὸς ἀνθρώπους δυστυχισμένους καὶ κατατρεγμένους. Ἀπαντοῦμε λοιπὸν σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς κυρίους, ὅτι ἀγαποῦμε μὲν τοὺς δυστυχισμένους συνανθρώπους μας, στὸ μέτρο πάντα τῶν δυνάμεών μας, ἀγαποῦμε ὅμως καὶ τὴν πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται στὴν παροῦσα χρονικὴ συγκυρία ἀπὸ μέγιστο ἐθνικὸ κίνδυνο, ὅπως ἀναπτύξαμε προηγουμένως. Ἄς ἀφήσουν λοιπὸν κατὰ μέρος τὰ κηρύγματα περὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον καὶ ἄς προσπαθήσουν νὰ βγάλουν πρῶτα τὸ δοκάρι τῆς οἰκουμενιστικῆς αἰρέσεως, ποὺ ἔχουν στὰ μάτια τους καὶ μετὰ ἄς ἔρθουν νὰ μᾶς διδάξουν περὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον. Ἐπίσης δεν δεχόμαστε μαθήματα ἀνθρωπισμοῦ ἀπὸ «δασκάλους» ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸν ἄθεο οὐμανισμό, τὴν πηγὴ τῶν σημερινῶν συμφορῶν στὴν ἀνθρωπότητα. Στὴν περίπτωση τοῦ μεταναστευτικοῦ, πραγματικὴ ἀνάγκη ἔχουν οἱ πρόσφυγες καὶ ἰδιαιτέρως τὰ παιδιά, οἱ γυναίκες καὶ οἱ ἄρρωστοι, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τὶς προγονικές τους ἑστίες, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν δίνη τοῦ πολέμου. Ὄχι ὅμως οἱ οἰκονομικοὶ μετανάστες, προερχόμενοι ἀπὸ  χῶρες εἰρήνης καὶ ἀσφάλειας, οἱ ὁποῖοι, ὡς κλασικοὶ τυχοδιώκτες, ἀναζητοῦν καλλίτερες συνθῆκες ζωῆς, εἰσβάλοντας παράνομα, στὴν πατρίδα μας, καταπατῶντας κάθε νομιμότητα !

Κλείνοντας,θὰ θέλαμε καὶ ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες πολίτες, νὰ διατρανώσουμε τὴν ἀγωνία μας καιὶ τὶς ἀνησυχίες μας καὶ νὰ καλέσουμε σὲ ἐπαγρύπνηση καὶ ἀγωνιστικότητα τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ κάθε Ἕλληνα πολίτη ποὺ εἶναι εἰς θέσιν νὰ διακρίνει τὸν ἄμεσο καὶ μέγιστο κίνδυνο ποὺ ἀπειλεῖ τὴν χώρα μας. Δὲν ἀγνοοῦμε τὰ βαθύτερα αἴτια τοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος, τὸ ὁποῖο εἶναι τεχνητὸ καὶ προκλητὸ καὶ ἐξυπηρετεῖ τοὺς συγκεκριμένους γεωπολιτικοὺς στόχους τῆς Νέας Τάξεως πραγμάτων ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχὴ τοῦ σχολίου μας. Ἀλλ’ αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι θὰ καθήσουμε μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια. Καλούμεθα λοιπὸν ὅλοι μας νὰ κάνουμε ὅτι ἐξαρτᾶται ἀπὸ μᾶς μὲ εἰρηνικὲς διαμαρτυρίες, μὲ συλλαλητήρια (σὰν αὐτὰ ποὺ πραγματοποιήθηκαν μὲ ἀφορμὴ τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα) καὶ μὲ κάθε ἄλλο νόμιμο μέσον πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἀποτελεῖ χρέος ὑψίστου ἐθνικοῦ καθήκοντος ἀπέναντι στὴν πατρίδα, στὶς οἰκογένειές μας καὶ στὶς ἐπερχόμενες γενεὲς τῶν Ἑλλήνων. Καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα, νὰ κάνουμε θερμὴ προσευχή, νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὶς ταπεινές μας προσπάθειες καὶ νὰ σώσει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν νέα αὐτὴ  δεινὴ δοκιμασία. Ἀμήν.

 

 

 

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών