Που Βρίσκονται τα όρια της Χριστιανικής Αγάπης; – Είναι το Κοράνιο Βιβλίο Πολιτισμού;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ἐν Πειραιεῖ τῆ 19η Νοεμβρίου 2019

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ; – ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ;

   Πρὶν λίγες ἡμέρες δημοσίευσε τὸ Γραφεῖο μας τὴν ἀνακοίνωση, μὲ θέμα: «Τὰ βαθύτερα αἴτια τοῦ συγχρόνου παγκoσμίου μεταναστευτικοῦ προβλήματος», στὴν ὁποία ἐκθέσαμε τὶς ἀπόψεις μας γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ σύγχρονο πρόβλημα. Ἀποδείξαμε μὲ στοιχεῖα ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ «τυχαία» συγκυρία, ἀλλὰ γιὰ καλὰ ὀργανωμένο σχέδιο τῶν ἰθυνόντων τῆς Παγκοσμιοποίησης, προκειμένου νὰ προωθηθοῦν οἱ ἐπιδιώξεις τους γιὰ μιὰ  παγκόσμια κυριαρχία. Νὰ γίνει ἕνα ἀνακάτεμα τῶν λαῶν, ὥστε νὰ τεθοῦν στὸ περιθώριο καὶ νὰ ἐξαφανιστοῦν οἱ ἐθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικὲς καὶ ἐθιμικὲς ἰδιαιτερότητές τους. Αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δημιουργοῦν τὰ αἴτια τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος, ὅπως εἶναι οἱ πόλεμοι, οἱ ἐμφύλιες διαμάχες, ἡ πτωχοποίηση κλπ, ἀλλὰ καὶ τοῦ μεταναστευτικοῦ, μὲ τὴν χρηματοδότηση καὶ προώθηση λαθραίων μεταναστῶν μέσῳ Μ.Κ.Ο.

Στὴν ἀνακοίνωσή μας κάμαμε μία ἀπαραίτητη διάκριση, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι σκοπίμως παραθεωρεῖται :  Ἡ διάκριση μεταξὺ προσφύγων καὶ μεταναστῶν. Οἱ πρόσφυγες εἶναι αὐτοὶ ποὺ πῆραν τὸν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς, γιὰ νὰ γλυτώσουν τὴν ζωή τους ἀπὸ τὶς πολεμικὲς συγκρούσεις στὴν πατρίδα τους. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, (Πακιστανοί, Ἀφγανοί ,Κογκολέζοι, Μαροκινοί κ.λ.π.), εἶναι οἰκονομικοὶ μετανάστες, κατὰ τὸ  κοινῶς λεγόμενον, τυχοδιῶκτες, ποὺ ἦρθαν στὴν χώρα μας παράνομα καὶ λαθραῖα, χωρὶς διαβατήριο καὶ τὴν ἀπαιτούμενη ἄδεια εἰσόδου καὶ παραμονῆς (βίζα). Ἐλάχιστοι ἀπὸ αυτοὺς θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν ὡς πολιτικοὶ πρόσφυγες, δηλαδή, διωγμένοι ἀπὸ τὰ καθεστῶτα τῶν χωρῶν τους. Αὐτὴ τὴν στιγμή, ἡ μόνη χώρα στὴν Μέση Ἀνατολὴ ποὺ βρίσκεται σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση,εἶναι ἡ Συρία. Ἄρα, οἱ μόνοι ποὺ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς πρόσφυγες, εἶναι οἱ Σύριοι. Οὐσιαστικὸ καὶ ὑπαρκτὸ πρόβλημα ἔχουν οἱ πρόσφυγες καὶ ἰδιαιτέρως τὰ γυναικόπαιδα καὶ οἱ ἄρρωστοι, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι εἶναι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία νεαροὶ ἐνήλικες καὶ εὔρωστοι. Κατὰ συνέπεια, οἱ μόνοι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τύχουν φιλοξενίας καὶ νὰ τοὺς δοθεῖ ἄσυλο, μέχρι νὰ ὁμαλοποιηθεῖ ἡ κατάσταση στὴν πατρίδα τους, εἶναι οἱ Σύριοι πρόσφυγες, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι, εἶναι οἱ παράνομα εἰσερχόμενοι στὸν ἐθνικό μας χῶρο καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπελαθοῦν ἄμεσα. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπελαθοῦν, ὄχι μόνο διότι εἶναι παράνομοι, ἀλλὰ καὶ γιὰ δύο ἐπὶ πλέον πρόσθετους λόγους: Πρῶτον διότι ἡ Ἑλλάδα δὲν ἀντέχει ἄλλους μετανάστες, ἀφοῦ δὲν ἔχει πλέον τὶς οἰκονομικὲς δυνατότητες νὰ τοὺς συντηρήσει οἰκονομικά, νὰ τοὺς ἀποκαταστήσει ἐπαγγελματικὰ καὶ νὰ τοὺς ἀφομοιώσει κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικά. Καὶ δεύτερον, ἐξ’ αἰτίας τῆς βάρβαρης καὶ παραβατικῆς συμπεριφορᾶς των. Στὴν προηγούμενη ἀνακοίνωσή μας ἀναφέραμε ἤδη μερικὰ ἀπὸ τὰ πάμπολλα ἀνατριχιαστικὰ περιστατικά, ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν, βιασμῶν, βανδαλισμῶν καὶ καταστροφῶν.

Οἱ τελευταῖες κυβερνήσεις, μηδὲ δυστυχῶς καὶ τῆς παρούσης ἐξαιρουμένης, σκοπίμως καὶ τελείως ἀδικαιολόγητα δὲν κάνουν αὐτὴ τὴν διάκριση, καὶ «τσουβαλιάζοντας» μαζὶ πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες, τοὺς μεταφέρουν στὴν ἐνδοχώρα καὶ τοὺς προσφέρουν ἀδιακρίτως ἄσυλο, τόπο διαμονῆς, ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη κ.λ.π. Ἔτσι ὅμως παραβιάζουν κατάφωρα τὸ ἐθνικὸ καὶ τὸ  διεθνὲς δίκαιο καὶ δημιουργοῦν ἀσφυκτικὸ καὶ μὴ διαχειρήσιμο πλέον μεταναστευτικὸ πρόβλημα μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἐθνική μας ἀσφάλεια, ἀφοῦ οἱ μὲν προσφυγικὲς ῥοὲς ἀπὸ τὴν Τουρκία συνεχίζονται μὲ διαρκῶς αὐξανόμενο ῥυθμό, ἐνῶ οἱ πρόσφυγες καὶ μετανάστες ἐγκλωβίζονται στὴν Ἑλλάδα. Ἄλλες Δυτικὲς χῶρες μὲ σοβαρὲς καὶ ὑπεύθυνες κυβερνήσεις, (ΗΠΑ, Βουλγαρία, Οὐγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, κ.λ.π.), ἐφαρμόζοντας τὸ ἐθνικό τους καὶ τὸ διεθνὲς δίκαιο, διαχειρίστηκαν μὲ ἐπιτυχία τὸ παγκόσμιο αὐτὸ πρόβλημα καὶ ἔμειναν μακριὰ ἀπὸ τὶς ἀνεξέλεγκτες ῥοὲς μεταναστῶν.

Δυστυχῶς ἀρωγοὶ σὲ αὐτὴ τὴν  σχιζοφρενικὴ πολιτικὴ τακτική, τάχτηκαν καὶ πολλοὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες. Θέλοντας νὰ φανοῦν ὡς «οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀπέραντης καὶ χωρὶς ὄρια ἀγάπης» πρὸς τὸν πλησίον, οἱ «προοδευτικοὶ» καὶ «ἀνοιχτοὶ» στὰ προβλήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, (γιὰ νὰ μὴν κατηγορηθοῦν ὡς «ρατσιστὲς» καὶ «ὀπισθοδρομικοί»), προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους, ἀδιακρίτως, σὲ πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες. Μάλιστα κάποιοι προσφέρουν καὶ χώρους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως μὴ ἐπανδρωμένες Ἱερὲς Μονές, γιὰ τὴν στέγασή τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὰ ἐπακόλουθα. Δὲν λαμβάνουν ὑπ’ ὅψιν τους τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μετανάστες, φανατικοὶ μουσουλμάνοι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία, δὲν θὰ σεβαστοῦν τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς πίστεώς μας. Θὰ καταστρέφουν σταυρούς, εἰκόνες, τοιχογραφίες καὶ γενικὰ ὅ,τι βροῦν μπροστά τους ποὺ νὰ θυμίζει Ὀρθοδοξία. Θὰ βεβηλώνουν μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν συμπεριφορά τους χώρους ἁγίους καὶ ἱερούς, καθαγιασμένους ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἀπὸ τοὺς ἀσκητικοὺς κόπους ὁσίων καὶ ἁγίων ἀνδρῶν, ποὺ ἔζησαν στὰ μοναστήρια αὐτά. Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ! Δὲν ὑπάρχει ἐπὶ τέλους ἔστω λίγη διάκριση στὸ θέμα αὐτό;

Ἱεράρχες, μὲ «φιλελεύθερο προφίλ», προβαίνουν σὲ μεγαλόστομες διακηρύξεις, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δὲν κάνει διακρίσεις, προσφέροντας τὶς ὑπηρεσίες της σὲ κάθε ἕναν ποὺ ἔχει ἀνάγκη». Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσαν δηλώσεις ποὺ ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ «εἰκονίσουν» τὸν Χριστὸ στὰ πρόσωπα παρανόμων τυχοδιωκτῶν καὶ φανατικῶν μουσουλμάνων, ἀνθρώπων ποὺ ἀπέδειξαν ἀπὸ τὴν μέχρι σήμερα βάρβαρη συμπεριφορά τους ὅτι, ἄν μὴ τί ἄλλο, εἶναι τοὐλάχιστον ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν πατρίδα μας. Εἰπώθηκε: «Δὲν μπορῶ νὰ δεχτῶ κάποιον ποὺ ἀρνεῖται τὴν προσφορὰ σὲ πρόσφυγες καὶ μετανάστες. Γιὰ μένα αὐτὸς δὲν εἶναι οὔτε Ἕλληνας οὔτε Ὀρθόδοξος. Ἡ Ὀρθοδοξία περιθάλπει ὅποιον ἄνθρωπο ἀπο ὅπου καὶ ἄν εἶναι. Αὐτὸ σημαίνει Χριστός. Ὅσο θα κηρύττουμε τὸν Χριστό, αὐτὸ θὰ τὸ κάνουμε πράξη… στοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες εἶναι ὁ Χριστὸς σήμερα»!

Δὲν γνωρίζουμε σὲ ποιά «Ἁγία Γραφὴ» στηρίχτηκαν γιὰ νὰ ἀποφανθοῦν ὅτι ἔχουμε τὴν χριστιανικὴ ὑποχρέωση νὰ περιθάλπτουμε ἕναν τυχοδιώκτη καὶ παράνομο μετανάστη, ἰσότιμα μὲ τὸν ὄντως κατατρεγμένο καὶ ξεριζωμένο πρόσφυγα. Ῥωτοῦμε: Θὰ συνιστοῦσαν ποτὲ σὲ χριστιανικὲς οἰκογένειες νὰ δεχθοῦν καὶ νὰ φιλοξενήσουν στὰ σπίτια τους ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, τέτοιου εἴδους ἀνθρώπους ὅπως τοὺς περιγράψαμε παρὰ πάνω; Θὰ ἐδέχοντο νὰ φιλοξενήσουν οἱ ἴδιοι τέτοιου εἴδους ἀνθρώπους ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ ; Θὰ αἰσθανόταν ἀσφαλεῖς, ἤ θὰ ζοῦσαν συνεχῶς μὲ τὴν ἀγωνία, μήπως…μήπως…μήπως; Μήπως σὲ τελικὴ ἀνάλυση μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη χρειαζόμαστε καὶ λίγη διάκριση;

Παραβλέπουν ἀκόμη τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία σέβεται μὲν τὸ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, προσφέρει ὅμως τὴν ἔμπρακτη  ἀγάπη της ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές της καὶ πρὸ παντὸς μὲ ΔΙΑΚΡΙΣΗ(!), σὲ ὅποιον ἔχει πραγματικὴ ἀνάγκη. Στὴν περίπτωσή μας, πραγματικὴ ἀνάγκη ἔχουν οἱ πρόσφυγες. Ἐπίσης, φαίνεται ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ἠ Ἐκκλησία μας, ὅπως ἀκριβῶς σέβεται τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ τὴν ἐθνότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἔτσι ἀκριβῶς ὀφείλει νὰ περιφρουρήσει καὶ τὴν ἰδική μας ἰδιαιτερότητα, τοῦ ἰδικοῦ μας ἐθνικοῦ χώρου. Ὀφείλει νὰ διαφυλάξει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὸν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό μας καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας, ἡ ὁποία τίθεται σὲ σοβαρὴ δοκιμασία ἀπὸ τὶς ἀνεξέλεγκτες μεταναστευτικὲς ῥοές, ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες φανατικοὺς μουσουλμάνους μετανάστες, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα μὲ δικαιώματα πολιτογραφήσεως καὶ ἀπαιτήσεις, μὲ ἦθος καὶ διαγωγὴ κυρίαρχου καὶ κατακτητὴ καὶ μὲ .ὄραμα καὶ προοπτική, (ὅταν τὸ ἐπιτρέψουν οἱ περιστάσεις), νὰ τὴν μεταβάλλουν σὲ ἰσλαμικὸ χαλιφᾶτο, ἀλλοιώνοντας τὴν ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία μας ποὺ κερδήθηκε μὲ ποταμοὺς αἵματος. Θέλουν νὰ κωφεύουν στὶς ἐκτιμήσεις τῶν εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι  κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ ἐπισημαίνουν ὅτι τὸ ὄραμα αὐτὸ τῶν μεταναστῶν σὲ λίγα χρόνια, (καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν ληφθοῦν ἄμεσα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα), δὲν θὰ ἀποτελεῖ σενάριο φαντασίας, ἀλλά, χειροπιαστὴ πραγματικότητα. Ἡ ἀθρόα εἰσβολὴ μεταναστῶν σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐφιαλτικὴ δημογραφικὴ συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, θὰ μεταβάλει τὴν Ἑλλάδα μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ μιὰ ἰσλαμικὴ χώρα, μὲ ὅ,τι αὐτὸ θὰ συνεπάγεται γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν χριστιανική μας πίστη, τὴν ἐλευθερία μας, τὶς παραδόσεις μας καὶ τὴν καθημερινή μας ζωή. Ἡ μαρτυρικὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες, (Σαουδική Ἀραβία, Αἰθιοπία, Μαρόκο κ.λ.π), θὰ εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς ζωῆς μας σὲ λίγα χρόνια !

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στὸ διαδίκτυο, δημοσίευμα μὲ τίτλο: «Γροθιὰ στὴν ψευδεπίγραφη ‘πολιτικὴ ὀρθότητα’ ἀποτελεῖ  τὸ ψήφισμα τῶν 95 προσωπικοτήτων γιὰ τὸ Μεταναστευτικό», (https://aktines.blogspot.com /2019/11/95.html#more), τὸ ὁποῖο ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει μὲ τὸν πιὸ πανηγυρικὸ τρόπο, ὅλα ὅσα γράψαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο μας. Στὸ δημοσίευμα γίνεται λόγος γιὰ ψήφισμα-κόλαφο κατὰ τῶν χειρισμῶν τῆς κυβέρνησης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, γιὰ τὸ Mεταναστευτικό, τὸ ὁποῖο ὑπογράφουν 95 κορυφαίες προσωπικότητες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Στὸ ψήφισμα, τὸ ὁποῖο  ἀποστέλλεται στὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στοὺς Προέδρους τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου, στοὺς Ὑπ. Ἐξωτερικῶν τῶν δύο κρατῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, ἀναλύεται τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα στὶς πραγματικές του διαστάσεις. Ἀναδεικνύονται τὰ προβλήματα ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὶς ἀνεξέλεγκτες μεταναστευτικὲς ῥοὲς καὶ ζητεῖται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ τηρήσει τὶς προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τονίζεται ὁ κίνδυνος δημιουργίας ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν μειονοτήτων, (ἐξ’ αἰτίας τῆς ἔνοχης ἀνοχῆς της), ποὺ ὀδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὴν ἀλλοίωση τῆς ταυτότητας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ  τοῦ ἔθνους μας. Ὑποδεικνύεται ἡ Τουρκία, τὸ σουνιτικὸ μπλὸκ καὶ ὁ Mr. George Soros ὡς ὑποκινητὲς τῆς μαζικῆς μετανάστευσης πρὸς τὴ χώρα μας, μὲ στόχο τὴν δημιουργία ἰσλαμικῆς μειονότητας ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς ὅπλο ἀπὸ αὐτὴν,ὅταν ἔρθει «τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου». Στηλιτεύεται ἡ σχιζοφρενικὴ τακτικὴ τῶν κυβερνώντων διαχρονικῶς, καθὼς ἐπιδοτοῦνται οἱ μετανάστες, καὶ παραθεωροῦνται οἱ Ἕλληνες, (θύματα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης), οἱ ὁποῖοι ἀναγκάζονται νὰ φύγουν στὸ ἐξωτερικό. Ἰδιαίτερη ἔμφαση δίνεται στὸν ρόλο τῶν Μ.Κ.Ο., οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζονται «ὕποπτες», ἀλλὰ καὶ τῆς Frontex, ἡ ὁποία ὑποβοηθεῖ τὴν εἰσροὴ παρανόμων μεταναστῶν, ἐνθαρρύνοντας τὸν ἐποικισμὸ τῆς χώρας στὸ ὄνομα τῆς «πολυπολιτισμικότητας».

Εἰπώθηκε ἐπίσης ὅτι δὲν κινδυνεύει ἡ ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία μας ἀπὸ τὴν ἐπέλαση τῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, φέρνοντας ὡς παράδειγμα τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας ἀντέξαμε καὶ δὲν χαθήκαμε. Στὰ τετρακόσια χρόνια τῆς δουλείας, δὲν χάσαμε ὄντως τὴν πίστη μας, ἀλλά, γιὰ νὰ μὴν τὴν χάσουμε, τὸ τίμημα ὑπῆρξε βαρύτατο. Κόπηκαν χιλιάδες κεφάλια καὶ χύθηκαν ποταμοὶ αἱμάτων! Προφανῶς ἡ ἱστορία δὲν μᾶς δίδαξε ἀρκούντως, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσα μαρτύρια ὑπέφερε ὁ λαός μας κατὰ τὴν μακραίωνη δουλεία μας στοὺς Ὀθωμανούς, μὲ τὶς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων, τὶς ἀναίτιες σφαγὲς ἀθώων, τὶς χιλιάδες περιπτώσεις φρικτῶν βασανισμῶν καὶ θανατώσεων Νεομαρτύρων, τὶς θηριωδίες καὶ τὶς ταπεινώσεις μας, στὸ ὄνομα τοῦ «θεοῦ» Ἀλλάχ ! Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι σήμερα, ποὺ καλλιεργεῖται συστηματικὰ ὁ ἐθνομηδενισμός, ποὺ διακωμωδεῖται ὁ ἁγνὸς πατριωτισμὸς καὶ διασύρεται ὡς ρατσισμός, ποὺ γελοιοποιοῦνται οἱ ἐθνικοί μας ἥρωες καὶ διαστρέφεται ἡ ἐθνική μας ἱστορία, θὰ  ὑπάρξουν Ἕλληνες μὲ ἡρωϊκὸ καὶ θυσιαστικὸ φρόνημα, ποὺ θὰ θυσιάσουν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα; Πέραν τούτου, τὰ σημερινὰ δεδομένα εἶναι πολὺ διαφορετικὰ ἀπὸ ὅτι στὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας. Τώρα ἡ κατάσταση εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ ὅτι τότε, διότι τώρα δὲν ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε μόνον τοὺς μουσουλμάνους, ἀλλά, πίσω ἀπο αὐτούς, τοὺς πανίσχυρους ἀφανεῖς ἰθύνοντες τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, οἱ ὁποῖοι κινοῦν τὰ νήματα τοῦ παγκοσμίου μεταναστευτικοῦ προβλήματος.

Ἐπίσης εἰπώθηκε ὅτι ὅλο τὸ  Ἰσλὰμ δὲν εἶναι τζιχαντιστὲς καὶ ποὺ θέλει «ἱερὸ πόλεμο» καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ ἀντίληψη προέρχεται καὶ στηρίζεται σὲ παρερμηνεῖες του. Ὅτι καὶ  τὸ Εὐαγγέλιο δῆθεν δὲν ἀπέτρεψε τὶς σταυροφορίες καὶ ὅτι τὸ Κοράνιο εἶναι βιβλίο πολιτισμοῦ. Τὸ Κοράνιο ὅμως ὡς θρησκευτικό, πολιτικοκοινωνικὸ καὶ νομικὸ κείμενο, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σαφῆ θρησκευτικὰ κείμενα. Καὶ οἱ ἀναφορές του περὶ «ἱεροῦ πολέμου» (Τζιχάντ), καὶ σφαγῆς τῶν ἀπίστων, εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον σαφεῖς ἀναφορές, ὥστε νὰ μὴ χωροῦν παρερμηνεῖες. Γύρω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτὸ ἀσχολήθηκε τὸ Γραφεῖο μας σὲ παλαιότερες δημοσιεύσεις μας καὶ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἐπανέλθουμε πάλι. Παραπέμπουμε ἐνδεικτικῶς τὸν ἀναγνώστη στὴν ἐργασία μας μὲ τίτλο: «Εἶναι τὸ Ἰσλὰμ ‘φιλειρηνικό’; Ἀπάντηση σὲ πρόσφατη Συνέντευξη», (6.7.2015). Ἐδῶ τοῦτο μόνο ὑπενθυμίζουμε: Ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «τζιχὰντ» ἀναφέρεται σαφέστατα στὸ Κοράνιο καὶ ἀποτελεῖ πυλῶνα του, διότι θεωρεῖ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι ἔχουν καθῆκον νὰ μεταδώσουν τὴν μουσουλμανικὴ πίστη στοὺς «ἀπίστους» μὲ τὴν βία. Ἐνδεικτικὰ παραθέτουμε ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ σχετικὰ χωρία : Στὸ κεφ. 8 τοῦ Κορανίου, στῖχος 12 ἐξαγγέλλεται: «θὰ ἐκτοξεύσω τὸν τρόμο στὶς καρδιὲς τῶν ἀπίστων. Ἀφαιρέστε τους τὰ κεφάλια καὶ ἔπειτα ἀφαιρέστε τους τὰ δάκτυλα». Ὁ συνεπῆς μουσουλμάνος ὀφείλει νὰ τὶς ἐκτελέσει μὲ ἀκρίβεια, ἄν θέλει νὰ ἔχει τὴν «εὔνοια» τοῦ Ἀλλάχ, ὁ ὁποῖος εἶναι σωματοποιημένος στὸ Κοράνιο ὡς «Θεὸς –βιβλίο». Μὴ συμμόρφωση ἐκτέλεσης τῶν κορανικῶν ἐντολῶν σημαίνει, ἔλλειψη συνέπειας. Ἄρα οἱ τζιχαντιστές, οἱ μαθητὲς τοῦ «ἱεροῦ πολέμου» κατὰ τῶν «ἀπίστων» καὶ ὀραματιστὲς τοῦ «κράτους τοῦ Ἀλλάχ», τῆς δημιουργίας χαλιφᾶτου στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη, εἶναι οἱ συνεπεῖς μουσουλμάνοι. Ἀντίθετα ,ὄσοι δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν καὶ παραβλέπουν τὶς ἐντολὲς γιὰ φυσικὴ ἐξόντωση τῶν «ἀπίστων» δὲν εἶναι συνεπεῖς μουσουλμάνοι ! Ἐπίσης, ἄστοχος εἶναι κάθε παραλληλισμὸς τῶν τζιχαντιστῶν μὲ τοὺς σταυροφόρους. Οἱ σταυροφόροι δὲν ἔκαναν τὶς σταυροφορίες, ἐπειδὴ κλήθηκαν νὰ ἐφαρμόσουν κάποιες ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, ἐνῶ ἀντιθέτως οἱ τζιχαντιστές, ἐφαρμόζουν τὴν βία καὶ τὸν ἱερὸ  πόλεμο, (ὅπου οἱ συνθῆκες εἶναι κατάλληλες), ἐπειδὴ ἐφαρμόζουν συγκεκριμένες ἐντολὲς τοῦ Κορανίου, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ μετοίκηση, ὅπως ἐν προκειμένῳ. Ἐπὶ πλέον, τὶς σταυροφορίες δὲν τὶς ἔκαναν πιστοὶ ποὺ ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ Φράγκοι, οἱ ὁποῖοι οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀπόδειξις ἡ Δ΄ Σταυροφορία ποὺ ἅλωσε τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ὁδήγησε τελικὰ στὴν πτώση τοῦ 1453.

Τὸ Κοράνιο ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ θωρηθεῖ ὡς βιβλίο πολιτισμοῦ διότι εἶναι ἕνα γνωστικὸ σύγγραμμα μίσους, φανατισμοῦ, ρατσισμοῦ, μισαλλοδοξίας, ἀπαξίωσης τῆς γυναίκας, κ.λ.π., στὸ ὁποῖο  βλασφημεῖται τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὑποβιβάζοντάς Τον σὲ ἄνθρωπο κτιστὸ μὲ λάσπη καὶ καθυβρίζεται ὀ Πανάγιος Τριαδικὸς Θεός, ὡς ἀνύπαρκτος.

Κλείνουμε τὸ σχόλιό μας ἐκφράζοντας τὴν θλίψη καὶ τὴν ἀνησυχία μας γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα μας τὸν τελευταῖο καιρό. Ἡ Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας καὶ  ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας μπῆκαν στὸ στόχαστρο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἡ ἀνησυχία μας ἐπιτείνεται ἀκόμη περισσότερο ὅταν βλέπουμε μιὰ μεγάλη μερίδα ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν νὰ συντάσσονται μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος μας. Νὰ γίνονται πρόθυμοι συνήγοροι τῶν στόχων τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Δυστυχῶς τὸ τεχνητὸ μεταναστευτικὸ πρόβλημα, ποὺ εἶναι σήμερα τὸ μεῖζον πρόβλημα γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν Ἐκκλησία μας, βρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο. Δὲν φαίνεται πρὸς τὸ παρόν νὰ βρίσκει τὴν λύση του καὶ ἴσως νὰ μὴν τὴν βρεῖ ποτέ! Φοβούμαστε ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι μὴ ἀναστρέψιμη, ἐκτὸς καὶ ἄν ὁ Θεὸς μᾶς ἐλεήσει καὶ στείλει τὴν ἐξ ὕψους βοήθειά Του.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἰρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν