ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ / ΕΛΛΑΔΑ

 

      Στὰ ρά­φι­α τοῦ Harrods δε­σπό­ζουν τὰ βι­ο­λο­γι­κὰ προ­ϊ­όν­τα Θεσ­σα­λοῦ παραγωγοῦ.

      Προ­ϊ­όν­τα με­λι­οῦ καὶ το­μά­τας κα­τευ­θεῖ­αν ἀ­πό… τὴν Καρ­δίτ­σα ἔ­χουν τὴν εὐ­και­ρί­α νὰ ἀ­γο­ρά­σουν οἱ ἐ­πι­σκέ­πτες τῶν κα­τα­στη­μά­των “Harrods”, “Harvey Nichols” καὶ “Selfridges” στὸ Λον­δί­νο. Μέ­λι ἀ­πὸ ἄν­θη, θυ­μά­ρι, κω­νο­φό­ρα καὶ ἔ­λα­τα καὶ το­μά­τα στραγ­γι­στὴ σὲ ποι­κί­λες πα­ραλ­λα­γές, εἶ­ναι τὰ προ­ϊ­όν­τα ποὺ δε­σπό­ζουν στὰ ρά­φι­α τῶν φη­μι­σμέ­νων ἀγ­γλι­κῶν πο­λυ­κα­τα­στη­μά­των, κεν­τρί­ζον­τας τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον ἀ­γο­ρα­στῶν ἀ­πὸ ὅ­λο τὸν κό­σμο. Πί­σω ἀ­πὸ τὰ προ­ϊ­όν­τα αὐ­τὰ βρί­σκε­ται ὁ πα­ρα­γω­γὸς ἀ­πὸ τὴν Καρ­δίτ­σα, Ἀ­λέ­ξαν­δρος Γκου­σι­ά­ρης. Ἂν καὶ ἀ­πό­φοι­τος τοῦ Μα­θη­μα­τι­κοῦ Τμή­μα­τος τοῦ ΑΠΘ, ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος Γκου­σι­ά­ρης ἀ­πο­φά­σι­σε σὲ νε­α­ρὴ ἡ­λι­κί­α νὰ ἀ­σχο­λη­θεῖ μὲ τὴν πα­ρα­γω­γὴ με­λι­οῦ, στὴν ἀρ­χὴ ἐ­ρα­σι­τε­χνι­κὰ καὶ ἀρ­γό­τε­ρα ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κά. Τὰ μυ­στι­κὰ τοῦ ἐ­παγ­γέλ­μα­τος με­τέ­φε­ρε, ἄλ­λω­στε, ἡ οἰ­κο­γέ­νει­ά του πάπ­που πρὸς πάπ­που, κα­θὼς οἱ πρό­γο­νοί του ἐ­ξέ­τρε­φαν, στὰ τέ­λη τοῦ 19ου αἰ­ῶ­να, με­λίσ­σι­α στὴν αὐ­λὴ τοῦ σπι­τι­οῦ τους, γι­ὰ τὴν κά­λυ­ψη τῶν ἐ­τή­σι­ων οἰ­κο­γε­νει­α­κῶν ἀ­ναγ­κῶν σὲ μέ­λι. Τὸ 1996 ἱ­δρύ­ει ἑ­ται­ρεία­ πα­ρα­γω­γῆς καὶ τυ­πο­ποί­η­σης με­λι­οῦ, μὲ ἕ­δρα τὸ χω­ρι­ὸ Ἠ­λι­ὰς Καρ­δίτ­σας. Τὴν ἴ­δι­α χρο­νι­ὰ ἡ δι­ά­θε­ση τοῦ με­λι­οῦ σὲ φι­λαν­θρω­πι­κὸ μπα­ζὰρ τοῦ δί­νει τὸ “εἰ­σι­τή­ρι­ο” γι­ὰ τὶς ἀ­γο­ρὲς τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ. Στὴν ἐκ­δή­λω­ση, τὸ μέ­λι δο­κι­μά­ζει τυ­χαῖ­α ὁ Πα­να­γῆς Μα­νου­η­λί­δης, ἰ­δι­ο­κτή­της τῆς ἑ­ται­ρεί­ας ἐμ­πο­ρί­ας καὶ δι­ά­θε­σης ἑλ­λη­νι­κῶν προ­ϊ­όν­των στὴν Ἀγ­γλί­α “Odysea”, ὁ ὁ­ποῖ­ος τοῦ προ­τεί­νει ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κὴ συ­νερ­γα­σί­α γι­ὰ ἐ­ξα­γω­γὴ τοῦ με­λι­οῦ στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό. Τὰ μι­κρὰ βα­ζά­κι­α με­λι­οῦ τοῦ Ἀ­λέ­ξαν­δρου ἀρ­χί­ζουν νὰ τα­ξι­δεύ­ουν καὶ νὰ βρί­σκουν τὴ θέ­ση τους στὰ ρά­φι­α τῶν πι­ὸ πο­λυ­τε­λῶν κα­τα­στη­μά­των τῆς Ἀγ­γλί­ας. Τὸ 1998 ὁ ἴ­δι­ος ἄν­θρω­πος τὸν πα­ρο­τρύ­νει νὰ ἀρ­χί­σει καὶ τὴ συ­στη­μα­τι­κὴ καλ­λι­έρ­γει­α το­μά­τας, ἐν­θου­σι­α­σμέ­νος ἀ­πὸ τὴ δο­κι­μὴ τῆς σπι­τι­κῆς σάλ­τσας το­μά­τας, ποὺ ἑ­τοι­μά­ζει ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος Γκου­σι­ά­ρης. Ἔτ­σι, ἀρ­χί­ζει καὶ τὴν καλ­λι­έρ­γει­α το­μά­τας, ποὺ στὴ συ­νέ­χει­α πα­στε­ρι­ώ­νε­ται μὲ πα­ρα­δο­σι­α­κὸ τρό­πο. Στή­νε­ται μί­α μι­κρὴ μο­νά­δα τυ­πο­ποί­η­σης καὶ συ­σκευ­α­σί­ας, ὅ­που δου­λεύ­ουν οἱ γυ­ναῖ­κες τοῦ χω­ρι­οῦ καὶ σύν­το­μα τὰ βά­ζα αὐ­τὰ βρί­σκον­ται στὰ “Harrods”, τὰ “Selfridges” καὶ τὰ “Harvey Nichols”. Τὸ 2004 τὰ προ­ϊ­όν­τα πι­στο­ποι­οῦν­ται ὡς βι­ο­λο­γι­κά. “Γι­ά ἐ­μᾶς εἶ­ναι πο­λὺ ση­μαν­τι­κὸς ὁ βι­ο­λο­γι­κὸς τρό­πος πα­ρα­γω­γῆς, ὄ­χι μό­νο ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ στὴν πα­ρα­γω­γὴ τῶν προ­ϊ­όν­των, ἀλ­λὰ καὶ σχε­τι­κὰ μὲ τὴ δι­α­χεί­ρι­ση τῆς γῆς”, ἐ­ξη­γεῖ στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος Γκου­σι­ά­ρης. Ἔτ­σι, ἡ πα­ρα­γω­γὴ τῆς το­μά­τας γί­νε­ται μὲ τὴ χρή­ση ἐγ­γε­νῶν σπό­ρων πα­λι­ᾶς ποι­κι­λί­ας, ποὺ καλ­λι­ερ­γεῖ­ται ἀ­νελ­λι­πῶς ἀ­πὸ τὶς ἀρ­χὲς τοῦ 1900 στὴν εὑ­ρύ­τε­ρη οἰ­κο­γέ­νει­α. “Χρη­σι­μο­ποι­οῦ­με ἕ­να γε­νε­τι­κὸ ὑ­λι­κὸ ποὺ χά­νε­ται. Οἱ πα­λι­οὶ σπό­ροι δὲν εἶ­ναι μου­σει­α­κὸ ἀν­τι­κεί­με­νο, ἀλ­λὰ ζων­τα­νὸ ὑ­λι­κό”, προ­σθέ­τει ὁ ἴ­δι­ος. Σή­με­ρα, τὸ 90% τῆς πα­ρα­γω­γῆς τοῦ Ἀ­λέ­ξαν­δρου Γκου­σι­ά­ρη δι­α­τί­θε­ται στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κὸ μὲ τὴν ἐ­ττι­κέ­τα “Odysea”, ἐ­νῶ στὴν Ἑλ­λά­δα ἡ δι­ά­θε­ση γί­νε­ται πε­ρι­ο­ρι­σμέ­να σὲ κα­τα­στή­μα­τα, ἀλ­λὰ καὶ πο­λυ­τε­λῆ ξε­νο­δο­χεῖ­α, μὲ τὶς ἐτ­τι­κέ­τες “Μέ­λι, πα­ρα­γω­γὴ Γκου­σι­ά­ρης” καὶ “Το­μά­τα Στραγ­γι­στή”. “Δέν ἔ­χου­με ὡς στό­χο μας τὴ δι­ά­θε­ση τῶν προ­ϊ­όν­των μας μό­νο στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό, ἁ­πλὰ ἐ­κεῖ ἔ­χει βρεῖ ἡ πα­ρα­γω­γὴ μας δι­έ­ξο­δο, μέ­σα ἀ­πὸ τὴ συ­νερ­γα­σί­α μας μὲ τὴν ἑ­ται­ρεί­α ποὺ τὰ δι­α­θέ­τει στὸ Λον­δί­νο”, ὑ­πο­γραμ­μί­ζει ὁ ἴ­δι­ος. Τὰ προ­ϊ­όν­τα ἔ­χουν ἀ­πο­σπά­σει πλῆ­θος βρα­βεί­ων στὴν Ἀγ­γλία­, τὸ Βέλ­γι­ο καὶ τὴν Ἑλ­λά­δα. Ἐ­πί­σης, δει­λὰ βή­μα­τα γι­ὰ τὴν προ­ώ­θη­σή τους γί­νον­ται ἤ­δη σὲ Αὐ­στρί­α καὶ Γερ­μα­νί­α.

 

Πη­γή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα