Ο ΚΟΣΜΟΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΟΥ 2020

17 Ιανουαρίου 1896 ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νεκτάριος στο δοκίμιο του με τίτλο ” Περί της Ελληνικής Φιλοσοφίας ως παιδαγωγού των Ελλήνων προς τον Χριστιανισμό ” γράφει με απόλυτη σαφήνεια και ξεκάθαρα :

” Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ· αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσοφία αὐτοῦ· μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία· μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός· διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας· καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων· μαρτύριον τέλος ἡ ἐκλογὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τῆς θείας προνοίας, ὅπως ἐμπιστευθῇ αὐτῷ, τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τὴν ἁγίαν πίστιν, τὴν θρησκείαν τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τὸ θεῖον ἔργον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, τὸ αἰώνιον ἔργον τῆς σωτηρίας διὰ τῆς διαπλάσεως ἁπάσης της ἀνθρωπότητος κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποκαλυφθείσης θρησκείας.

Τὸ ἔργον τοῦτο ἀληθῶς ἀνετέθη τῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ· τοῦτο μαρτυρεῖται ὑπὸ τῆς ἱστορίας· ἓν μόνον βλέμμα ῥιπτόμενον εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ χριστιανισμοῦ ἐπαρκεῖ ὅπως πιστώση τὴν ἀλήθειαν ταύτην. Ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ τῆς πρώτης σελίδος αὐτῆς ἀναφαίνεται ἡ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἐν τῷ χριστιανισμῷ δρᾶσις, καὶ ἡ κλῆσις αὐτῆς, ἵνα ἀναλάβῃ τὸ μέγα της ἀποστολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ἔργον.

Οἱ θεῖοι τοῦ Σωτῆρος λόγοι «νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὅτε ἀνηγγέλθη αὐτῷ, ὅτι Ἕλληνες ἤθελον ἰδεῖν αὐτόν, ἐνεῖχον βαθεῖαν ἔννοιαν· ἡ ῥῆσις ἦν προφητεία, πρόῤῥησις τῶν μελλόντων· οἱ ἐκεῖ ἐμφανισθέντες Ἕλληνες ἦσαν οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους· ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν διεῖδεν ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, εἰς ὃ ἔμελλε νὰ παραδώσῃ τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην, ἵνα διαφυλαχθῇ τῇ ἀνθρωπότητι. Ἐν τῇ ἐπιζητήσει αὐτῶν διέγνω τὴν προθυμίαν τῆς ἀποδοχῆς τῆς ἑαυτοῦ διδασκαλίας, διεῖδε τὴν ἑαυτοῦ δόξαν, τὴν ἐκ τῆς πίστεως τῶν ἐθνῶν, καὶ ἀνεγνώρισε τὸ ἔθνος, ὅπερ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον προώριστο ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος ἀληθῶς πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐκλήθη ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ πρὸς τοῦτον μαρτυρεῖται διαπεπλασμένον· ὁ Θεὸς ἐν τῇ θείᾳ αὐτοῦ προνοίᾳ διέπλασεν αὐτὸ ὀφθαλμὸν τοῦ σώματος τοῦ συγκροτουμένου ὑφ᾿ ἁπάσης της ἀνθρωπότητος· ὡς ὄργανον τοιοῦτον ἐν τῷ σώματι τῆς ἀνθρωπότητος ὁ Ἕλλην ἐκλήθη ἵνα ἐργασθῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἀναγεννήσεως.

Τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος ἕνεκα τῆς φυσικῆς αὐτοῦ ταύτης ἰδιότητος ἀπέβη ἀληθῶς ὀφθαλμὸς ἐτάζων τὰ τὲ ἐμφανῆ καὶ τὰ κεκαλυμμένα ὑπὸ τοῦ πέπλου τοῦ μυστηρίου· ἠτένισεν ἔκθαμβον πρὸς τὸ ἔκπαγλον κάλλος τοῦ κόσμου τῆς δημιουργίας, καὶ ἀνεζήτησε τὸν θεῖον αὐτῆς δημιουργόν. “

Αυτές οι λίγες γραμμές αρκούν για να κατανοήσει κάποιος, βαθειά μέσα στην ρίζα της καρδιάς του, τον συγκλονιστικό, αιώνιο, παγκόσμιο και βαθύ πνευματικό ορίζοντα και την αποστολή του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδος! Και μάλιστα από κτίσεως μέχρι συντελείας του κόσμου! Είναι δυνατόν η καρδιά να μην συγκλονίζεται από το βάρος αυτής της Τιμής και της Τεράστιας Ευθύνης συγχρόνως;

Ένα Θείο Δώρο, μία Αλήθεια και μία Αποστολή, στην κυριολεξία αδιανόητα για την πεπερασμένη ανθρώπινη λογική, ένα Φώς Πνευματικό και Παγκόσμιο, το οποίο πηγάζει από Τον Πατέρα των Φώτων! Αδιανόητη Τιμή για το Γένος των Ελλήνων, για το οποίο Ο Ίδιος Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός μας λέει στο Ιερόν Ευαγγέλιον ” Ελήλυθεν η ώρα, ίνα δοξασθεί ο Υιός του Ανθρώπου “.

Αυτήν την Αιώνια Αλήθεια και Αποστολή, η οποία είναι ( και πρέπει να είναι ες αεί και αδιαλλείπτως) πέρα και πάνω από κάθε ανθρώπινη κοσμική αρχή και εξουσία του κόσμου τούτου, το Ελληνικό γένος μας δια της Θείας Χάριτος, την διέσωσε μέχρι και σήμερα με αδιανότητο κόπο, με θυσίες, με αγώνες, με αίμα, με πόνο, με μαρτύριο και με βαθειά καρδιακή Αγάπη και Πόνο για τον άνθρωπο και την Ελευθερία του!

Αυτήν την Αλήθεια Του Χριστού, η οποία ελευθερώνει από κάθε είδους φυλακή, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες, οι Πατέρες, οι Ασκητές, οι Ήρωες, οι Αγωνιστές και οι καθημερινοί ανώνυμοι οικογενειάρχες και άνθρωποι μέσα στον κόσμο, προσπαθούν

με πόνο και αγάπη να την μεταλαμπαδεύσουν σε εμάς σήμερα! Για αυτήν την Αλήθεια χύθηκε αίμα στην κυριολεξία αλλά και μεταφορικά, για να ξέρουμε ποιος είναι ο Προορισμός και η Ταυτότητά μας!

Για Αυτήν Την Αλήθεια και Την Ελευθερία την Ψυχική, την Πνευματική, την Εθνική, την Κοινωνική, την Πολιτική, την Πανανθρώπινη, γίνεται ο αγώνας!

Σήμερα λοιπόν, εν μέσω Μεγάλης και Αγίας Τεσαρακοστής του 2020 το Γένος μας βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις και δυστυχώς πανικόβλητο δείχνει να έχει χάσει τον δρόμο του και να πορεύεται χαμένο χωρίς προορισμό και ταυτότητα σε δαιδαλώδεις ατραπούς πληροφοριών και απόψεων. Χωρίς δίχως κανείς να μπορεί να το οδηγήσει και να στηρίξει το κενό στην καρδιά και στην ψυχή του!

Χαμένο μέσα σε έναν ιό, σε 4 ψήφιους αριθμούς και αδειόχαρτα, σε οικονομικές αναλύσεις και κοσμικά νομοθετήματα, σε προμηνύματα μελλοντικού ολοκληρωτισμού και απώλειας των ελευθεριών, μέσα σε συγκεχυμένες ειδήσεις τρόμου και πανικού, μέσα σε τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, μέσα σε σούπερ μάρκετ, σε μηχανήματα ανάληψης χρημάτων και μέσα στο διαδίκτυο ψάχνει να βρεί το σημείο αναφοράς του και την σωτηρία του!

Σίγουρα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται ανθρωπίνως ό,τι καλύτερο επιστημονικά, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, όπως ο τωρινός ιός. ‘Ομως, εκεί που τελειώνει το πεπερασμένο και το ανθρώπινο εκεί, ακριβώς εκεί αρχίζει Η Λογική Του Υπερλόγου, το επέκεινα! Εκεί, στο Αιώνιο, Στο Φώς Των Φώτων εδράζεται η Αποστολή και Η Αλήθεια μας! Και το Γένος μας πάντοτε κάθε πρόβλημα το έλυνε με τον τρόπο αυτό! Κάνοντας ανθρωπίνως αυτό που μπορούσε και τα υπόλοιπα με Βαθύ Σεβασμό και Δέος τα άφηνε Στην Πρόνοια Του Θεού!

Δυστυχώς αυτήν την φορά είπαμε στον Θεό ” Φύγε, δεν σε χρειαζόμαστε. Θα τα καταφέρουμε εντελώς μόνοι μας, χωρίς την Δική Σου Βοήθεια Δεν σε θέλουμε συνεργό και βοηθό ” . Και μάλιστα βρίσκουμε και φτιάχνουμε παρερμηνείες ερμηνειών και λόγων Αγίων, για να δικαιολογήσουμε αυτήν την συμπεριφορά μας! Τεράστια Ύβρις!

Δυστυχώς για πρώτη φορά στην Ιστορία του Γένους μας, με τον Προορισμό και την Αποστολή που έχει, Η Μυστηριακή Ζωή Της Εκκλησίας μας εξισώθηκε με την λειτουργία των σούπερ μάρκετ και των τραπεζών χωρίς θεσμικά να εκφραστεί κραταιός, βαθύς και συντονισμένος λόγος με πυγμή! Για πρώτη φορά οι Εκκλησίες είναι ερμητικά κλειστές, για πρώτη φορά δεν επιτρέπεται ούτε η προσέγγιση σε αυτές και μάλιστα Το Ιερότερο Μυστήριο, αυτό Της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι προσιτό στον άνθρωπο, για τον οποίο άνθρωπο Σταυρώθηκε Ο Χριστός!

Το τραγικό αυτό γεγονός δεν είναι επιτίμιο από Τον Θεό, αλλά είναι επιταγή ενός νόμου, μίας πράξης νομοθετικού περιεχομένου και κάποιων υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκτός των άλλων πάσχουν από νομικά ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Είναι δηλαδή καθαρά ανθρώπινη εφεύρεση και επιβολή! Αρκεί να διαβάσει κάποιος την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 25ης Φεβρουαρίου του 2020, ώστε να αντιληφθεί, ότι οι υπουργικές αποφάσεις ούτε καν έδωσαν σημασία σε αυτό που λέει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή την εφαρμογή της Αρχής Της Αναλογικότητος!!! Με πολύ απλά λόγια δηλαδή ανάλογα με την περίσταση προβαίνω σε ανάλογα μέτρα χωρίς όμως να εξαφανίζω εντελώς το ίδιο το δικαίωμα!!! Κάτι τέτοιο είναι Παράνομο και Αντισυνταγματικό !!!

Είναι πάρα πολλές οι ασφαλείς ιατρικά λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί στο ζήτημα του Εκκλησιασμού, όπως έγινε σε άλλες χώρες του εξωτερικού, χωρίς να πληγεί Η Πίστη και ουσιαστικά και νομικά! Είναι απορίας άξιον το γιατί δεν εφαρμόστηκαν ποτέ και γιατί δεν ζητήθηκαν με σθένος και συντονισμένα να εφαρμοστούν!

Είναι να απορεί κανείς πώς οι καμπάνες όταν χτυπούν μεταδίδουν τον κορονιό και πρέπει να μην χτυπάνε; Μήπως όμως μεταδίδουν Τον Υιό και αυτό δεν είναι αρεστό στους άρχοντες του μάταιου ετούτου κόσμου! Πόσες άραγε καρδιές, ενώ θα είναι έγκλειστες στα σπίτια τους, θα σκιρτήσουνε από το χτύπημα της καμπάνας και θα είναι έτοιμες να κάνουν την “ηρωική έξοδο” ακόμη και με κάθε εφαρμογή μέτρων προστασίας ; Μήπως μία απαγόρευση εξόδου μετά τις 21:00 συμπίπτει με την στιγμή των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος;

Είναι να απορεί κανείς πώς οι πιστοί που εκκλησιάζονται θα μεταδώσουν το ιό, ενώ ο ιός δεν θα μεταδοθεί από τον συγχρωτισμό στα σούπερ μάρκετ, έξω από τα ΑΤΜ και τις τράπεζες ή από την διαδικασία ρίψεως των σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων ;

Άραγε, όταν περάσει η δυσκολία αυτή, η οποία κοστίζει ανθρώπινες ζωές, άραγε θα μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους ελάτε στην Εκκλησία ; Θα μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε, ότι η τηλεόραση δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το Βιωματικό Μυστήριο; Μήπως έτσι , δημιουργήσουμε μία νέα γενιά “τηλε-πιστών” , όπως γίνεται σε ένα σωρό αιρέσεις;

Και κάτι ακόμη. ΌΧΙ ο ιός δεν μεταδίδεται από Την Θεία Κοινωνία! Ειδάλλως θα έπρεπε όλοι ιερείς εδώ και 2000 χρόνια να είναι όλοι νεκροί, όπως και όλοι οι πιστοί! Αμέτρητα είναι τα παραδείγματα μέχρι και τώρα, όπου ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλων και θανατηφόρων ασθενειών Η Θεία Κοινωνία, όχι μόνο δεν έβλαψε αλλά αντιθέτως ωφέλησε! Είναι Ο ΊΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!

Για όσους έχουν σκέψεις εκμεταλλευόμενοι τον πόνο, την θλίψη και τον φόβο των ανθρώπων αυτήν την δύσκολη και κρίσιμη στιγμή, να επιβάλλουν παγκόσμιους τρόπους και μεθόδους διακυβέρνησης, καλό θα ήταν να έχουν στο νού τους, ότι και  ” Ο Θεός έχει τα δικά Του Σχέδια “…

Είναι απόλυτα σίγουρο, το ότι η Ζώσα Εκκλησία, δηλαδή Ο ΊΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ θα δώσει λύσει τόσο στο ιατρικό πρόβλημα, όσο και στο ζήτημα το Εκκλησιαστικό! Αρκεί όμως εμείς να τον ζητάμε, να τον επιθυμούμε και να τον παρακαλούμε να είναι Βοηθός και Αρωγός ακόμη και στις δικές μας ανθρώπινες ιατρικές και επιστημονικές προσπάθειες! Αν τον διώχνουμε και τον αποστρεφόμαστε λύση δεν πρόκειται να έλθει!

Έχουμε ΧΡΙΣΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ, έχουμε ΠΊΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ, έχουμε ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ, έχουμε ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ , έχουμε ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΚΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΗ…!!!

Ας θυμηθούμε τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου, για το ποίοι πρέπει να γίνουμε και το ποια είναι η αποστολή μας! Έχουμε Προορισμό και Ταυτότητα!

Και πάνω σε αυτά θα πορευθούμε και θα Νικήσουμε Σίγουρα με την Βοήθεια Του Χριστού!

Ρούντας Ναπ. Γεώργιος

05-04-2020